ΧΑ: Aνακοινώσεις

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2004 17:34
UPD:18:10

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια της από 26/01/2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. για μεταφορά των μετοχών της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην «Αγορά Β› («Χαμηλής Ρευστότητας›) προβλέπεται η διαγραφή της συγκεκριμένης μετοχής από κάθε δείκτη στον οποίο συμμετέχει. Η παραπάνω μετοχή συμμετείχε στον Γενικό Δείκτη Κύριας Αγοράς, Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Κύριας Αγοράς, Δείκτη Τηλεπικοινωνιών, Δείκτη FTSE/ASE 20 και Δείκτη FTSE/ASE All 140 από όπου και διαγράφεται από 27 Ιανουαρίου 2004. Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες διαχείρισης των Δεικτών η παραπάνω μετοχή αντικαθίσταται άμεσα από την πρώτη επιλαχούσα μετοχή, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του αντίστοιχου δείκτη κατά την πιο πρόσφατη τακτική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές: - Η μετοχή της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. στον Γενικό Δείκτη Κύριας Αγοράς και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Κύριας Αγοράς. - Η μετοχή της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. στον Δείκτη Τηλεπικοινωνιών. - Η μετοχή της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας HYATT REGENCY ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ. Α.Ε. στον Δείκτη FTSE/ASE 20. - Η μετοχή της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε στον Δείκτη FTSE/ASE All 140 με συντελεστή στάθμισης 40%. - Η μετοχή της εταιρίας HYATT REGENCY ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ. Α.Ε. λόγω προώθησης της στον Δείκτη FTSE/ASE 20 αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E. στον Δείκτη FTSE/ASE Mid 40. - Η μετοχή της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E. λόγω προώθησης της στον Δείκτη FTSE/ASE Mid 40 αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Δείκτη FTSE/ASE SmallCap 80 με συντελεστή στάθμισης 40%. Η αντικατάσταση θα γίνει μετά το τέλος της συνεδρίασης της 26/01/2004.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23-1-2004 η συγχώνευση της Marathon Bank και της Interbank Νέας Υόρκης, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση έγινε, αφού στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες και η λήψη όλων των εγκρίσεων από τις Εποπτικές Αρχές της Ελλάδας και των ΗΠΑ, για την εξαγορά του 100% της Interbank N.Y. από την θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στη Νέα Υόρκη Marathon Banking Corporation. Με την ενσωμάτωση της Interbank, προστίθεται στη Marathon Bank ένα δίκτυο πέντε καταστημάτων, στην Park Avenue στο κέντρο του Manhattan και στα προάστια Brooklyn, Astoria, Queens. Έτσι, η Marathon Bank διαθέτει πλέον στη Νέα Υόρκη δίκτυο 11 καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται μία τράπεζα συνολικού ενεργητικού 600 εκατομ. δολαρίων, η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί στη λιανική τραπεζική και στην εμπορική στεγαστική πίστη. Σημειώνεται ότι η Interbank, με την έως σήμερα λειτουργία της, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Αμερικανών πολιτών και ειδικότερα των ομογενών, έχοντας κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο των συναλλαγών τους. Έτσι, η νέα Marathon Bank θα αποτελεί τράπεζα της ομογένειας στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας και ευρύτερα τις υπηρεσίες της στο ελληνο – αμερικανικό στοιχείο που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ. Η πραγματοποιηθείσα συγχώνευση στη Νέα Υόρκη, εντάσσεται στην πολιτική της επέκτασης και της ενίσχυσης του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, και στην προοπτική διεύρυνσης των κερδών της τράπεζας, κάθε χρόνο, από τις διεθνείς της δραστηριότητες.›

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias γνωστοποιεί ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2004 μετά το πέρας της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Λόγω των σημαντικών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκκρεμούν μεταξύ άλλων θέματα αποτίμησης χαρτοφυλακίων και παραγώγων, φορολογικά κ.ά.) η Τράπεζα θα δημοσιεύσει αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) ταυτόχρονα με τις άλλες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πλήρης συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων της Eurobank με εκείνες των άλλων τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005 και εφεξής, αφού θα έχουν αρθεί οι ασάφειες ως προς την κατάρτισή τους. Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως 2003 θα συνέλθει την Μ. Δευτέρα 5 Απριλίου 2004, ενώ η αποκοπή του μερίσματος, μετά από έγκριση της Συνελεύσεως, θα γίνει την Μ. Τρίτη 6 Απριλίου 2004. Τα αποτελέσματα για το Α΄ Τρίμηνο του 2004 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 13 Μαϊου, για το Α΄ Εξάμηνο την Πέμπτη 5 Αυγούστου και για το Εννεάμηνο 2004 την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2004.

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

27. 01. 2004

Ανακοίνωση

H εταιρία GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED με επιστολή της προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Όπως έχουμε νομίμως γνωστοποιήσει την 19/12/2003 αποκτήσαμε 10.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ‘Εταιρία’) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 51,77% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας αυτής, έπειτα από την αφαίρεση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 721.010 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,56% του μετοχικού κεφαλαίου, τις οποίες έχει αγοράσει η ίδια η Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Ενόψει του άρθρου 5 παρ. 4 στοιχείο δ' της απόφασης της Επιτροπής σας με αριθμό 2/258/5.12.2002 αναλαμβάνουμε δια της παρούσης την υποχρέωση να διαθέσουμε τον αναγκαίο αριθμό μετοχών προκειμένου να επανέλθουμε σε κάτω του ορίου του 50% επίπεδα το αργότερο εντός περιόδου ενός (1) έτους από την ημέρα της απόκτησης και να μην ασκήσουμε κατά το διάστημα αυτό τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο ποσοστό των μετοχών που υπερβαίνει το 50%.›

ΙΝΤΕRFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

27. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΙΝΤΕRFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, αποφάσισε τη μετατροπή των κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε κοινές ονομαστικές. Η μετατροπή αυτή εγκρίθηκε με την Κ2-16770/19.01.2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και με την από 26.01.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όρισε την Tετάρτη 28 Ιανουαρίου 2004 ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 3.574.000 (ΚΑ) μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές. Από την επόμενη, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2004 παύει η διαπραγμάτευση των παλαιών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας και διαγράφονται από τον ηλεκτρονικό πίνακα συναλλαγών του χρηματιστηρίου Αθηνών. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών μετοχών ορίζεται η Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2004, μετά την πίστωσή τους στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.

27. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 29/01/2004 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 236.050 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά Ευρώ 87.338,50, λόγω άσκησης από τα Μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και τους λοιπούς υπαλλήλους, δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, με τιμή διάθεσης 1 Ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27 Ιουνίου 2003. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, εγκρίθηκε από την Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. (υπ'αρ.Κ2-15368/12-01-2004).Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του την 15η Ιανουαρίου του 2004 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 236.050 αυτών μετοχών. Την 29/01/2004, οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των 78 συνολικά δικαιούχων στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Ανακοινώνεται επίσης, προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας ότι από την ίδια ημερομηνία, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας θα γίνεται σε νέα αναπροσαρμοσμένη τιμή, λόγω της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

27. 01. 2004

Πώληση Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ ανακοινώνει ότι αποφάσισε στις 26.1.2004 την πώληση σε θεσμικό επενδυτή μέρους των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν αποφάσεων των από 14.9.2001, 4.9.2002 και 11.9.2003 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από 27.1.2004 έως 28.1.2004 θα πωληθούν 3.300.000 μετοχές της Τράπεζας, όλες ονομαστικές κοινές, με κατώτερη τιμή πώλησης 15,80 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

27. 01. 2004

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρία CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα κάτωθι: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια της από 05/01/2004 προαναγγελίας συναλλαγών της εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε., σας γνωστοποιούμε ότι μέσω της εταιρίας μας, στις 26/01/2004 ο κ. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου προέβη στην πώληση 5.930 μετοχών και ο κ. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου προέβη στην πώληση 5.460 μετοχών.›

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

H εταιρία LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «O όμιλος εταιρειών LAMDA Development υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης του APOLLO Business Centre με την ΕΓΝΑΤΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία. Η LAMDA Development ανακοίνωσε την υπογραφή προσυμφώνου πώλησης του συγκροτήματος γραφείων APOLLO Business Centre στο Χαλάνδρι με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΑΕ. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΑΕ εκτίμησε τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η στρατηγική του θέση επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στη Λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική οδό, καθώς και η κοντινή του απόσταση από το εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου. Το APOLLO Business Centre αναπτύσσεται από τη LAMDA Estate Development (100% θυγατρική της LAMDA Development). Η μετεγκατάσταση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Α.Ε. στo APOLLO Business Centre προβλέπεται να γίνει εντός των επόμενων μηνών. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΕ είναι ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ασκεί όλους τους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων. Ο κύκλος εργασιών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε.Ε. για το 2003 ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εταιρεία διαθέτει ένα δυναμικό δίκτυο πελατών και πωλήσεων. Το APOLLO Business Centre αναπτύσσεται σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. και είναι ένα νέο κτιριακό συγκρότημα γραφείων υψηλών προδιαγραφών, το οποίο συνδυάζει ένα τριώροφο διατηρητέο καθ’ όψιν κτίριο με ένα νέο σύγχρονο οικοδόμημα, συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.μ. ανωδομής πλέον 66 υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Το σύγχρονο κτίριο περιλαμβάνει ισόγειο, τρεις ορόφους με χώρους γραφείων καθώς και τρία υπόγεια επίπεδα με βοηθητικούς χώρους και θέσεις στάθμευσης. Η LAMDA Estate Development έδωσε ιδιαίτερη σημασία τόσο στην επιλογή εξαιρετικής ποιότητας σύγχρονων κατασκευαστικών υλικών, όσο και στη λειτουργική διαρρύθμιση των γραφείων του APOLLO Business Centre. Οι προδιαγραφές του συγκροτήματος είναι από τις υψηλότερες στην αγορά γραφείων, ενώ έμφαση δόθηκε στην εναρμόνιση του κτίσματος με το γύρω χώρο και το φυσικό περιβάλλον διατηρώντας τα προϋπάρχοντα δέντρα.›

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

27. 01. 2004

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α., η εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΤΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Οπως είναι γνωστό, ο κ. Κωνσταντίνος Κώτσιας απέκτησε πρόσφατα το 47,55% των μετοχών της Εταιρίας και με αυτό τον τρόπο δύναται πλέον να έχει αποφασιστικότερο ρόλο στις εξελίξεις της. Η στρατηγική της Διοίκησης της Κεραμεία Αλλατίνη θα έχει σαν άξονες: 1. Την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την αναμόρφωση του ισολογισμού. 2. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση των επιχειρηματικών μονάδων της Εταιρίας. 3. Την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν με βάση τα προηγούμενα, με στόχο την διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονομικής αξίας της εταιρίας. 4. Την άρση της επιτήρησης με βάση τις παραπάνω ενέργειες. Τα ανωτέρω αναλύονται στην συνέχεια: 1. Αναμόρφωση του ισολογισμού. 1.1. Κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων. Στόχος της κεφαλαιοποίησης αυτής είναι η ενίσχυση και βελτίωση της εικόνας της εταιρίας προς απάλειψη των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών απο τον ισολογισμό. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων απο τα ήδη κατατεθειμένα απο τους βασικούς μετόχους κεφάλαια θα εξασφαλίσει την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων μετά τις προαναφερθείσες αναμορφώσεις. Η αναγκαία αύξηση κεφαλαίου θα γίνει υπέρ όλων των παλαιών μετόχων, ενώ οι υπάρχοντες κύριοι μέτοχοι θα δεσμευθούν για την κάλυψη της αναλογίας τους ατομικά, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα απαιτήσουν τις αντίστοιχες καταθέσεις προς την Εταιρία, στις οποίες έχουν ήδη προβεί τα προηγούμενα έτη. Μέρος των απαιτήσεων αυτών ενδέχεται να μετατραπεί σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (βλ. κατωτέρω). 1.2. Υποβολή σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου. Η σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνει ύστερα απο ενδελεχή οικονομικό και νομικό έλεγχο, κατά τα πρότυπα των ελέγχων που εφαρμόζονται για τις νεοεισαγόμενες εταιρίες στο Χ.Α. 1.3. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Η Διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπέρ των παλαιών μετόχων, ώστε να δώσει στους μετόχους την δυνατότητα να επωφεληθούν απο τυχόν αναδιάρθρωση και μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το ύψος της υπο μελέτη έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως το ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ. 1.4. Διαχωρισμός κλάδων δραστηριότητας. Η Διοίκηση θα εποπτεύσει τον πλήρη λογιστικό και λειτουγργικό διαχωρισμό των δύο κλάδων δραστηριότητας, δηλαδή του βιομηχανικού κλάδου και αυτού της εκμετάλευσης ακίνητης περιουσίας. 1.5. Αναμόρφωση του ισολογισμού. Τα ανωτέρω, μαζί με την πλήρη ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στον ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το αργότερο με την δημοσίευση του ισολογισμού της 30.6.2004. 2. Αξιολόγηση επιχειρηματικών μονάδων της Εταιρίας. 2.1. Βιομηχανικός κλάδος. Ο βιομηχανικός κλάδος είναι προηγμένης τεχνολογίας, έχει δε τεθεί σε λειτουργία το 1998. Η επένδυση αυτή έχει γίνει στην περιοχή Σταυροχωρίου, Κιλκίς και έχει σχεδιασθεί για την παραγωγή κεραμικών πλακιδίων τύπου "κόττο". Η ζήτηση για αυτού του τύπου τα πλακίδια παραμένει περιορισμένη, ενώ ο ανταγωνισμός απο τις εισαγωγές εντείνεται διαρκώς. Η Εταιρία έχει ήδη μετατρέψει μερικώς την γραμμή παραγωγής ώστε να παράγονται επισμαλτωμένα πλακίδια (συμβατικού τύπου), χρειάζονται όμως νέες επενδύσεις για την βελτίωση του κόστους και της ανταγωνιστικότητας. Επίσης χρειάζονται επενδύσεις στο δίκτυο πωλήσεων, ώστε ο κύκλος εργασιών να βελτιωθεί στο σημείο που απαιτείται για την κερδοφόρα λειτουργία του κλάδου. Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προβεί στις σχετικές μελέτες αποδοτικότητας και βιωσιμότητας και με βάση αυτές θα λάβει τις αποφάσεις της για τον κλάδο. Οι ενέργειες αυτές θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου 2004. 2.2. Κλάδος ακινήτων. Τα ιδιόκτητα αστικά ακίνητα της Εταιρίας είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, έχουν δε εκτιμηθεί απο αναγνωρισμένο οίκο στο ποσόν των ευρώ 72 εκ. Η Διοίκηση θα αναθέσει την καταγραφή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για να καταστούν τα ακίνητα της Εταιρίας αξιοποιήσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης θα διερευνήσει την πιθανή απόδοση απο μια τέτοια αξιοποίηση σε συγκεκριμένη βάση προκειμένου να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο θα εξετασθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες εταιρίες, κυρίως του κατασκευαστικού κλάδου, για την αξιοποίηση των ακινήτων. Οι ενέργειες αυτές θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου 2004. 2.3. Απόφαση σχετικά με την οριστική δραστηριότητα της Εταιρίας. Με βάση τα παραπάνω θα αποφασισθεί ποιούς κλάδους θα διατηρήσει η Εταιρία. 3. Υλοποίηση αποφάσεων. Η διοίκηση θα υλοποιήσει ιεραρχικά και κατά προτεραιότητα την αναπτυξιακή της στρατηγική, εξετάζοντας και αποτιμώντας κάθε ζήτημα, με όλες τις πιθανές παρεμβάσεις, που μπορεί ακόμη να συνίστανται σε νέα άντληση κεφαλαίων, πώληση κλάδων ή στοιχείων του ενεργητικού, κλπ. 4. Αρση της επιτήρησης. Απο τα ανωτέρω είναι σαφές, ότι η Διοίκηση της Εταιρίας προχωρεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που επιβάλεται να γίνουν, ώστε να επέλθει ουσιαστική ανανέωση και χειροπιαστή αναβάθμιση της δραστηριότητάς της. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι μεγάλος αριθμός προπαρασκευαστικών πράξεων που αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία της ενέργειας 1, που περιγράφηκε ανωτέρω, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σε αυτές εντάσσεται για παράδειγμα ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού της Εταιρίας και η κωδικοποίησή του, η εκλογή νέου ΔΣ και η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η λεπτομερής καταγραφή των αναγκαίων επενδύσεων, η λεπτομερής καταγραφή των αναγκαίων παρεμβάσεων στο σύστημα λογιστικής απεικόνισης της Εταιρίας, κλπ. Είναι φανερό ότι η ολοκλήρωση των ενεργειών 1 - 3 απαιτεί πληθώρα επι μέρους πράξεων. Περαιτέρω, η ουσιαστική ανανέωση της δραστηριότητας της Εταιρίας εκτιμάται ότι θα βασίζεται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες οι οποίες για να συντελεσθούν απαιτούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επι του παρόντος. Ως αποτέλεσμα, η άρση της επιτήρησης θα ζητηθεί μόνο μετά την πλήρωση των ουσιαστικών συνθηκών που οδήγησαν σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών 1 έως 3. Όπως είναι αυτονόητο, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών και την ανανέωση της δραστηριότητάς της, η Εταιρία θα συντάξει εκ νέου Ενημερωτικό Δελτίο ή Πληροφοριακό Σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφεται με λεπτομέρεια η στρατηγική της, οι επιμέρους ενέργειες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.›

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου στον τομέα της Πολιτικής Καινοτομίας, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ. Ευρώ, κατακυρώθηκε πρόσφατα στην ΙNTRASOFT International, του Ομίλου Intracom, μετά από διεθνή διαγωνισμό της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σύμβαση έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα ανανέωσης για 2 ακόμα έτη. Συγκεκριμένα, η INTRASOFT International αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου "Ευρωπαϊκό Διάγραμμα Τάσης στην Καινοτομία (TREND CHART): Μέρος 1 - Συλλογή, Ανάλυση και Διάδοση των Πληροφοριών για τα Μέτρα Καινοτομίας". Οι υπηρεσίες διαγραμμάτων τάσης TREND CHART στοχεύουν στον προσδιορισμό, τη διαχείριση και την ανταλλαγή γνώσης σε θέματα «ορθής πρακτικής› όσον αφορά στην εφαρμογή μέτρων καινοτομίας (innovation policies), ενώ παράλληλα απευθύνεται στους υπεύθυνους φορείς χάραξης και εφαρμογής μέτρων καινοτομίας στην Ευρώπη. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών για την κάλυψη των εξής διαδικασιών: - Έρευνα των μέτρων καινοτομίας με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. - Διαρκής ενημέρωση του ευρωπαϊκού πίνακα αξιολόγησης καινοτομίας, ο οποίος παρουσιάζει συνολικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εθνικές επιδόσεις ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση και κατανόηση της εφαρμογής τους. - Αναθεώρηση των μέτρων καινοτομίας, τα οποία και θα αποτελέσουν την πλατφόρμα τόσο για τους σχεδιαστές μέτρων καινοτομίας και τους αρμόδιους για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων καινοτομίας όσο και για τον προσδιορισμό της ?ορθής πρακτικής? στο πλαίσιο σειράς ημερίδων αξιολόγησης. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2004 και θα υλοποιηθεί μέσω δικτύου ανταποκριτών-εμπειρογνωμόνων στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις άλλες υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία), στις συνδεδεμένες χώρες (Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) καθώς και στις τρεις μεγάλες ομάδες μη ευρωπαϊκών χωρών: ΝAFTA και Βραζιλία, xώρες MEDA και χώρες της Nοτιοανατολικής Ασίας. Με την ανάληψη του έργου αυτού, η INTRASOFT International παγιώνει πλέον τη θέση της ως ένας από τους κύριους προμηθευτές υπηρεσιών στον τομέα των μέτρων καινοτομίας και ηλεκτρονικής πληροφόρησης (CORDIS, IRC-IRE,?) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.›

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

27. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ γνωστοποιεί μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής που κατέχει στην θυγατρική εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ. Με την από 09/01/2004 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους Euro 3.366.438 με έκδοση νέων μετοχών. Στην ανωτέρω αύξηση η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν άσκησε το δικαίωμα προτίμησης της και το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από λοιπούς μετόχους. Πλέον η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ κατέχει 1.072.358 μετοχές και το ποσοστό συμμετοχής της κατέρχεται στο 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, από 70%. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ανέρχεται πλέον στα Euro 7.855.022,35 το οποίο διαιρείται σε 2.680.895 μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 2,93 έκαστη.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

27. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2003, και την Κ2-652/22-01-2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 175.412,23 συνέπεια κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων και κατά Ευρώ 50.805,17 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης. Ειδικότερα η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ορίσθηκε σε Ευρώ 0,82 και το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ 9.274.913,40 (11.310.870 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 0,82). Επίσης, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε την δωρεάν διανομή 1 (μίας) νέας μετοχής για κάθε 1 (μία) παλαιά με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής διαμορφώνεται έτσι σε Ευρώ 0,41, ενώ ο συνολικός αριθμός μετοχών σε 22.621.740 κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 26/01/2004 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. από 0,80 σε 0,82 Ευρώ και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 11.310.870 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από το προαναφερόμενο split. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ορίζει ότι δικαίωμα προτίμησης στις δωρεάν μετοχές θα έχουν οι μέτοχοι της εταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30ης Ιανουαρίου 2004. Από την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής Ευρώ 0,41 και δίχως το δικαίωμα δωρεάν παραλαβής 1 νέας (ΚΟ) μετοχής για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή. Η ημερομηνία κατά την οποία οι νέες μετοχές θα πιστωθούν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών στο Χ.Α., θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας δια του τύπου.

MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.

27. 01. 2004

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιανουαρίου 2004 αποφασίσθηκαν: α Η απόσχιση του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και αναδοχή αυτού από την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΟΚΟΤΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/93 και με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 30/09/2003. Η εταιρεία MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε. μετά την απόσχιση θα κατέχει το 98,97% των μετοχών της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΟΚΟΤΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Ε. έναντι του 79,50% που κατείχε πριν την απόσχιση. β. Η προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 3156/2003 με τροποποίηση των παρ. 1 του άρθρου 6, της παρ. 3 του άρθρου 8, της παρ. 2 του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 21 του καταστατικού. γ. Η επικύρωση της εκλογής της κας Χρυσούλας Σταμοπούλου ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Καχρίλα σύμφωνα με την από 01/08/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

QUALITY & RELIABILITY A.E.

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία QUALITY & RELIABILITY AE με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από την Quality & Reliability A.E. το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασφαλιστικών Οργανισμών για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ιδρύθηκε το 1861, είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Είναι ταμείο κοινωνικής ασφάλισης των Ελλήνων ναυτικών με αντικείμενο την παροχή των πολλών μορφών ασφαλίσεων προς αυτούς (πχ. Γήρατος, Θανάτου, Ατυχήματος, Ανικανότητας, Ελάχιστης Ασφαλιστικής Προστασίας κλπ). Ο αριθμός των συνταξιούχων του ΝΑΤ σήμερα ανέρχεται σε περίπου 65.000 άτομα. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές λογισμικού: – Υποσύστημα Πόρων (Εκμετάλλευση ναυτολογίων και μητρώων, Διαχείριση εισφορών με βάση τα ισχύοντα μισθολόγια, διαχείριση λοιπών πόρων, δικαστικών εμπλοκών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, έκδοση σημάτων ναυτολογίων, καθώς και εξαγορών). – Υποσύστημα Παροχών (Διαχείριση Μητρώου Συνταξιούχων , Απονομή Συντάξεων γήρατος και θανάτου, Συντάξεων Ανικανότητας και ατυχημάτων, Συντάξεων ΚΕΑΝ, Εφ’ άπαξ παροχών Ν.Α.Τ.-ΤΠΕΝ, Μεταβιβάσεις συντάξεων, Εξαγορές, Τροποποιήσεις, έκδοση ενημερωτικών αποφάσεων, παροχή αυξήσεων καθώς και έκδοση συντάξεων). – Υποσύστημα Οικονομικών και Οικονομικής Διαχείρισης (Διαχείριση Λογιστηρίου, εκκαθαρίσεων, Προϋπολογισμού, Ταμείου, Συναλλάγματος και οικονομικών αποθεμάτων, Ακινήτων, Υλικών, Προμηθειών). – Υποσύστημα Προσωπικού - Μισθοδοσίας (Διαχείριση μητρώου υπαλλήλων ΝΑΤ και έκδοση της μισθοδοσίας αυτών). – Υποσύστημα Παγίων - τεχνικών έργων (Διαχείριση παγίων στοιχείων ΝΑΤ καθώς και παρακολούθηση των ενοικίων, κοινοχρήστων και συμβολαίων). – Υποσύστημα Υποστήριξης Νομικών Υποθέσεων (Παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων). – Υποσύστημα διαχείρισης Πρωτοκόλλου (Παρακολούθηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων). – Υποσύστημα Πληροφόρησης Κοινού και επιχειρήσεων. Στο ΝΑΤ υπάρχουν σήμερα περίπου 65.000 συνταξιούχοι ενώ περίπου 25.000 από αυτούς είναι και συνταξιούχοι του ΚΕΑΝ. Επιπλέον γίνονται περίπου 250 αιτήσεις για καινούριες συντάξεις ή αναθεωρήσεις συντάξεων το μήνα, ενώ υπάρχουν άλλες περίπου 250 αιτήσεις εξαγοράς ναυτικής υπηρεσίας το μήνα (περίπου 3.000 το χρόνο). Εισέρχονται και ελέγχονται περίπου 7.000 ναυτολόγια το χρόνο (3.000 ναυτολόγια ποντοπόρων πλοίων που έχουν μισθολόγιο σε συνάλλαγμα και 4.000 ναυτολόγια πλοίων που έχουν μισθολόγιο σε δραχμές) ενώ επιπλέον εισέρχονται και ελέγχονται περίπου 800 crew lists συμβεβλημένων πλοίων με μισθολόγιο σε συνάλλαγμα. Για το ΚΑΕ εισπράττονται υπέρ ΝΑΤ ποσά από 35 εκατομμύρια εισιτήρια επιβατών που εκδίδονται το χρόνο και για τα οποία φθάνουν στο ΝΑΤ περίπου 5.000 καταστάσεις από τα λιμεναρχεία το μήνα. Τέλος, εκδίδεται αριθμός βεβαιώσεων από τα τηρούμενα αρχεία, που δεν είναι σταθερός, αλλά υπολογίζεται στις 120-150 βεβαιώσεις ημερήσια. Η εταιρεία Q&R, οποία αποτελεί σήμερα τη βασική επιχειρηματική μονάδα ανάπτυξης και παραγωγής λογισμικού του Ομίλου Πουλιάδη, έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων. Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 120 μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα, καθώς και πάνω από 45 μεγάλοι Οργανισμοί, Υπουργεία και άλλες Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και της Ευρωπαϊκής επιτροπής. Στο χώρο των Ασφαλιστικών Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα η Q&R έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα πολύ σημαντική δραστηριότητα καθότι στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται και άλλοι μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί όπως: ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και το Ταμείο Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας (ΤΥΠΑΤΕ).›

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Η εταιρεία μας συμμετείχε στο διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. για την κατασκευή του φράγματος του Ιλαρίωνα. Η εταιρεία μας αποκλείστηκε κατά την διαδικασία προεπιλογής, ως μη έχουσα, κατά την Δ.Ε.Η., την απαιτούμενη ειδική εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων. Η εταιρεία μας, λόγω των παρατυπιών της προκήρυξης που οδήγησαν και στον αποκλεισμό της, προσέφυγε, με σχετική καταγγελία της, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μετά τη διερεύνησή της και με απόφαση του κολεγίου των Επιτρόπων την 23.7.2003, ενεργοποίησε τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας, για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων από την Δ.Ε.Η. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής και εν όψει του δεδομένου ότι είχε προ πολλού ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και είχαν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του έργου, η Δ.Ε.Η. παραδέχθηκε, τελικά, με πρόσφατη επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την τριπλή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και, επικαλούμενη τα ανωτέρω, δεσμεύθηκε για τήρηση της νομιμότητας στο μέλλον. Τα ανωτέρω εμπεριέχονται σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την εταιρεία μας, με ημερομηνία 23.12.2003, στην οποία και προστίθεται ότι, για αντικειμενικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας παραβιάσεως του άρθρου 226 ΕΚ και ότι αρμόδια, πλέον, για την κάλυψη της, ενδεχομένως και αποθετικής, ζημίας μας, είναι τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, στα οποία και θα προσφύγουμε. Η εταιρεία μας θα συνεχίσει τον απαρέγκλιτο αγώνα της για εξυγίανση των διαδικασιών δημοπράτησης των δημοσίων έργων.›

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

27. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με τη μέθοδο του sale & lease back υπέγραψε η θυγατρική μας εταιρεία SPRIDER με την Εμπορική Leasing. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν το ακίνητο της SPRIDER στην περιοχή της Ανθούσας-Παλλήνης έκτασης 43 στρεμμάτων περίπου. Η εταιρεία εισέπραξε 27 εκατ. ευρώ ενώ το ετήσιο μίσθωμα για τη χρήση 2004 ανέρχεται σε 2,7 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 έτη στο τέλος της οποίας το ακίνητο θα επιστρέψει στη SPRIDER έναντι 3 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια δαπάνη της σύμβασης δεν θα επιβαρύνει τη SPRIDER, καθώς θα εισπράττει για 12 χρόνια, περίπου ισόποσο μίσθωμα από την εταιρεία "Διαφημιστική Οργανωτική ΡΟΤΑ" η οποία εκμεταλλεύεται το εκθεσιακό κέντρο EXPO ATHENS που λειτουργεί στο συγκεκριμένο ακίνητο. Επιπλέον, στο ανωτέρω πληρωτέο μίσθωμα προς την εταιρία Leasing περιλαμβάνεται και μίσθωμα που αφορά σε κατάστημα SPRIDER που λειτουργεί εντός του ιδίου κτιριακού συγκροτήματος επιφάνειας 857,5 τ.μ. Τα έσοδα από την πώληση του ακινήτου θα διατεθούν κυρίως για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της SPRIDER.›

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

27. 01. 2004

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ γνωστοποιεί ότι, βάσει του από 23/01/2004 συμφωνητικού πώλησης μετοχών, προέβει στην πώληση 21.100 κοινών ανωνύμων μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "FIELD (ΦΗΛΝΤ) ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", εκ των 27.000 κοινών ανωνύμων μετοχών που κατείχε, έναντι του συνολικού ποσού των 612.955,00 Ευρώ. Ως εκ τούτου, μετά την παραπάνω πώληση μετοχών, η εταιρία, ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, θα κατέχει το 19,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας FIELD (ΦΗΛΝΤ) ΑΒΕΕ, από 90% που κατείχε πριν, η δε μετοχική σύνθεση της εταιρίας FIELD (ΦΗΛΝΤ) ΑΒΕΕ μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών θα έχει ως εξής: - ΜΠΟΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 80,33%, - ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 19,67%.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε

27. 01. 2004

Ορθή Επανάληψη από Εταιρία

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ, γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα κατωτέρω: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις 1 Οκτωβρίου 2003 (β’ επαναληπτική) αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών κατά 45.780.000 ΕΥΡΩ (αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 7.141.680 και υπέρ το άρτιο 38.638.320, τιμή διάθεσης 7,5 Ευρώ ανά μετοχή) με την έκδοση 6.104.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,17 και με τιμή διάθεσης 7,5 Ευρώ ανά μετοχή. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές στην τιμή των 7,5 Ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής τιμής ήτοι ποσό 38.638.320 Ευρώ θα μεταφερθεί εις πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον›. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 7.141.680 Ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 24.995.880 Ευρώ διαιρεμένο σε 21.364.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και δέκα επτά λεπτών εκάστη (1,17). Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος χρήσης 2003. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην συνεδρίαση της 15 Ιανουαρίου 2004, ενέκρινε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Δικαίωμα προτιμήσεως στην παρούσα αύξηση έχουν οι Μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29 Ιανουαρίου 2004 ημέρα Πέμπτη. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2004 οι μετοχές της εταιρείας θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προτιμήσεως. Από την ίδια ημερομηνία, ήτοι Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2004, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 45 (ΦΕΚ 1036/23.8.2000) και 81 (ΦΕΚ Β1596/30.11.2001) του Δ.Σ. του Χ.Α., σε συνδυασμό με την 24/273/10.6.2003 απόφαση της Ε.Κ. Η εταιρεία με νεώτερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την έναρξη διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτιμήσεως.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΟΜΙΚ
  • ΕΛΓΕΚ
  • ΕΥΡΩΒ
  • ΕΒΡΟΦ
  • ΚΕΡΑΛ
  • ΛΑΜΔΑ
  • ΛΑΜΨΑ
  • ΝΙΚΑΣ
  • ΚΟΥΑΛ
  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα