«Ενέσεις» 220 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ

Υπ. Οικονομίας: Προγράμματα για τουριστικές και νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 07:39
UPD:07:39
INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Συνολικά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 5.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ θα ενισχυθούν περίπου 600-700 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις.

Από την έντυπη έκδοση 

Του Σταμάτη Ζησίμου
 [email protected] 

Τρεις νέες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του νέου ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των τουριστικών και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και την επιχορήγηση πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις σε συναφές με τις σπουδές τους αντικείμενο, έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) ανέρχεται στα 220 εκατ. ευρώ, ενώ η επίσημη δημοσίευσή τους και ακολούθως η προκήρυξή τους αναμένεται έως τον προσεχή Δεκέμβριο. Συνολικά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 5.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ θα ενισχυθούν περίπου 600-700 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα που προαναγγέλθηκαν είναι τα εξής:

1) Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να κυμανθεί από 30.000 έως και 300.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του κόστους της επένδυσης.

Στις επιλέξιμες ενέργειες - δαπάνες περιλαμβάνονται οι εξής: α) ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των κτηριακών και λοιπών υποδομών β) παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας /ύδατος, γ) παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κ.λπ.), δ) πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, ε) προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, στ) αμοιβές συμβούλων, ζ) μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός της δράσης έχει καθοριστεί στα 50 εκατ. ευρώ που θα κατανεμηθεί (από 25 εκατ. ευρώ) στους δύο κύκλους του προγράμματος.

2) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και συνεπώς η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων προσδιορίζεται στους 2.800 πτυχιούχους.

Καλυπτόμενες δραστηριότητες και δαπάνες: Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε: επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και θα χορηγηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016).

3) Νεοφυής επιχειρηματικότητα.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό επιδιώκει τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησής τους θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως και τις 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.

Καλυπτόμενες δραστηριότητες και δαπάνες: Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές.

Ειδικότερα, θα επιχορηγηθούν δαπάνες για την απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού, την κάλυψη του λειτουργικού κόστους (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός κ.ο.κ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης έχει προσδιοριστεί στα 120 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Ο εκτιμώμενος αριθμός των τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται στις 2.500 νέες επιχειρήσεις και στις 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

Στον αέρα 60 έργα

Περίπου 60 σημαντικά έργα στην Κεντρική Μακεδονία κινδυνεύουν με απένταξη από το ΕΣΠΑ, παρότι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή τους, καθώς το ελληνικό Δημόσιο έχει κλείσει την κάνουλα της χρηματοδότησης με αποτέλεσμα οι εργολάβοι να έχουν αποχωρήσει από τα εργοτάξια. Τα στοιχεία παρουσίασε στο χθεσινό περιφερειακό συμβούλιο ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος ζήτησε παράταση του ΕΣΠΑ ή μεταφορά των έργων στο νέο ΕΣΠΑ  Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα