Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Ομολογιακό δάνειο 

*Το ομολογιακό δάνειο αποτελεί ειδική περίπτωση δανείου που υπόκειται σε νόμιμο συστατικό έγγραφο τύπο. Η κατάρτιση του ομολογιακού δανείου προϋποθέτει την έκδοση ομολογιών που είναι έγγραφα της οφειλέτιδας, εδρεύουσας στην Ελλάδα, ανώνυμης εταιρείας, τα οποία ενσωματώνουν τη χρηματική απαίτηση των ομολογιούχων δανειστών έναντι της εκδότριας για την απόδοση του δανείσματος, κατά τους όρους του δανείου.

Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει της εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, καθορίζονται ελεύθερα από την εκδότρια.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, καταβλητέου είτε κατά τη διάρκεια του δανείου είτε στη λήξη του.

Η έκδοση ομολογιακού δανείου απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, εισφορά του ν. 128/1975 (Α’ 178), προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Εξόφληση απαίτησης σε λογαριασμό τρίτου

*Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή, καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Ο συμψηφισμός μίας εμπορικής απαίτησης μέσω καταβολής ποσού σε λογαριασμό τρίτου θεωρείται αποδεκτός τρόπος εξόφλησης με χρήση τραπεζικού μέσου και εκπίπτει η σχετική δαπάνη. 

Αποζημίωση απόλυσης για σκοπούς φοροαποφυγής

*Με την υπ’ αριθ. 1050/2020 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας κρίθηκε ότι ορθά δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη για αποζημίωση απόλυσης, η οποία κρίθηκε ότι δόθηκε με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης. Η αποζημίωση δόθηκε σε αντιπρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας που εν συνεχεία επαναπροσλήφθηκε εντός του επόμενου έτους και εν τω μεταξύ είχε υπάρξει ωφέλεια, τόσο από το νομικό όσο και από το φυσικό πρόσωπο λόγω μη καταβολής φόρων για το ποσό της αποζημίωσης (μείωση κερδών για το ν.π. και φοροαπαλλαγή για το φ.π.), συνεπώς κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση συνιστούσε τεχνητή διευθέτηση για σκοπούς φοροαποφυγής. 

Δημοφιλή ερωτήματα

*Η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζεται για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα και συνεπώς στην περίπτωση π.χ. αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής δεν εξετάζεται η προέλευση των χρημάτων που καταβάλλονται ως τίμημα ούτε εάν αυτά έχουν υπαχθεί σε φορολόγηση ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτήν.