ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ : 10η Τακτική Γενική Συνέλευση

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011 15:51
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι χθες, 18 Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε η 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα "ΕΡΜΗΣ" στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 40.261.973 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 61,6% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: - Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/ 2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. - Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την διανομή των κερδών της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010). Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) οι 25 και 27 Μαΐου αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (0,0315 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,1185 ευρώ ανά μετοχή. - Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και ενέκριναν της πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. - Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010). - Στο 5ο θέμα, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Ενδέκατης (11ης ) Εταιρικής Χρήσης 2011 (από 01/01/2011 έως 31/12/2011). - Στο 6ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Ενδέκατης (11ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2011 - 31/12/2011), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PricewaterhouseCoopers S.A. και ειδικότερα τους κ.κ. Μάριο Ψάλτη και Δέσποινα Μαρίνου για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κ.κ. Κυριάκο Ριρή και Χρήστο Τζαβέλλα για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των €25.000, πλέον ΦΠΑ. - Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, Σοφίας Κουνενάκη - Εφραίμογλου, και Σωκράτη Λαζαρίδη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Νικόλαου Καραμούζη, Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Σπυρίδωνα Καπράλου, αντίστοιχα, τον ορισμό του κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και τον ορισμό του τελευταίου και του κ. Σπυρίδωνα Παντελιά ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. - Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού. - Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) Μέλη και όρισαν τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του. Συγκεκριμένα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα: 1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 2. Ιάκωβος Γεωργάνας 3. Αρτέμης Θεοδωρίδης 4. Δημήτριος Καραϊσκάκης, ως εκτελεστικό μέλος 5. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 6. Αδαμαντίνη Λάζαρη 7. Σωκράτης Λαζαρίδης, ως εκτελεστικό μέλος 8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος 9. Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 10. Σπυρίδων Παντελιάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 11. Νικόλαος Πιμπλής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 12. Αλέξανδρος Τουρκολιάς 13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης - Στο 10ο θέμα οι μέτοχοι όρισαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 1. Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, 2. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, 3. Αδαμαντίνη Λάζαρη, η εκτελεστικό Μέλος. - Στο 11ο θέμα οι μέτοχοι χορήγησαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν.2190/1920. Η συζήτηση επί του 12ου θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας: Θέμα 12ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού. Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 12ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 30/05/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 8/4/2011 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.helex.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα