Χ.Α.: Συναλλαγές - μεταβολές ποσοστών

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2005 17:11

EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.

27. 01. 2005

H εταιρία DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBURG S.A. (VALMOB DEPARTMENT), με τις 946, 947/24.1.2005 και 949/26.1.2005 επιστολές της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στις 24.1.2005 των νέων μετοχών που προέκυψαν μετά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) και την αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε., το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας, κατήλθε από 10,21% σε 9,95%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού της επί του νέου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η ανωτέρω συμμετοχή αφορά μετοχές της εταιρίας EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. που κατέχει ως θεματοφύλακας η εταιρία DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBURG S.A. (VALMOB DEPARTMENT) και ανήκουν στην εταιρία ASI GLOBAL S.A.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα