ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 09:10
UPD:23:53

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει  ότι την 13/2/2018 προέβη  σε αγορά μέσω της Alpha Finance 700 προνομιούχων ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 1795 ευρώ και  συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 12.56500 σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

14/2/2018

 

Σχολιασμένα