Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2009 00:00
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 5 Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία, στην οποία παρευρέθηκαν 33 μέτοχοι κάτοχοι 79.711.263 μετοχών, εκπροσωπώντας το 74,85 % του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση : 1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2008 έως 31-12-2008. 3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 8η Ιουλίου 2009 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 6η Ιουλίου 2009. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Αγροτική Τράπεζα την 14η Ιουλίου 2009 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το 2009. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2008 και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το έτος 2009. 6. Εξέλεξε 2 Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές τους κ.κ. Μιχαήλ Χατζηπαύλου και Επαμ. Γιουρούκο και ισάριθμους αναπληρωματικούς για το έτος 2009 και ενέκρινε την αμοιβή τους. 7. Επικύρωσε την εκλογή ως Μέλος του Δ.Σ. του κυρίου Χατζηθωμά Ηλία, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κου Σιγάλα Νικόλαου και προέβη στον ορισμό του ως ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. 8. Όρισε τα Μέλη Δ.Σ. για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα