ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2006 00:00
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 26/6/2006, κατά την οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.209.303 (ΚΟ) μετοχές επί συνόλου 33.480.000 (ΚΟ) μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 57,37% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κατ' αύξοντα αριθμό, όπως ακολουθεί: (1) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005, (2) απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσεως 2005, (3) ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2005 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2007, (4) εξέλεγξε Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενδιάμεσων και ετησίων, της χρήσης 2006 την ελεγκτική εταιρεία "ΣΟΛ A.E.O.E." και ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο και ως αναπληρωματικό, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Δημήτριο Σμαϊλη, (5) επί του πέμπτου θέματος περί προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 334.800,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτου Ν. 2065/92 και αποθεματικού από καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει περίπτωση κεφαλαιοποίησης, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 και 2 του Ν. 2065/1992, το συγκεκριμένο αποθεματικό υποχρεωτικά συμψηφίσθηκε με τις ζημίες που προέκυψαν κατά την μετάβαση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα από 1/1/2004 και ακολούθως, ενώ συνακόλουθα δεν συντρέχει και λόγος κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού από καταβεβλημένη διαφορά υπέρ το άρτιο, που είχε προταθεί για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και συνεπώς αποφασίσθηκε ότι παρέλκει η λήψη αποφάσεως επί του θέματος αυτού, (6) επικύρωσε τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας, που ελήφθησαν κατά τη χρήση 2005 και (7) στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις εταιρικών γεγονότων ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΔ

Σχολιασμένα