Αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων

Προβλέπεται χωριστή τήρηση αποθεματικών για κάθε παροχή και αναλυτική κατάσταση περιουσιακών στοιχείων
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 11:43
INTIME NEWS/ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Τάσος Πετρόπουλος

Από την έντυπη έκδοση

Αυστηρότερο πλαίσιο οργάνωσης, τήρησης και παρακολούθησης των αποθεματικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης καθιερώνει απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου. Η νέα απόφαση υποχρεώνει τα ΤΕΑ (που ιδρύθηκαν με τον νόμο Ρέππα [3029/2002]) να καταρτίζουν δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις εποπτεύουσες Αρχές.

Η απόφαση προβλέπει επίσης:

* Την τήρηση χωριστά αποθεματικών για κάθε παροχή που χορηγούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (συντάξεις, υγεία, χηρείες κ.λπ.).

* Τη γνωστοποίηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή κάθε έτος ειδικού εντύπου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, στην οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται οι αποκλίσεις από τις αναλογούσες εισφορές ανά μήνα και συνολικά για το έτος.

* Την υποχρεωτική τήρηση αναλυτικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ακίνητα, ομόλογα, μετρητά κ.λπ.) και υποχρεώσεων (Τεχνικά Αποθέματα, Περιθώριο Φερεγγυότητας), με τα αντίστοιχα πλήρη χαρακτηριστικά τους.

* Τη συνεχή και ηλεκτρονική τήρηση ημερολογίου μεταβολών περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα.

* Την τήρηση Μητρώου, λοιπής περιουσίας που δεν περιλαμβάνονται στα αποθεματικά κάθε Ταμείου.

* Τη σύσταση μαθηματικών αποθεμάτων και αποθεμάτων μη δεδουλευμένων εισφορών ή και εκκρεμών ζημιών, ανάλογα με τη φύση των κινδύνων που καλύπτουν.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Επαγγελματικών Ταμείων ακολουθεί τη λογική τήρησης των αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, και η εφαρμογή του θα έχει υψηλό λειτουργικό κόστος.   

Τι αλλάζει στη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, αφορούν τα άρθρα 3 και 10 του σχετικού νόμου (ΦΕΚ 462/Β/17.04.2003) και είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 3

2. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεούνται σε σύσταση Μαθηματικών Αποθεμάτων ή/και σε σύσταση αποθέματος μη δεδουλευμένων εισφορών ή/και αποθέματος εκκρεμών ζημιών, ανάλογα με τη φύση των κινδύνων που καλύπτουν και των παροχών που χορηγούν.

3. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αναλόγως των κινδύνων που καλύπτουν και των παροχών που χορηγούν, υποχρεούνται σε χωριστή τήρηση των αντίστοιχων αποθεμάτων.

Άρθρο 10

Στοιχεία που υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. α. Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) που έχει την έδρα του ή το κύριο διοικητικό του κατάστημα στην Ελλάδα καταρτίζει άπαξ και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά τριετία γραπτή Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου.

β. Στο περιεχόμενο της Δήλωσης θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται θέματα όπως οι μέθοδοι μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου και η στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

γ. Η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής υποβάλλεται α) ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμα αρχεία και β) σε έντυπη μορφή, σε ξεχωριστό έντυπο, άπαξ, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθώς και αμέσως μετά από κάθε αναθεώρησή της, με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου του Ταμείου.

Η υποβολή της Δήλωσης γίνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κοινοποιεί τη Δήλωση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

δ. Η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής κοινοποιείται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στα μέλη και τους δικαιούχους ή στους εκπροσώπους τους, όπου αυτό προβλέπεται, κατόπιν αιτήματος.

ε. Τα Τ.Ε.Α. οφείλουν να αναθεωρούν τη Δήλωση αμέσως μετά από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής τους πολιτικής.

2. Αποδεικτικά στοιχεία συνοχής αρχών Επενδυτικής Πολιτικής.

Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) με το κλείσιμο της οικονομικής του χρήσης και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλει στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδεικτικά στοιχεία για τη συνοχή των αρχών της επενδυτικής του πολιτικής, στα οποία αναφέρονται οι αποκλίσεις στις αποδόσεις και τοποθετήσεις των επενδυθέντων περιουσιακών στοιχείων έναντι των προγραμματισθέντων.

3. Απόδειξη Καταβολής Εισφορών

Με το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή ειδικό έντυπο απόδειξης καταβολής των εισφορών, στην οποία αποτυπώνονται οι αποκλίσεις από τις αναλογούσες εισφορές ανά μήνα και συνολικά για το έτος.

4. Περιουσιακή Κατάσταση

α) Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης τηρεί υποχρεωτικά αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ακίνητα, ομόλογα, μετρητά κ.λπ.) και υποχρεώσεων (Τεχνικά Αποθέματα, Περιθώριο Φερεγγυότητας), με τα αντίστοιχα πλήρη χαρακτηριστικά τους. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά σε Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα και σε Μητρώο Λοιπής Περιουσίας. Επίσης τηρείται ηλεκτρονικά και το Ημερολόγιο Μεταβολών Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα (Ασφαλιστικής Τοποθέτησης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.51010/1660/12 (ΦΕΚ Β’ 179/23.01.15) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Η τήρηση, η επάρκεια των ηλεκτρονικών συστημάτων τήρησης, η υποβολή προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή αλλά και η διασφάλιση δυνατότητας ελέγχου από την Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αποτελούν αφενός ευθύνη των προσώπων που ειδικότερα προσδιορίζονται σε κάθε μια από τις διατάξεις της παρούσας και αφετέρου συλλογικά των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. β) Το Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα τηρείται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, σε ξεχωριστά κεφάλαια Συνταξιοδοτικών Παροχών (εφάπαξ ή περιοδικών) και Ασφαλίσεων Κινδύνων (παροχές που καταβάλλονται σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, νοσηρότητας κ.λπ.). Η τήρησή του είναι συνεχής και ηλεκτρονική και απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης που διατίθεται για κάλυψη των Τεχνικών Αποθεμάτων. Το Μητρώο αυτό τίθεται άμεσα στη διάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, σε κάθε περίπτωση εποπτικού ελέγχου.

γ) Το Μητρώο Λοιπής Περιουσίας περιλαμβάνει, με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, που δεν εντάσσονται στο Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα και υποβάλλεται κατ’ ελάχιστον κάθε τρίμηνο, στο τέλος αυτού, καθώς και σε ενδιάμεσες χρονικές στιγμές, μετά από σχετικό αίτημα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

δ) Η τήρηση του Ημερολογίου Μεταβολών Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα είναι συνεχής και ηλεκτρονική. Αυτό ενημερώνεται καθημερινά, εφόσον υπάρχουν μεταβολές, ώστε να διασφαλίζεται ημερολογιακή καταγραφή και παρακολούθηση των πραγματοποιηθεισών ημερησίων μεταβολών επί των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα. Το Ημερολόγιο τίθεται άμεσα στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής, σε κάθε περίπτωση εποπτικού ελέγχου. ε) Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποβάλλουν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή το Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα και το Μητρώο Λοιπής Περιουσίας ανά τρίμηνο, με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξεταζόμενου τριμήνου και το αργότερο εντός μηνός από το κλείσιμο εκάστου τριμήνου. Τα εν λόγω Μητρώα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε επεξεργάσιμα αρχεία και εγγράφως, με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου και έγγραφη έγκριση του Δ.Σ. Τα Τ.Ε.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Α.Α. οποιοδήποτε σχετικό αρχείο ή τμήμα του και εκτάκτως, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα