Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 10:10
UPD:23:53

Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 13/06/2018, αγόρασε μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, 51.627 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,4320 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €538.571,43 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.522.310 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,719% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. 

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ. 4.1.3.14).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΤΕ

Σχολιασμένα