ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2012

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012 16:22

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουνίου 2012, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν εννέα (9) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 5.456.616 μετοχές επί συνόλου 7.914.480, ήτοι παρέστη το 68,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική  χρήση 2011.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2012 του κ. Βασίλειου Ρητά του Αποστόλου Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2012.

5. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Πέτρου Λέων ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικήτα Ποθουλάκη.

6. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Πέτρου Λέων, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Πέτρου Τζαννετάκη.

7. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Δεν υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα