Ώθηση με 7.367 δάνεια από εγκρίσεις του ΕΤΕΝ

2016: Κεφάλαια 670 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος Ταμείο Επιχειρηματικότητας
Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 12:59
UPD:12:59
FRANZ PFLUEGL

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας μέχρι τα τέλη του 2016 εγκρίθηκαν 1.229 αιτήσεις που αφορούσαν δάνεια προς εγγύηση 128,8 εκατ. ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση 

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Σε 7.367 εγκρίσεις δανείων, προϋπολογισμού 670 εκατ. ευρώ προχώρησε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΝ) εντός του 2016. Ο αριθμός των δανείων αυτών εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) το οποίο ήταν διαρθρωμένο σε τρία επιμέρους υποταμεία. Συγκεκριμένα, ότι υπό το ΤΕΠΙΧ σχεδιάστηκαν και λειτούργησαν οι εξής δράσεις: ΤΕΠΙΧ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», ΤΕΠΙΧ «Εγγυοδοσίας» και ΤΕΠΙΧ «Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας».

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΕΤΕΑΝ για το προηγούμενο έτος, στο πλαίσιο της «Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης» που λειτούργησε ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα με κεφάλαια προερχόμενα από συνεπένδυση του ΤΕΠΙΧ και των 14 συνεργαζόμενων τραπεζών με σκοπό την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης, κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού ή και δανείων που χρηματοδοτούσαν επενδυτικά σχέδια με ευνοϊκούς όρους σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, μέχρι την 31η/12/2016 είχαν εγκριθεί 4.602 δάνεια συνολικού προϋπολογισμού 507,71 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η συμμετοχή του Ταμείου ανήλθε σε 253,85 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα στο Ταμείο Εγγυοδοσίας είχε ως αντικείμενο την παροχή εγγυήσεων υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) ή/και δάνεια που χρηματοδοτούσαν ώριμα επενδυτικά σχέδια ή σε δάνεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, μέχρι τα τέλη του 2016 εγκρίθηκαν 1.229 αιτήσεις που αφορούσαν δάνεια προς εγγύηση ύψους 128,8 εκατ. ευρώ περίπου.

Το Ταμείο αφορούσε την παροχή εγγυήσεων σε ποσοστό έως 80% κατ’ ανώτατο για επενδύσεις και κεφάλαια κινήσεως, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για λήψη επιχορηγήσεων από άλλα κοινοτικά προγράμματα.Αναφορικά με το Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας αποτέλεσε ένα Ταμείο Δανειοδοτήσεων αρχικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, μέχρι το τέλος του 2016, από το Ταμείο εγκρίθηκαν 1.536 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους περίπου 33,6 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο Ταμείο ήταν μία δράση παροχής δανείων χαμηλού ύψους (έως 30.000 ευρώ) και ιδιαίτερα ευνοϊκού κόστους (2,8% και μηδενικό επιτόκιο για επιχειρήσεις και επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό περισσότερο και λιγότερο των 3.100 κατοίκων αντίστοιχα), που είχε γεωγραφική και ταυτοχρόνως τομεακή στόχευση (νησιά και τουρισμό). Απευθύνθηκε στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αφορούσε επενδύσεις ή κεφάλαια κινήσεως που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αμιγώς τουριστικών αλλά και συναφών με τον τουρισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μέχρι το 70% της καθαρής αξίας των επιλέξιμων δαπανών.Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΤην ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην τελική φάση της σχεδίασής του βρίσκεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση προκειμένου να λειτουργήσει το Ταμείο.

Οι αρχικός προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, ο οποίος ωστόσο θα διπλασιαστεί όταν προστεθούν και άλλα 400 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες (συνεπένδυση 1:1)Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, στα υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα περιλαμβάνονται το Ταμείο Δανειοδοτήσεων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας.Το Ταμείο Δανειοδοτήσεων θα στοχεύσει στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων.

Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και κατά το ποσοστό που θα συμμετέχει το ΕΤΕΑΝ, θα είναι άτοκα.Τα Ταμείο Εγγυοδοσίας θα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα