EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Απάντηση στην από 01.11.2011 επιστολή του Χ.Α.

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2011 08:51
Αθήνα 3.11.2011EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑπάντηση στην από 01.11.2011 επιστολή του Χ.Α.Θέμα: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 25743/1.11.2011 Έγγραφο σας. Επί του εν θέματι εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα (για τη διευκόλυνσή σας, ακολουθήσαμε την αρίθμηση του εγγράφου σας):(α) Η Εταιρία βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζές της εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:- την κατάρτιση επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) το οποίο θα σκοπεί στην εξυπηρέτηση και των υφιστάμενων τραπεζικών δανείων αλλά και την αποπληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους προμηθευτές της και- τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρίας είτε μέσω πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) είτε άλλως και- τη δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.Για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης και στο πλαίσιο των άνω διαπραγματεύσεων, η Εταιρία:- προβαίνει σε σημαντική διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της με στόχο τη περιστολή των λειτουργικών δαπανών αλλά και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος,- έχει ήδη καταρτίσει προσχέδιο Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης σε συνεργασία με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες και- έχει ήδη απευθυνθεί στον βασικό μέτοχο της, ο οποίος έχει δηλώσει προς την Εταιρία ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.Τέλος, πέραν των ανωτέρω, η Εταιρία επεξεργάζεται σχέδιο εξορθολογισμού του εν γένει τραπεζικού δανεισμού της.Η Εταιρία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της για κάθε εξέλιξη.(β) Δεδομένου του προβλήματος της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στις πληρωμές των οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, η Εταιρία ενίοτε οδηγείται σε αντίστοιχη καθυστέρηση εξόφλησης των δικών της ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές, με ημερομηνία 31.10.2011 διαμορφώνονται στα 5.479.000 € και κατανέμονται ανά κατηγορία όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει και το ποσοστό μιας εκάστης των ως άνω κατηγοριών υποχρεώσεων επί των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας:Με Ημερ/νία 30.10.2011Ποσά (σε χιλιάδες €)Ποσοστό (%) επί των Ιδίων ΚεφαλαίωνΑσφαλιστικοί Οργανισμοί1.6833,3 %Δημόσιο (Φόροι)00,0 %Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες3.7967,3 %Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις έναντι των προμηθευτών υποχρεώσεις της Εταιρίας αναφέρουμε ότι η εξόφλησή τους συναρτάται ουσιωδώς με την είσπραξη των απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η μέχρι σήμερα καλόπιστη και εποικοδομητική συνεργασία με τους προμηθευτές της έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αποφυγή προβλημάτων κατά τη σταδιακή αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς αυτούς.Η Εταιρία είναι ενήμερη στις υποχρεώσεις της έναντι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβανομένων άλλωστε υπόψη και των ιδιαίτερα υψηλών οφειλών των τελευταίων έναντι της Εταιρίας.Τέλος, η Εταιρία είναι ενήμερη και ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.(γ) Το πρόβλημα ρευστότητας της Εταιρίας, το οποίο οφείλεται αφ’ ενός μεν στις μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από πλευράς Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αφ’ ετέρου δε στη σοβούσα οικονομική κρίση, δεν έχει μέχρι σήμερα επηρεάσει ουσιωδώς την ομαλή λειτουργία της. Επιπροσθέτως, η Διοίκηση της Εταιρίας, με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας προβαίνει σε τροποποίηση των πιστωτικών ορίων με τους κύριους προμηθευτές της και σε κατά περίπτωση αποεπενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών. Εκτιμάται ότι οι καθυστερήσεις αποπληρωμής των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων δεν μπορεί παρά να βελτιωθούν στο προσεχές μέλλον γεγονός που θα επιδράσει θετικά στο πρόβλημα ρευστότητας της Εταιρίας.(δ) Πέραν των ανωτέρω, η εξ οιασδήποτε αιτίας τυχόν περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού αποπληρωμής των οφειλών από πλευράς Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στην περιουσιακή και εν γένει οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Ωστόσο, πρέπει να τονισθούν και τα ακόλουθα:- Οι αμοιβές των ιατρικών πράξεων που οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο όσο και στους ιδιώτες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (στην πλειοψηφία τους σταθερές από το 1991) βρίσκονται σε φάση ανακοστολόγησης από τις αρμόδιες επιτροπές. Η αναπροσαρμογή αυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, ενδέχεται να έχει θετική επίδραση και στον Ιδιωτικό Τομέα.- Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και ενόψει των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο περισσότερο συμπληρωματικό παρά ανταγωνιστικό του Δημοσίου.- Η σύσταση του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που συνένωσε τους τέσσερις (4) μεγαλύτερους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να επιδράσει θετικά στη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας. Οι ενιαίες διαδικασίες, επιτροπές, κανονισμοί, τιμολογήσεις κλπ. καθώς και η κατάργηση της γραφειοκρατίας θα εξομαλύνει το σύστημα προσδίδοντας μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.- Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης φαίνεται να βρίσκονται σε φάση σύντμησης των χρόνων αποπληρωμής προς ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, ευθυγραμμιζόμενοι με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έτσι, οι χρόνοι αυτοί, που σήμερα κλιμακώνονται έως και πέντε (5) χρόνια, αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση ο Οργανισμός Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) θα εξοφλεί τις υποχρεώσεις του κατά ενενήντα τοις εκατό (90%) εντός σαράντα πέντε (45) ημερών αντί των δεκαοκτώ (18) μηνών που ήταν ο μέσος χρόνος αποπληρωμής μέχρι σήμερα.- Η δυνατότητα που θα δοθεί στα περίπου πεντέμισυ εκατομμύρια των ασφαλισμένων του ΙΚΑ να απευθύνονται για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, εκτός από τα Πολυϊατρεία του Ι.Κ.Α., και σε ιδιωτικούς φορείς εκτός της σαφέστατης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων θα επιδράσει ευεργετικά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας.- Με τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ οι κλινικές και τα ΔΚ θα έχουν τη δυνατότητα περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι να απευθύνονται μόνο στα κρατικά νοσοκομεία. Σημειώνεται ότι ο ΟΓΑ είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας.- Τέλος, η Εταιρία έχει δρομολογήσει την δραστηριοποίηση της σε αγορές του εξωτερικού με στόχο την εκμετάλλευση της μεγάλης τεχνογνωσίας της τόσο στην ανέγερση όσο και στον εξοπλισμό και τη λειτουργία ιατρικών μονάδων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΟΜ

Σχολιασμένα