Στο 3 προς 10 η σχέση ανταλλαγής Εθνικής-ΕΤΕΒΑ

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2002 15:33

Σε πλήρη εξελιξη βρίσκονται οι διαδικασίες της συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας με την θυγατρική της ΕΤΕΒΑ. Κατά τις σημερινές τους συνεδριάσεις τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών αποφάσισαν να προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους την έγκριση σχέσης ανταλλαγής 3 μετοχών της ενιαίας Τράπεζας προς 10 μετοχές της ΕΤΕΒΑ. Αυτή η σχέση ανταλλαγής αντιστοιχεί σε σχέση αξιών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων ως ποσοστό της ενιαίας Τράπεζας 93,8% προς 6,2% περίπου, για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΤΕΒΑ αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο τραπεζών, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αντιστοιχεί περίπου στο μέσο όρο των χρηματιστηριακών αξιών των δύο ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και μέχρι της ημερομηνίας ανακοίνωσης της πρότασης συγχώνευσης.

Τα διοικητικά συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΤΕΒΑ όρισαν αντίστοιχα τους ελεγκτικούς οίκους PriceWaterhouseCoopers και Ernst & Young, ως ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ορίστηκαν, θα ετοιμάσουν τις εκθέσεις τους σχετικά με τη συγχώνευση, όπως απαιτείται κατά το ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας, οι ορκωτοί ελεγκτές θα διαπιστώσουν τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΤΕΒΑ κατά την 31.12.2001, θα ελέγξουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο τραπεζών και θα διατυπώσουν τη γνώμη τους για το αν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και λογική.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ακύρωση των μετοχών της ΕΤΕΒΑ που κατέχει η Εθνική Τράπεζα ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος θα αυξηθεί κατά 3 790 534 μετοχές, οι οποίες θα προστεθούν στις υπάρχουσες την 31.12.2001 228.080.452 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Τελικά, ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα ανέλθει σε 231 870 986.

Οι μέτοχοι των δύο Τραπεζών θα λάβουν το μέρισμα για τη συνολική χρήση του 2002 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών αναμένουν ότι στους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα που καταρτίζονται με ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η ενοποίηση των δύο Τραπεζών θα απεικονιστεί ως συγχώνευση ενώ βάσει των αμερικανικών λογιστικών προτύπων ως εξαγορά.

Σύμφωνα με το νόμο οι εκθέσεις των ανεξάρτητων ελεγκτών που αναφέρονται ανωτέρω θα υποβληθούν στις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τραπεζών. Επίσης, τα Διοικητικά Συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΤΕΒΑ θα καταρτίσουν λεπτομερείς εκθέσεις, στις οποίες θα επεξηγούν και δικαιολογούν από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Όπως προβλέπεται, οι εν λόγω εκθέσεις θα υποβληθούν στις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις.

Τελικά, οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων και των δύο Τραπεζών θα συγκληθούν για να εγκρίνουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Μετά την έγκρισή τους θα υπογραφεί η Σύμβαση Συγχώνευσης μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΤΕΒΑ.

Αυτή την ώρα, η μετοχή της ETEBA ενισχύεται κατά 17,62% και έχει διαμορφωθεί στα 4,94 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής σημειώνει άνοδο κατά 2,92% και βρίσκεται στα 18,46 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα