Με 99,986% στη Forthnet Media η Forthnet

Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018 20:28
UPD:20:40
http://www.forthnet.gr/Home.aspx?a_id=256#sthash.X

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Forthnet Media Α.Ε. κατά το ποσό των 48.461.538 ευρώ, με την έκδοση 48.461.538 νέων μετοχών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Forthnet.

Το ποσό της αύξησης κάλυψε στο σύνολό του η εταιρεία και είχε προκαταβληθεί από την τελευταία στον ειδικό λογαριασμό αύξησης, κατόπιν άντλησης του ανωτέρω ποσού, μέσω του εκδοθέντος, την 11.10.2016, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 ευρώ (στο εξής το «ΜΟΔ»), σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 11.10.2016 ανακοίνωση της εταιρείας.

Με τον τρόπο αυτόν, η εταιρεία διέθεσε το ισόποσο των κεφαλαίων που είχε αντλήσει, μέσω της έκδοσης του ΜΟΔ, για την ισχύ του πλαισίου αναχρηματοδότησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο από 15.09.2016 Ενημερωτικό Δελτίο και, ειδικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση (Α) της ενότητας 4.6.4.1 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατόπιν αυτής της αύξησης, η συμμετοχή της εταιρείας στη Forthnet Media διαμορφώθηκε από 98,97% στο 99,986%.

Σχολιασμένα