ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : 15η Τακτική Γενική Συνέλευση

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 20:06
UPD:23:53

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η 15η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.790.548 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 54,8% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

  • Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης πέμπτης (15ης) Εταιρικής Χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
  • Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2015 έως 31/12/2015), και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 1.656.513 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,1026 ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης, όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) οι 31η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2016 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

  • Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
  • Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη δέκατη έκτη (16η) Εταιρική Χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
  • Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την προταθείσα ελεγκτική Εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης έκτης (16ης ) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.», (Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16631) και Δημήτριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16201 και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Βασίλειος Καμινάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 20411) και Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 13301).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) ορίσθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση έκδοσης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2016, ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης η ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία θα διαμορφωθεί σε 22.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

  • Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κυρίας Πόλας Χατζησωτηρίου.
  • Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

 

Η συζήτηση επί του κάτωθι θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 9ο:        Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 14.381.083,86 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,22 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 9ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε ΑΆ Επαναληπτική Συνέλευση στις 9/6/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 25/4/2016 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.athexgroup.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.


www.athexgroup.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα