ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2009 00:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε >>, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε.: 10016/06/Β/86/7 Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας <<ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/06/2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 1. Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008 έως 31/12/2008). 2. Έγκριση, για τη χρήση 2008, των Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008. 4. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση (2009). 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 και αμοιβή αυτών. 6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το νόμο 3693/2008. 8. Διάφορες ανακοινώσεις εγκρίσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι Μέτοχοι με μετοχές στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια χρονική προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπων τους .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΕΠΕΝ

Σχολιασμένα