ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Έγκριση ημερομηνίας έναρξης διαδικασιών των προς απόσχιση κλάδων της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ

Παρασκευή, 01 Αυγούστου 2008 00:00
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε" σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με την ενότητα 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι στη συνεδρίασή του της 31.07.2008 απεφάσισε και ενέκρινε την από 31.07.2008 απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου της "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.". "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α..Ε." (πρώην "Casino Porto Carras S.A."), κατά την οποία απεφάσισε: 1. Τον ορισμό της 31ης Ιουλίου 2008 ως ημερομηνίας κατάρτισης της προβλεπόμενης Λογιστικής Κατάστασης απόσχισης των προς απόσχιση κλάδων εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών - τουριστικών επιχειρήσεων και οικιστικής ανάπτυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, για την εν συνεχεία εισφορά των κλάδων αυτών στη εταιρεία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." 2. Τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας - που ασκεί ήδη και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας - "GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων" (Βασ. Κωνσταντίνου 44- Αθήνα) με Α.Μ ΣΟΕΛ 127, και συγκεκριμένα του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου. Γεωργίου Δεληγιάννη (με Α.Μ ΣΟΕΛ 15791), γα τον έλεγχο, πιστοποίηση και υπογραφή της ως άνω Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του κλάδου της εταιρείας μας καθώς και της κατά νόμο 2166/993 απαιτούμενης έκθεσης πιστοποίησης των εισφερόμενων στοιχείων και καθορισμού των σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών. Η εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό με την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών και των κατά το νόμο, το καταστατικό ή άλλως πως προβλεπομένων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της τήρησης λοιπών διατυπώσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα