Skip to main content

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 1,120 δισ. ευρώ για το 2022-Ανοιχτή η διανομή μερίσματος για την περασμένη χρήση

Τι είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ για το θέμα του μερίσματος για τη χρήση 2022 - Έκανε λόγο για απόδοση κεφαλαίου 12% στους μετόχους μέχρι το 2025

Ανοιχτή άφησε τη διανομή μερίσματος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς. Εφόσον ο SSM επιτρέψει τη διανομή μερίσματος όπως είπε στους αναλυτές η τράπεζα έχει προβλέψει 20 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου 100 εκατ. ευρώ. Επίσης η διοίκηση σημείωσε πως είναι ανοιχτό και ένα buy back,  εφόσον για κάτι τέτοιο υπάρξει απόφαση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με το οποίο επίσης η διοίκηση συζητάει.

«Η συστηματική δημιουργία κεφαλαίου προσφέρει επιλογές επιστροφής αξίας στους μετόχους μας». Με αυτή την φράση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας μίλησε για για απόδοση κεφαλαίου 12% στους μετόχους μέχρι το 2025.

Η διοίκηση της Εθνικής κατά την παρουσίαση που πραγματοποίησε στους ξένους επενδυτές σημείωσε πως κατά πάσα πιθανότητα προγραμματίζει μία έκδοση Tier κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 ενώ έχει και άλλες επιλογές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των MREL.
Τα αποτελέσματα της τράπεζας μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 1,120 δισ. ευρώ το 2022.

Όσον αφορά στην κερδοφορία, τα οργανικά κέρδη σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 57% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο νέο υψηλό επίπεδο των 0,7 δισ. το 2022, υπερβαίνοντας το στόχο για το έτος ύψους  περίπου 0,5 δισ. ευρώ ενώ τα κέρδη περιόδου (1,120 δισ. ευρώ)  ήταν αυξημένα 29% σε ετήσια βάση.

«Καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας»

Οπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς στο χαιρετισμό του «η ισχυρή αυτή εικόνα προήλθε από καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις εκτιμώμενες σε όλους τους τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Επιταχύνθηκε η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους (+13% σε ετήσια βάση), μερικώς λόγω της ισχυρής επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (+ 2,5 δισ. ή +10% σε ετήσια βάση), συντελώντας στην αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 15% σε ετήσια βάση.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν συγκρατημένες παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Στα 7 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα

H ρευστότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα βρίσκονται σε επίπεδα που παρέχουν στην ΕΤΕ συγκριτικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε αυτό το ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Η υψηλή ρευστότητα απορρέει από τη μεγάλη και σταθερή βάση καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, με τα ταμειακά μας διαθέσιμα να παραμένουν στα 7 δισ., ακόμη και μετά την πλήρη αποπληρωμή του προγράμματος TLTRO ΙΙΙ.

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, βελτιώσαμε την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση το 2022, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΠΧΑ9, να ανέρχονται σε 15,7% και 16,8% αντίστοιχα.

Αρνητικές οι οργανικές ροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι οργανικές ροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμειναν αρνητικές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, οδηγώντας τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προ προβλέψεων στο 5,1% στην Ελλάδα, αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο του  περίπου 6% που  είχε τεθεί  για το 2022.

Αναφορικά με τους τομείς του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Ευθύνης (ESG), προωθείται η στρατηγική  για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την ευρύτερη κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά της χρηματοδότησης της βιώσιμης ενέργειας, αλλά και παρακολουθώντας το αποτύπωμα άνθρακα των πελατών μας, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές».

Οι ισχυρές βάσεις της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρήσουν θετικό το πρόσημο της ανάπτυξης της χώρας για το 2023, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον και αξιοποιώντας τον ισχυρό ισολογισμό και τη θετική δυναμική της κερδοφορίας μας, φιλοδοξούμε να πετύχουμε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 12% το 2025, ενώ η συστηματική δημιουργία κεφαλαίου προσφέρει επιλογές επιστροφής αξίας στους μετόχους μας. Τα επιτεύγματα αυτά συνάδουν με τον στόχο μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας την εμπιστοσύνη και την πίστη τους στην Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πρώτης Επιλογής.»  ανέφερε επίσης ο κ. Μυλωνάς.

Ενσωματώνοντας ισχυρές εκταμιεύσεις ύψους 2,7 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2022, τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ανήλθαν σε 27,7 δισ., αυξημένα κατά 1,2 δισ. σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2022 και 2,5 δισ. σε ετήσια βάση

Οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 6,7 δισ. το 2022, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις Εταιρικής Τραπεζικής (83% του συνόλου), ενώ η νέα παραγωγή δανείων Λιανικής Τραπεζικής επίσης σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση σε 1,2 δισ.

Οι δανειακές συμβάσεις

Η ΕΤΕ υπέγραψε δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 0,3 δισ. περίπου (29% μερίδιο αγοράς), εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο αφορά δάνεια που εμπίπτουν στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου ύψους 70μ.β. το 2022 συντέλεσε στην περαιτέρω αύξηση του δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις σε 88% περίπου στην Ελλάδα (δείκτης κάλυψης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών  ύψους 58% σε επίπεδο Ομίλου)