Υπό πίεση χρόνου η επιλογή του νέου γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Επείγουσα η διαδικασία για την αντικατάσταση του Χ. Θεοχάρη υπό το βάρος πολλών ανοικτών θεμάτων φορολογικής πολιτικής
Σάββατο, 07 Ιουνίου 2014 07:11
UPD:07:11
NAFTEMPORIKI.GR

Στην προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο opengov.gr, το ΥΠΟΙΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους από χθες 6 Ιουνίου μέχρι και τη 15η Ιουνίου.

Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική»

Ενώ συνεχίζεται ακόμη ο θόρυβος για την παραίτηση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, το υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε χθες επίσημα τη διαδικασία της αντικατάστασής του μέχρι και τα μέσα του μήνα.

Η κάλυψη της θέσης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων επείγει, καθώς είναι ανοικτά πολλά θέματα φορολογικής πολιτικής, τα οποία αποτελούν μνημονιακές υποχρεώσεις, και οι απόψεις του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Συγκεκριμένα, και με βάση όσα είναι ενσωματωμένα στην έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας θα πρέπει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο διάταξη για την ένταξη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος της φορολόγησης των συλλογικών επενδυτικών σχημάτων, καθώς και να εξετάσει τις εκπτώσεις στις φορολογικές δαπάνες.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία με την οποία θα διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Επίσης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει μεταρρύθμιση στο καθεστώς ΦΠΑ για τον εξορθολογισμό των συντελεστών και την απλούστευση της διαχείρισης.

Σημειώνεται ακόμη ότι το αναθεωρημένο μνημόνιο προβλέπει την κατάργηση των περισσότερων φόρων υπέρ τρίτων, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς τομείς και κυρίως ασφαλιστικά ταμεία.

Μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έχει σχέση με τη διαχείριση της τρέχουσας δραστηριότητας του υπουργείου που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, την έκδοση εγκυκλίων κ.λπ.

Η προκήρυξη

Στην προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο opengov.gr, το ΥΠΟΙΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους αντικαταστάτες του κ. Θεοχάρη να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους από χθες 6 Ιουνίου μέχρι και τη 15η Ιουνίου.

Στην προκήρυξη υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται και διορίζεται για πενταετή θητεία (η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά) με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υπογράφει συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον υπουργό Οικονομικών, όπου περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από το γ.γ. Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2.6 του ν. 4093/2012, κατά τη διάρκεια της θητείας του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναστέλλεται η άσκηση από τον γ.γ. οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση σε Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επίσης, αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και ο ίδιος οφείλει, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

Πλαίσιο καθηκόντων

Εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ο γενικός γραμματέας, κατά την υποπαράγραφο Ε.2.3 του ν. 4093/2012, οφείλει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1) Να διαμορφώνει και να επικαιροποιεί σε ετήσια βάση το στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και του προσωπικού τους και να ενημερώνει σχετικά τον υπουργό Οικονομικών.

2) Να επιλέγει και να τοποθετεί, να ελέγχει ή και να αντικαθιστά τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

3) Να διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στις αρμοδιότητές του συμβαδίζουν με το στρατηγικό σχεδιασμό.

4) Να υποβάλλει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων που κατατίθενται στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

5) Να εισηγείται στον υπουργό Οικονομικών την υποβολή προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθμό, στην οργάνωση, στις αρμοδιότητες και στη διάρθρωση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

6) Να μεταφέρει πόρους μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

7) Να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητές του, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης.

8) Να οργανώνει προγράμματα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Απαιτούμενα προσόντα

Με βάση την προκήρυξη και σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2.4 του ν. 4093/2012, που συνέστησαν την -ημιαυτόνομη- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ως γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που διαθέτει:

1) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.

2) Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.

3) Σημαντική διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.

5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. 

Ποικίλα σχόλια πολιτικών προσώπων

Η παραίτηση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη αποτέλεσε και χθες αντικείμενο σχολιασμού εκ μέρους ενίων πολιτικών.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος δήλωσε την αντίθεσή του στην παραίτηση Θεοχάρη και την ενέταξε στη «διαδικασία του αποδιοπομπαίου τράγου, που είναι παραδοσιακή στην ελληνική πολιτική σκηνή».

Κατά τον κ. Πάγκαλο, ο κ. Θεοχάρης «έχει ήδη γράψει το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού κράτους», καθώς διαδραμάτισε «σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος και στην εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου».

Επισήμανε δε ότι ο ρόλος του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων ήταν να εκτελεί κι όχι να διαμορφώνει την κυβερνητική πολιτική, για την οποία κατηγορείται.

Σε ό,τι αφορά τον υπουργό Οικονομικών, ο κ. Πάγκαλος σημείωσε πως «δεν μπορείς να απομακρύνεις τον Στουρνάρα, παρά μόνο αν ο ίδιος το θέλει».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, επίσης στο twitter, σχολίασε: «Το ξήλωμα του Θεοχάρη και η μετακίνηση του Στουρνάρα είναι “στάχτη στα μάτια”. Πρέπει να φύγει το δίδυμο της αποτυχίας: Σαμαράς και Βενιζέλος».

Ο δε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης σημείωσε: «Δεν μπόρεσαν να σκίσουν το μνημόνιο και έσκισαν τον Θεοχάρη» και παρατήρησε ότι ο κ. Θεοχάρης υπήρξε το εκτελεστικό όργανο της κυβέρνησης, «κινούμενος στη βάση των κατευθύνσεων που του δίνει η κυβέρνηση».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα