ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 13:14

                                                                

                      

                 

                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 21/06/2013 εκπροσωπήθηκε το  70,54 %  του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.726.140  μετοχές και 4.726.140  ψήφους.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

  1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.726.140, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες   οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.
  2. Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.726.140, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
  3. Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.726.140, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.
  4. Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.726.140, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013, καθώς επίσης για την χορήγηση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης του άρθρου 82 Ν.2238/1994.Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Γρηγόρης Μάντζαρης του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») ,με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.
  5. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.726.140, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών για την τρέχουσα χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
  6. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

                                                                                   

     

                                                                                      Πάτρα, 21 Ιουνίου 2013     

                                                                                  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΕΠΕΝ

Σχολιασμένα