Τράπεζες: Στάθμιση πράσινων κινδύνων ζητεί η ΕΚΤ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 20:21
UPD:20:24

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

Με πλάνα αυστηρά που θα επηρεάσουν την εποπτική αξιολόγηση των τραπεζών θα κινηθεί η ΕΚΤ σε όλες τις τράπεζες που εποπτεύει και στις ελληνικές προκειμένου να προσμετρήσει  τους κινδύνους που αυτές αναλαμβάνουν λόγω κλίματος και λόγω περιβάλλοντος.

Επιστολή προς όλα τα ιδρύματα που εποπτεύει και στις 4 συστημικές τράπεζες απέστειλε η ΕΚΤ με την οποία τους καθορίζει τη διαδικασία που θα καταστήσει μετρήσιμες τις πράσινες πολιτικές (περιβάλλον κλίμα διακυβέρνηση) των τραπεζών και θα τις συμπεριλάβει στη διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης του 2022. Ακόμη και εάν όπως διευκρινίζεται στις επιστολή δεν επηρεάσει ποσοτικά άμεσα τα κεφάλαια θα επιδράσει στα κεφάλαια του Πυλώνα 2, δηλαδή στις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιστολή της λοιπόν καλεί τις συστημικές ελληνικές τράπεζες να ενημερώσουν για τα βήματα που έχουν κάνεις σε ότι αφορά τη στρατηγική κινδύνου που αυτές εφαρμόζουν για θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση.

Επίσης πρέπει να ενημερώσουν για το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. 

Η επιστολή αυτή είχε ως στόχο την ενημέρωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για την θεματική επισκόπηση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το κλίμα και περιβάλλον.

Μετά τη δημοσίευση του Οδηγού της ΕΚΤ για τους κινδύνου του κλίματος και του περιβάλλοντος  ζητήθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα στις αρχές του 2021 να προβούν σε αυτοαξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών τους σε σχέση με τις προβλέψεις που καθορίζονται στον Οδηγό της ΕΚΤ και να ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα για τα σχέδια εφαρμογής τους προκειμένου να προωθήσουν τη  διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και  περιβάλλον. Η ECB αξιολόγησε τις ελληνικές τράπεζες ως ότι διαθέτουν ένα επίπεδο ετοιμότητας και ικανότητας να εφαρμόσουν τα σχετικά πλάνα.

 Σε γενικές γραμμές, η ΕΚΤ παρατήρησε ότι, ενώ ορισμένα ιδρύματα έχουν ήδη προχωρήσει σε  σημαντικά βήματα, κανένα όμως  από τα πιστωτικά ιδρύματα  δεν είναι κοντά στο να έχει πλήρως ευθυγραμμίσει τις πρακτικές του με τις εποπτικές προδιαγραφές ενώ η ποιότητα των σχεδίων που εφαρμόζουν οι τραπεζικοί οργανισμοί ποικίλει σημαντικά.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί να επηρεάσουν τα κεφάλαια των τραπεζών

Με τη θεματική ανασκόπηση του 2022, η ΕΚΤ θα εξετάσει ενδελεχώς  τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου του κλίματος και του περιβάλλοντος που εφαρμόζουν τα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και τα πλαίσια και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει την ορθότητα και την πληρότητα των βασικών πολιτικών τους  και τις διαδικασίες, καθώς και την ικανότητα των ιδρυμάτων να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον κίνδυνο που σχετίζεται με το κλίμα και το περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα της θεματικής αναθεώρησης θα ενσωματωθεί στην διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και αξιολόγησης το 2022 (SREP 2022)

Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν σχεδιάζει να μεταφράσει απευθείας τα πορίσματα από τη θεματική ανασκόπηση σε ποσοτικές απαιτήσεις του SREP η άσκηση θα μπορούσε να έχει έμμεσο αντίκτυπο στις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 μέσω της βαθμολόγησης στο SREP. Επιπλέον, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει τη λήψη εποπτικών μέτρων, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών  κατά περίπτωση.

Τι απαντούν οι τράπεζες - Διεξαγωγή πράσινου stress test

Η ΕΚΤ έστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο στις τράπεζες το οποίο και πρέπει να απαντηθεί ως τις 18.03.2022. Οι απαντήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από τη σχετική τεκμηρίωση με στοιχεία.

Η θεματική αναθεώρηση  του 2022 θα διεξαχθεί το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2022 και η Κοινή Εποπτική Ομάδα  μπορεί να  καλέσει τις  τράπεζες σε μία ή και περισσότερες συναντήσεις. Το αποτέλεσμα της θεματικής αναθεώρησης θα συζητηθεί ως κομμάτι  του τακτικού εποπτικού διαλόγου μεταξύ των τραπεζών και των εποπτών τους  κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2022 και κατόπιν θα δημοσιεύσει έκθεση  που θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες ως το τέλος του 2022.

Η ΕΚΤ θα διενεργήσει αυτήν τη θεματική αναθεώρηση παράλληλα με άλλες εποπτικές πρωτοβουλίες της σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και  το περιβάλλον

 Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ θα διενεργήσει ένα εποπτικό stress test για τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα.

Επιπλέον, η ΕΚΤ ολοκλήρωσε πρόσφατα ανάλυση του χάσματος μεταξύ των στοιχείων που έχουν δώσει μέχρι στιγμής τα πιστωτικά ιδρύματα για το θέμα αυτό.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα