Skip to main content

Ανοίγει τις πόρτες της στις ΜμΕ η κεφαλαιαγορά

Στόχος να μειωθούν οι προμήθειες και να εισαχθούν
περισσότερες εταιρείες στα χρηματιστήρια

Δέσμη τριών μέτρων πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Το πρώτο μέτρο αφορά την εκκαθάριση, το δεύτερο αναφέρεται στην εισαγωγή εταιρειών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία, και το τρίτο έχει να κάνει με την αφερεγγυότητα για τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ν», οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ως πρωταρχικό στόχο να μειωθούν οι προμήθειες για να εισαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες στα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις, λόγω της αύξησης του κόστους χρήματος από τη νέα εποχή της ανόδου των επιτοκίων που εισήλθαμε από τον περασμένο Ιούλιο, δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταστήσει πιο εύκολη την εισαγωγή τους στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Όπως μάλιστα διαφαίνεται από την πρόθεση των στελεχών της Κομισιόν, θα χαλαρώσουν αρκετά τους όρους εισαγωγής, αφού μέχρι σήμερα πολλές εταιρείες δυσκολεύονται να πληρώσουν τα κόστη εισαγωγής και γι’ αυτό μένουν εκτός των χρηματιστηρίων.

Οι στόχοι

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τα τρία αυτά μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο:

α) να καταστούν οι υπηρεσίες εκκαθάρισης της Ε.Ε. πιο ελκυστικές και ανθεκτικές, προκειμένου να στηριχθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. και να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

β) να εναρμονιστούν ορισμένοι κανόνες για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι και να προωθηθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις και

γ) να ελαφρυνθεί -μέσω νέου νομοθετήματος για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο- η διοικητική επιβάρυνση για τις εταιρείες όλων των μεγεθών, ιδίως για τις ΜμΕ, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση μέσω της εισαγωγής τους στα χρηματιστήρια.

1) Εκκαθάριση

Η Ε.Ε. χρειάζεται ασφαλή, άρτια και ελκυστική εκκαθάριση για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών που θα λειτουργεί εύρυθμα. Εάν η εκκαθάριση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους και υψηλότερο κόστος – όπως κατέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Τα μέτρα που προτείνονται σήμερα:

– Θα καταστήσουν το τοπίο της εκκαθάρισης ελκυστικότερο, επιτρέποντας στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCP) -που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης- να επεκτείνουν τα προϊόντα τους ταχύτερα και ευκολότερα, και παρέχοντας περαιτέρω κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά της Ε.Ε. να εκκαθαρίζουν και να δημιουργούν ρευστότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ε.Ε.

– Θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού συστήματος εκκαθάρισης, με την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου της Ε.Ε. για τους CCP και την άντληση διδαγμάτων από τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας που προκλήθηκαν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, αυξάνοντας τη διαφάνεια των απαιτήσεων κάλυψης περιθωρίου, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ενέργειας) να είναι σε θέση να τις προβλέψουν καλύτερα.

– Θα μειώσουν τα υπερβολικά ανοίγματα των συμμετεχόντων στην αγορά της Ε.Ε. έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε τρίτες χώρες, ιδίως για παράγωγα που χαρακτηρίζονται ως ουσιωδώς συστημικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Η σημερινή πρόταση απαιτεί από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να τηρούν ενεργούς λογαριασμούς σε CCP της Ε.Ε. για την εκκαθάριση τουλάχιστον ενός ποσοστού ορισμένων συστημικών συμβάσεων παραγώγων. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ε.Ε.

2) Αφερεγγυότητα εταιρειών

Κάθε κράτος-μέλος έχει διαφορετικό καθεστώς αφερεγγυότητας. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους διασυνοριακούς επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 27 διαφορετικά σύνολα κανόνων αφερεγγυότητας κατά την αξιολόγηση μιας επενδυτικής ευκαιρίας.

Η τωρινή πρόταση:

– Θα εναρμονίσει συγκεκριμένες πτυχές των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την Ε.Ε. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με:

ενέργειες για τη διατήρηση της πτωχευτικής περιουσίας (δηλαδή αποφυγή ενεργειών από οφειλέτες που θα μείωναν την αξία που μπορούν να λάβουν οι πιστωτές),

επιτροπές πιστωτών για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής της εισπραχθείσας αξίας μεταξύ των πιστωτών,
τη λεγόμενη διαδικασία «pre-pack» (δηλαδή όταν η πώληση της επιχείρησης συμφωνείται πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας),

και το καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση για την αναγνώριση αφερεγγυότητας, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της αξίας της εταιρείας.

– Θα καθιερώσει απλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος εκκαθάρισής τους και να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να απαλλάσσονται από τα χρέη τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν νέα αρχή ως επιχειρηματίες.

– Θα επιβάλει στα κράτη-μέλη να συντάσσουν ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα συνοψίζονται τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από τους διασυνοριακούς επενδυτές.

Τα μέτρα αυτά θα προωθήσουν τις διασυνοριακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, θα μειώσουν το κόστος κεφαλαίου για τις εταιρείες και, τελικά, θα συμβάλουν στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της Ε.Ε. Συνολικά, τα οφέλη της πρότασης αναμένεται να υπερβούν τα 10 δισ. ευρώ ετησίως.

3) Νομοθέτημα για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή τους σε δημόσιες αγορές. Για παράδειγμα, το μέγεθος των εγγράφων του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να φθάσει τις 800 σελίδες.
Οι τροποποιήσεις που προτείνονται σήμερα:

– Θα απλουστεύσουν τα έγγραφα που χρειάζονται οι εταιρείες για την εισαγωγή τους στις δημόσιες αγορές και θα κάνουν πιο ορθολογικές τις διαδικασίες ελέγχου από τις εθνικές εποπτικές αρχές, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό και μειώνοντας το κόστος της διαδικασίας εισαγωγής στο χρηματιστήριο, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι οι εισηγμένες εταιρείες της Ε.Ε. θα εξοικονομούν περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως από το χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης, ενώ μόνο από τους απλούστερους κανόνες για τα ενημερωτικά δελτία θα εξοικονομούν 67 εκατ. ευρώ ετησίως.

– Θα απλουστεύσουν και θα αποσαφηνίσουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την κατάχρηση αγοράς, χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα της αγοράς.

– Θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προβάλλονται περισσότερο στους επενδυτές, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση επενδύσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

– Θα επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες εταιρειών να τις εισάγουν σε αγορές ανάπτυξης ΜμΕ χρησιμοποιώντας δομές μετοχών με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου, ώστε να μπορούν να διατηρούν επαρκή έλεγχο της εταιρείας τους μετά την εισαγωγή της, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των άλλων μετόχων.

Τα μέτρα αυτά θα αναπτύξουν περαιτέρω την Ένωση Κεφαλαιαγορών μειώνοντας την περιττή γραφειοκρατία και το κόστος για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να εισέλθουν και να παραμείνουν εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές της Ε.Ε. Η ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες αγορές θα επιτρέψει στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν καλύτερα και να συμπληρώσουν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Από την έντυπη έκδοση