Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2005 00:00

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 28η Φεβρουαρίου 2005, με ποσοστό απαρτίας 20,032 %, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ...
Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 28η Φεβρουαρίου 2005, με ποσοστό απαρτίας 20,032 %, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις παμψηφεί. Α. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3016 / 2002 και Ν. 3091 / 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την διεύρυνση αυτού από 7 σε 9 μέλη. Β. Τα μέλη που θα διοικήσουν την Εταιρεία είναι: 1. Βασίλειος Σπ. Ράγκος, Εργολ/της Δημ. Εργων, 2. Κων/νος Αθ. Κούτλας, Πολιτικός Μηχανικός, 3. Σπυρίδων Αθ. Κούτλας, Πολιτικός Μηχανικός, 4. Ιωάννης Γ. Γεωργαντζής, Δικηγόρος, 5. Δημήτριος Αλ. Σάκκος, Πολιτικός Μηχανικός, 6. Γεώργιος Βαρ. Αντωνίου, Οικονομολόγος, 7. Αλέξανδρος Θ. Γεωργολόπουλος, Ιδ. Υπάλληλος, 8. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης, Συνταξιούχος ΙΚΑ, 9. Παναγιώτης Σπ. Μαυραντζάς, Συνταξιούχος του ΟΓΑ. Γ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αρχίζει από σήμερα 28.2.2005 μέχρι 28.2.2010 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και δεν θα υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.