ΧΑ - Γενικές συνελεύσεις

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2003 17:26

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, στο 14o χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης, Ν. Μουδανιών, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση της από 27-05-2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρίας.

CHIPITA INTERNATIONAL Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας (12o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 144 52, Μεταμόρφωση Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, στο Πέραμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή 2 νέων μελών του Δ.Σ. 2. Αναμόρφωση του Επενδυτικού Προγράμματος της εταιρείας και του Χρονοδιαγράμματος Διάθεσης Νέων Κεφαλαίων.

ARROW A.E.E.X.

Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Κανάρη 24, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημίας προηγουμένων χρήσεων με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Επικύρωση εκλογής - διορισμού νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση των πράξεων της Διοίκησης της εταιρείας σχετικά με τη συμμετοχή της σε μετοχές άλλων εταιρειών. 6. Ανακοινώσεις.

JUMBO Α.Ε.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, στην οδό Κύπρου 9 & Ύδρας, στο Μοσχάτο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 έως 30.6.2003 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003, ήτοι του 5ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η εταιρική χρήση από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 8. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η εταιρική χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004. 9. Λήψη απόφασης για την παράταση του από 11.10.2000 Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας και την εντεύθεν τροποποίηση όρων του δανείου για τη διάρκεια, τη λήξη, την απόδοση, την τιμή προπληρωμής, το λόγο μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των Euro 75.000.000 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Ενημέρωση μετόχων. ¶λλα θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΠΕΛΑ

Σχολιασμένα