Τρεις άξονες για την ανασυγκρότηση του νομού Ημαθίας

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2006 17:11

Παρέμβαση για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση του Νομού Ημαθίας, ο οποίος πλήττεται από τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης προς τους βουλευτές του Νομού, με τους οποίους συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο πρώτος άξονας σκοπεύει στη βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης.

Το πλέγμα δράσεων που συνθέτει το συγκεκριμένο άξονα αποτελείται από μια σειρά κινήτρων, που θα καταστήσουν τον Νομό ελκυστικότερο για την εγκατάσταση νέων, αλλά και την διατήρηση υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

(α) δύο νέες δράσεις ενίσχυσης της Νεανικής και της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), ύψους 3 εκατ. €. Μέσω αυτών των προκηρύξεων θα επιδοτηθούν με 55%, η ίδρυση νέων επιχειρήσεων στο νομό από νέους επιχειρηματίες (με διεύρυνση ορίου ηλικίας στα 49 έτη και δυνατότητα ύπαρξης εταίρων μεγαλύτερης ηλικίας μέχρι ποσοστού 49% στο εταιρικό σχήμα) και η ίδρυση νέων επιχειρήσεων στο νομό από γυναίκες (με δυνατότητα ύπαρξης μη επιλέξιμων εταίρων μέχρι ποσοστού 49% στο εταιρικό σχήμα),

(β) η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στις ορεινές περιοχές της επαρχίας Νάουσας, ύψους 3 εκατ €. Το μέτρο αυτό θεωρείται αναγκαίο, ώστε να δοθούν ουσιαστικές προοπτικές για τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, τη στήριξη ή και τη δημιουργία νέου ή συμπληρωματικού εισοδήματος. Ειδικότερα, θα μπορούν να ενισχυθούν παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών, στον εκσυγχρονισμό υφισταμένων και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών. Στο πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του αγροτικού και των λοιπών τομέων της τοπικής οικονομίας, καθώς και παρεμβάσεις ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

(γ) ειδικές δράσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤEΜΠΜΕ) και συγκεκριμένα την κάλυψη (εγγυοδοσία) των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων με το ανώτατο ποσοστό κάλυψης (65% και 70% αντιστοίχως), τη μείωση των προμηθειών στο κατώτατο επίπεδο και τη διενέργεια δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.

Ο δεύτερος άξονας σκοπεύει στην ενίσχυση του τριτογενούς τομέα και την αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό.

Η ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος (με τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, την έξοδο από την απομόνωση, κλπ). Η περιοχή διαθέτει πλούσιους τουριστικούς πόρους, που με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορούν να συμβάλουν στη σταδιακή διαφοροποίηση της παραγωγικής διάρθρωσης της περιοχής. Οι παρεμβάσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τριτογενούς τομέα στην περιοχή, είναι οι ακόλουθες:

(α) η εκπόνηση ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού στο Νομό Ημαθίας, από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

(β) η ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού με προορισμό το Νομό Ημαθίας

(γ) η βελτίωση μιας σειράς βασικών και συνοδευτικών υποδομών για την τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής έκτασης 72.000 στρεμμάτων που το περικλείει

(δ) η βελτίωση – ανάπλαση του δρόμου Νάουσα– Αγ. Νικόλαος, με κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου

(ε) η ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου

(στ) η επέκταση του έργου της Αστικής Ανάπτυξης στον ποταμό Αράπιτσα

(ζ) η προώθηση δράσεων τουριστικής προβολής της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας σε συνεργασία με τον ΕΟΤ

(η) η δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού του ΕΟΤ στη Νάουσα.

Ο τρίτος άξονας αφορά στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με δράσεις για την επανένταξη των ανέργων.

Βασικός στόχος, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης που επιχειρείται, είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα ως βασικού στοιχείου για τη θετική μετεξέλιξη της περιοχής. Έτσι, ως άμεσες ενέργειες για την ανακούφιση των ανέργων, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού προγραμματίζονται οι εξής:

(α) η εκπόνηση στοχευμένης μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας στην περιοχή της Νάουσας,

(β) μέσω του Μέτρου 2.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» η δέσμευση 11 εκατ. € για την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στη Νάουσα για 1.000 άτομα,

(γ) η άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την υλοποίηση προγράμματος συνταξιοδότησης για τους απολυμένους ανέργους από τα Κλωστήρια Ναούσης, οι οποίοι θα μπορούν, μέχρι 31/12/2007, να συνταξιοδοτούνται εφ΄ όσον έχουν 7.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία τουλάχιστον 50 ετών.

(δ) η προκήρυξη 80 θέσεων μερικής απασχόλησης στην περιοχή της Νάουσας, με άμεση προτεραιότητα στους απολυμένους που προέρχονται από ομαδικές απολύσεις και

(ε) η ενίσχυση της Τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, με δύο εργασιακούς συμβούλους και η αναβάθμισή της με παροχή υπηρεσιών Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης

Η ολοκληρωμένη αυτή παρέμβαση θα υποστηριχθεί από μια τεχνική γραμματεία, με ρόλο συμβουλευτικό, επιτελικό και λειτουργικό και έδρα στη Νάουσα.

Βασικός στόχος της τεχνικής γραμματείας θα είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης του Νομού Ημαθίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, συναρμόδια Υπουργεία).

Το έργο της, εκτός των άλλων, θα εστιάζεται στα εξής: (α) την προβολή της ολοκληρωμένης παρέμβασης με σειρά δράσεων δημοσιότητας, (β) την παροχή συμβουλών στους δικαιούχους του προγράμματος για την κατάρτιση προτάσεων, (γ) την υποκίνηση φορέων (διαβούλευση – πολιτικό επίπεδο) .

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι η ολοκληρωμένη αυτή παρέμβαση θα ενεργοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στην οποία θα προβλέπεται και η σύσταση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης της ολοκληρωμένης αυτής παρέμβασης και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα