Παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για δύο έργα

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2006 21:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας με την εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ» όσον αφορά το σιδηροδρομικό έργο «Μελέτες κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων Α φάσης συγκροτήματος σταθμών Θριασίου Πεδίου».

Η Επιτροπή κρίνει ότι ο εν λόγω διαγωνισμός παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης τυπικών προσόντων,καθώς και τα άρθρα 12 (διάκριση λόγω ιθαγένειας) και 49 (ελευθερία παροχής υπηρεσιών) της συνθήκης της Ε.Ε.

Εξάλλου, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη διαδικασία που εφάρμοσε η ΔΕΗ για τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία δύο ατμοηλεκτρικών μονάδων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού στον Αθερινόλακκο Κρήτης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αναθέτοντας το εν λόγω έργο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και χωρίς να έχει ενημερώσει τον καταγγέλοντα σχετικά με τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, ο αναθέτων φορέας παραβίασε την οδηγία 93/38.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα