ΥΠΑΝ: Προώθηση περιφερειακών πόλων καινοτομίας

Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2007 11:44

Τις αποφάσεις χρηματοδότησης των Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Γιάννης Παπαθανασίου και η υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, δεσμεύεται ότι Πόλοι Καινοτομίας θα αποτελέσουν συνεχιζόμενο έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στόχος του Πόλου Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ενίσχυση του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας με νέους θεσμούς και συνεργασίες, ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να αναπτύσσουν και να προωθούν νέα προϊόντα στην αγορά.

Επικεντρώνεται στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με συμμετοχή 36 φορέων. Στο πλαίσιο του Πόλου Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιηθούν τα παρακάτω έργα και δράσεις:

• Δεκατέσσερις Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και ερευνητικά εργαστήρια

• Τεχνολογικές Πλατφόρμες στους τομείς που προσδιορίσθηκαν ως προτεραιότητες από την Περιφερειακή Τεχνολογική Διερεύνηση της Κ. Μακεδονίας: Ευρυζωνικά και Υπηρεσίες Διαδικτύου, Τηλεπικοινωνίες και Λογισμικό Γνώσης

• Δημιουργία πέντε (5) νέων επιχειρήσεων τεχνοβλαστών για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

• Οριζόντιες δράσεις για τη διάδοση της επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, την προβολή του Πόλου, τη διεθνή τεχνολογική συνεργασία, τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Πόλου.

Στον Πόλο συμμετέχουν ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας με Συντονιστή Εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνεργάτη του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του Πόλου Δυτικής Ελλάδος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας, με βάση τις θεματικές περιοχές που, αφενός, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη καινοτομιών και, αφετέρου, αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Δυτικής Ελλάδας.

Επικεντρώνεται στους τομείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ασφάλειας και Τεχνολογίας τροφίμων, Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, με συμμετοχή 47 φορέων. Στο πλαίσιο του Πόλου πρόκειται να υλοποιηθούν τα παρακάτω έργα και δράσεις:

• Εννέα (9) Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις θεματικές περιοχές του Πόλου

• Μια (1) Τεχνολογική Πλατφόρμα για την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην περιοχή των βιομηχανικών συστημάτων και επικοινωνιών, του βιομηχανικού ελέγχου, των ενσωματωμένων συστημάτων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων

• Δημιουργία τριών (3) εταιρειών τεχνοβλαστών για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

• Τέσσερις (4) δράσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών

• Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης

• Οριζόντιες δράσεις για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, αλλά και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Πόλου.

Στο έργο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ως Συντονιστής Εταίρος, ιδιωτικές επιχειρήσεις, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ/ Ε.Κ. «Αθηνά»), το κέντρο BIC και τα Γραφεία Διαμεσολάβησης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτ. Ελλάδας, Τεχνολογικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών της Δυτικής Ελλάδας, Αναπτυξιακές εταιρείες, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στόχος του Πόλου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ενίσχυση των τεχνολογικών επιδόσεων και η δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας στον τομέα της Ενέργειας. Πρόκειται να εστιάσει, κυρίως, στον εντοπισμό και την εξάλειψη των εμποδίων για τη δημιουργία υψηλής απόδοσης ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών με σχεδόν μηδενικές εκπομπές, καθώς και στη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων της Περιφέρειας.

Η προώθηση καινοτόμων και οικονομικά ανταγωνιστικών «καθαρότερων» τεχνολογιών άνθρακα και τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων αναμένεται να οδηγήσει στην εξοικονόμηση των αποθεμάτων και τη μείωση των εκπομπών. Πρόκειται, επίσης, να εφαρμοστεί, επίσης, Τεχνολογική Στρατηγική Καινοτομίας, με ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης, η οποία εγγυάται πολλαπλά ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Τα έργα και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Πόλου απορρέουν από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, με συμμετοχή 11 φορέων. Τα έργα – δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πόλου είναι:

• Επτά Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια

• Τεχνολογική Πλατφόρμα στην επιστημονική και τεχνολογική περιοχή της ενέργειας

• Ίδρυση του Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων Δυτικής Μακεδονίας

• Δημιουργία νέας επιχείρησης τεχνοβλαστού για την παραγωγή και προετοιμασία εναλλακτικών καυσίμων

• Οριζόντιες δράσεις για την ανάπτυξη και εδραίωση του Πόλου.

Στον Πόλο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ως Συντονιστής Εταίρος, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΤΕΣΚ/ΕΚΕΤΑ), το ΤΕΙ Κοζάνης, ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, επιμελητήρια, σύνδεσμοι φορέων και επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η δημιουργία του Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, έχει ως στόχο τη στήριξη μιας στρατηγικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την πρωτογενή παραγωγή. Αποτελεί το επιστέγασμα μιας συλλογικής προσπάθειας των τοπικών επιχειρήσεων, Ερευνητικών (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Φορέων και Περιφερειακών αρχών.

Επικεντρώνεται στους τομείς μεταποίησης τροφίμων και ποτών, αγροϋλικά (κλωστοϋφαντουργία –έπιπλο) και την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (βιοκαύσιμα), με συμμετοχή 46 φορέων. Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πόλου είναι:

• Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις οποίες θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, 31 επιχειρήσεις, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τo ΤΕΙ Λάρισας το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Θεσσαλίας και το ΚΕΤΑ Θεσσαλίας.

• Τεχνολογικές Πλατφόρμες -Τρόφιμα, Κλωστοϋφαντουργία, Βιοκαύσιμα- οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση σχεδίου στρατηγικής ατζέντας και πλαισίου εφαρμογής για τους συγκεκριμένους τομείς στη Θεσσαλία

• Ανάπτυξη βασικών υποδομών του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα (Ινστιτούτα Μηχανοτρονικής, Τεχνολογίας Αγροοικοσυστημάτων, Ιατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ανθρώπινης Απόδοσης και Αποκατάστασης)

• Μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα του επίπλου, με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων

• Δημιουργία πέντε εταιρειών τεχνοβλαστών στους τομείς προτεραιότητας του ΠΠΚ-Θ, υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας

• Επιμορφωτικές δράσεις σε τομείς προτεραιότητας του Πόλου στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας, ώστε τα αποτελέσματα του έργου να αξιοποιηθούν από όλους τους εν δυνάμει χρήστες στη Θεσσαλία

• Οριζόντιες δράσεις για την προβολή και δικτύωση του Πόλου, το σχεδιασμό της βιωσιμότητάς του και τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας και στον Πόλο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστημίων και ΤΕΙ, το Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας – ΚΕΤΕΑΘ, τεχνολογικοί φορείς: (ΕΤΑΚΕΙ - Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης & Ινών Α.Ε., ΕΤΑΤ - Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων και ΕΒΕΤΑΜ - Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων), επιμελητήρια, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, αναπτυξιακές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στόχος του Πόλου είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, με επίκεντρο τις τεχνολογικές περιοχές στις οποίες η ερευνητική κοινότητα της Περιφέρειας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αναλυτικότερα, η εφαρμοσμένη έρευνα πρόκειται να εστιαστεί στα εξής θεματικά πεδία και περιοχές: Υδατοκαλλιέργειες, Ευρυζωνικά δίκτυα και υποδομές, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Τεχνολογία όζοντος, Ασύρματη επίγεια και δορυφορική τεχνολογία, Μικροηλεκτρονική, Μοριακή ταυτοποίηση ποικιλιών ελιάς και αμπελιού, Αξιοποίηση βιομάζας, Τηλεματική, Ιατρική τεχνολογία στην οφθαλμολογία, Ηλεκτρονική υγεία.

Επικεντρώνεται στους τομείς Κοινωνίας της Πληροφορίας, Βιοτεχνολογίας και Ιατρικής Τεχνολογίας, με συμμετοχή 44 φορέων. Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

• Δέκα (10) Κοινοπραξίες Ε&ΤΑ

• Μια (1) Τεχνολογική Πλατφόρμα για ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας

• Δημιουργία δύο εταιρειών τεχνοβλαστών

• Δύο (2) δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης

• Οριζόντιες δράσεις για την προβολή των δραστηριοτήτων του Πόλου, τη διεύρυνση των περιοχών παρέμβασης, την ενίσχυση της συνοχής των συνεργατών του Πόλου, καθώς και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Συντονιστής Εταίρος του Πόλου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας-Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-Κ), το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας και δημόσιοι φορείς.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα