ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 20.000 επιδοτούμενους ανέργους

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2007 18:04
UPD:18:20

Ενα νέο Συνδυασμένο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων προωθεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος του προγράμματος που αποτελεί επέκταση του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, είναι να ενθαρρύνει τους αυτοαπασχολούμενους (ή τις μικρές επιχειρήσεις) να προσλάβουν τον πρώτο τους υπάλληλο αξιοποιώντας επιχορήγηση ισόποση του επιδόματος ανεργίας για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τους 30 μήνες. Αυτό, σημειώνεται, αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο προς τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις για να απασχολήσουν ανέργους, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επανένταξη στην αγορά εργασίας των απολυθέντων ατόμων και ιδιαίτερα των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας (ανδρών άνω των 50 ετών και γυναικών άνω των 45 ετών).

Μέσω του προγράμματος επιχορηγείται η απασχόληση συνολικά 20.000 επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 18 έως 64 ετών, εκ των οποίων ποσοστό 60% θα πρέπει να είναι γυναίκες, οι οποίοι θα πρέπει να προσληφθούν από τις ωφελούμενες επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο της επιδότησης της ανεργίας τους.

Καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος (24 ή 30 μήνες, κατά περίπτωση) η επιχείρηση θα λαμβάνει ως μηνιαία επιχορήγηση ποσό ίσο με το τελευταίο επίδομα ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (χωρίς τις προσαυξήσεις λόγω προστατευόμενων μελών), θα αμείβει τους προσληφθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζομένους, ανάλογα με την ειδικότητα τους, ενώ θα έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατανέμεται σε δύο φάσεις:

1. Η πρώτη (α) φάση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα για το οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας (μέχρι 12 μήνες).

2. Η δεύτερη (β) φάση, περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ή 30 μηνών αντίστοιχα (κατά τη διάρκεια της β’ φάσης, ο τοποθετούμενος θα ασφαλίζεται και για τον κλάδο ανεργίας).

Η διάρκεια της επιχορήγησης εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα η διάρκεια της επιχορήγησης επεκτείνεται στους:

1. Τριάντα (30) μήνες για αυτοαπασχολουμένους ή εργοδότες χωρίς προσωπικό που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο ως τον πρώτο τους υπάλληλο ή

2. Εικοσιτέσσερις (24) μήνες για επιχειρήσεις με προσωπικό 1-25 άτομα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο. Σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα επεκτείνεται στους τριάντα (30) μήνες εφόσον ο επιδοτούμενος είναι άνεργος άνδρας άνω των 50 ετών ή άνεργη γυναίκα άνω των 45 ετών.

Στο πρόγραμμα -διευκρινίζεται- δεν εντάσσονται τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001), για μισθωτούς τους, που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα 170.000.000 ευρώ για την περίοδο 2007 - 2009 και θα καλυφθεί αποκλειστικά από πόρους του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε στο πλαίσιο του συνδυασμού και συμπληρωματικότητας των επιδοματικών και ενεργητικών πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας, και σύμφωνα με τις ΚΥΑ με αρ. 30874/23.6.2004 των yπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και 30485/19.4.2006.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα