ΑΕΓΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 13:28
UPD:23:53

Την 25η Σεπτεμβρίου  2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες  12.912.363  μετοχές ήτοι ποσοστό 387739 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Εκ των μετόχων οι  εταιρίες ALPHA BANK που κατέχει 6.455.351 μετοχές και εκπροσωπεί το 193844%  και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που κατέχει 6.452.972 μετοχές και εκπροσωπεί το 193773% επί του συνόλου των μετοχών  και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δια των πληρεξουσίων  τους υπέβαλαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας) αίτημα αναβολής της συνεδρίασης για την 9/10/2017.

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 9  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ   στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν μπορούν  να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28  και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα