Λιμενικό: Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού ύψους 9,3 εκατ. ευρώ

Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 15:04
neaplefsi.gr
Η προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς συμμετοχής διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, με αντικείμενο την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 9.315.140 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21-4-2021, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την επί σειρά ετών επίμονη διεκδίκησή της για την προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για το σύνολο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 
Ειδικότερα, η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει:
  • Προμήθεια επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου καταδυτικού εξοπλισμού και υλικών έρευνας και διάσωσης για τα στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας 1.207.390 ευρώ.
  • Προμήθεια επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για τα στελέχη των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας 2.052.070 ευρώ.
  • Προμήθεια επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την Υπηρεσία Συνδέσμων - Διασωστών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας 312.110 ευρώ.
  •  Προμήθεια σύγχρονων αλεξίσφαιρων γιλέκων μετά παρελκομένων, προϋπολογισθείσας αξίας 3.285.000 ευρώ.
  • Προμήθεια ιματισμού για τα πληρώματα πλοίων και τα λοιπά στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας 2.458.570 ευρώ.

Η σύμβαση των υπό προμήθεια ειδών (πλην του είδους (7) του Κεφαλαίου Ε της Διακήρυξης) περιλαμβάνεται στη Δράση «Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 6 «Εθνική Ικανότητα» του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» βάσει της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.), και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους.

Η πίστωση για την προμήθεια του είδους «Επενδύτης (τζάκετ τύπου Fly)», προϋπολογισθείσας αξίας 15.500 ευρώ θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού» οικονομικού έτους 2021.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

02/2021 Διακήρυξη

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα