ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») 9

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 18:02
UPD:23:53

 

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») 9

 

Αθήνα 12 Μαρτίου 2018

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο αντικαθιστά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Το ΔΠΧΑ 9 επιφέρει αλλαγές που αφορούν α) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων β) στην απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  και γ) στη λογιστική αντιστάθμισης.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 την 1η Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά περίπου €145 δισ. Η επίπτωση αυτή οφείλεται στις αλλαγές των διατάξεων απομείωσης κατά περίπου €12 δισ. και στις νέες διατάξεις ταξινόμησης και επιμέτρησης κατά περίπου €025 δισ. Η επίπτωση των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των σωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Ομίλου κατά περίπου 107%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν σταδιακά στα εποπτικά κεφάλαια έως το 2023 τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των νέων διατάξεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 η αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 εκτιμάται ότι θα μειώσει την 1 Ιανουαρίου 2018 το Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Ομίλου κατά περίπου 50 μ.β. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις η εκτιμώμενη αρνητική επίπτωση στο Δείκτη CET1 ανέρχεται σε 350 μ.β.

Οι εκτιμήσεις της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση βασίζονται σε λογιστικές πολιτικές παραδοχές και εκτιμήσεις της Τράπεζας όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα και θα οριστικοποιηθούν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά συνέπεια οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδεχομένως να τροποποιηθούν εντός του 2018. Η οριστική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που θα δημοσιευθεί για την εν λόγω χρήση.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕΣχολιασμένα