Skip to main content

Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε

Τι θα γίνει με τις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία- Δημοτικά; Τι ισχύει για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και το ΕΣΠΑ; Για πόσο ακόμη θα μπορούν να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού οι γονείς; Το naftemporiki.gr απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών του.  

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές σε Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; 

Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου  θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εγγραφές στα Δημοτικά και νηπιαγωγεία. Απαιτούνται: 

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας αυτό αναζητείται από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Είμαι ιδιοκτήτης ιδιωτικού παιδικού σταθμού. Τι ισχύει με την αναστολή εργασίας των εργαζομένων και το ΕΣΠΑ; 

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 88.91 «Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών» που συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δομών – εργοδοτών να διατηρήσουν ή μη τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα στο οποίο εμπίπτουν («Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014 – 2020). 

Οι πληρωμές προς τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), μηνός Απριλίου και μεταγενέστερα, πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης και για όσο διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

αα) η δομή – εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις της KYA 12998/232/23.3.2020 (Β΄1078). Δομές που έχουν υποβάλει την ως άνω δήλωση πριν την έκδοση της Αρ. 37445/9-4-2020, δύνανται να προβούν στην ανάκληση αυτής, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα στην παρ. α.

ββ) η δομή – εργοδότης δεν έχει αιτηθεί ή εισπράξει ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οικονομική ενίσχυση λόγω της αναστολής λειτουργίας αυτής λόγω του ιού COVID-19, βάσει του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ ή άλλη οικονομική ενίσχυση που τυχόν θα θεσμοθετηθεί για τον ίδιο λόγο.

Οι δομές – εργοδότες που υπάγονται στις ρυθμίσεις της 12998/232/23.3.2020 ΚΥΑ, αποστέλλουν μέχρι την 30 Απριλίου 2020 στην ΕΕΤΑΑ, υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και, σε περίπτωση ανάκλησης υποβληθείσας δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, σχετικό αποδεικτικό.

Για πόσο ακόμη ισχύει η άδεια σκοπού στους γονείς; 

Έχει δοθεί παράταση ανάλογα με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι γονείς παιδιών που φοιτούν έως και στην ΣΤ’ Δημοτικού δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού τουλάχιστον όλο τον Μάιο, από τη στιγμή που δεν ανοίγουν νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι γονείς μαθητών Γυμνασίου και Α’ και Β’ Λυκείου δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού έως και τις 17 Μαΐου. Η άδεια ειδικού σκοπού έχει κατ’ ελάχιστον διάρκεια 4 ημέρες, η μία εκ των οποίων προέρχεται αναγκαστικά από την κανονική άδεια του μισθωτού. 

Το επίδομα των 534 ευρώ για το μήνα Μάιο θα καταβληθεί και σε αυτούς που απολύθηκαν ή αναγκάστηκαν σε παραίτηση 1-20/3;(όπως έγινε τον Απρίλιο);

Όχι δεν προβλέπεται να λάβουν την ενίσχυση του Μαΐου όσοι είχαν απολυθεί από 1 έως 20 Μαρτίου. Η ενίσχυση δίνεται για τους εργαζομένους που είναι σε αναστολή και για τους ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις, που δικαιούνταν τα 800 ευρώ για διάστημα 45 ημερών. 

Τι ισχύει με την εκ περιτροπής εργασία και το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας; 

Οι εργοδότες που ανακαλούν την αναστολή των συμβάσεων για το 40% των εργαζομένων τους μπορούν γι’ αυτούς τους εργαζόμενους να εφαρμόζουν το μέτρο του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας. Αυτοί μπορούν να μπαίνουν στο σχήμα της νέας εκ περιτροπής, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να εργάζονται κατ’ ελάχιστον δύο εβδομάδες τον μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα με τον μισθό τους να μειώνεται ανάλογα (αν εργαστούν μισό μήνα, μειώνεται στο μισό).  Στο σχήμα αυτό υποχρεωτικά εντάσσεται ανά εβδομάδα τουλάχιστον το 50% του προσωπικού. Από τον Ιούνιο αναμένεται πρόγραμμα αναπλήρωσης της απώλειας του μισθού με κοινοτικά κονδύλια. Δεν έχουν ωστόσο ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις. 

Έχω ατομική επιχείρηση και ενώ τηρώ όλες τις προϋποθέσεις δεν έχω λάβει ακόμα την ενίσχυση των 800 ευρώ. Υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση;

Όχι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τις καθυστερήσεις στην καταβολή της ενίσχυσης. Δεχόμαστε αρκετά μηνύματα και από εργαζομένους σε αναστολή ή ελεύθερους επαγγελματίες, που τονίζουν ότι έχουν κάνει από πολύ νωρίς τις αιτήσεις και δεν έχουν λάβει τα χρήματα. Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία (IBAN κτλ) και έχει γίνει οριστική υποβολή 

Μπορείτε να υποβάλετε τις δικές σας ερωτήσεις εδώ