Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 15:17
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

 


 

Των Μετόχων της Μειοψηφίας

της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

σε Ειδική Συνέλευση

 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

 


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) κατά την συνεδρίασή του της 22ας Μαΐου 2013, καλούνται οι Μέτοχοι της μειοψηφίας της Εταιρείας (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας) σε Ειδική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για το παρακάτω αποκλειστικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

Α.  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εκ μέρους των  Μετόχων της μειοψηφίας.

 

 

Β.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Στην Ειδική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας) όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

 

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 23η Ιουνίου 2013 δεν είναι εργάσιμη)-(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ειδικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013.  Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στην Ειδική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. 

 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Ειδικής Συνέλευσης.

 

 

Γ.  ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Ειδική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.  Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ειδική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ειδική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.  Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ( www.eydap.gr ) το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-21.44.437) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.

 

 

Δ.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έγχαρτη μορφή στηνΥπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401,  υπεύθυνη κα Αφροδίτη Κατσούδα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ., με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικών Ειδικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.  Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 6η Ιουλίου 2013 δεν είναι εργάσιμη).

 

 

 

 

www.eydap.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα