ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. : Συμμετοχή σε διαγωνισμό της ΔΕΗ

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2007 00:00
Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του αρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.3414/2005 το Π.Δ. ως ισχύει. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος στο υπ.αριθ. ΔΜΚΘ - 11 67 102 στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, με κινητήρες ντηζελ, συνολικής καθαρής ισχύος 25 έως 27 MW στον ΑΗΣ Σορώνης Ρόδου και συνολικής καθαρής ισχύος 20 έως 22 MW στον ΑΣΠ Μυκόνου, με καύσιμο πετρέλαιο ντηζελ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 12 Οκτωβρίου 2007. Ως προϋπολογισμός δαπάνης προμήθειας για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 24.000.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Επίσης ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι ανώνυμες εταιρείες-μέτοχοί της, που οφείλουν σύμφωνα με τις άνω διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Π.Δ. 82/96 ως ισχύουν να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις αυτές, περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Τέλος γνωστοποιούνται και οι προβλεπόμενες στο αρθρου 2 παρ. 2&3 του Π.Δ. 82/96 κυρώσεις περί στέρησης α) των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας και β) των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ

Σχολιασμένα