Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 20:20

 Costamare Participation: Δεν επηρεάζεται από την ενεργειακή κρίση και την πανδημία η απόδοση των πλοίων της

«Από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και σήμερα, οι ναύλοι για όλα τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βελτιώθηκαν σημαντικά λόγω της αυξημένης ζήτησης κυρίως για καταναλωτικά αγαθά σε συνδυασμό με τη μη ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας που προκλήθηκε από την πανδημία» Την επισήμανση αυτή κάνει η Costamare Participations της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, με ανακοίνωσή της

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
[email protected]

«Από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και σήμερα, οι ναύλοι για όλα τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βελτιώθηκαν σημαντικά λόγω της αυξημένης ζήτησης κυρίως για καταναλωτικά αγαθά σε συνδυασμό με τη μη ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας που προκλήθηκε από την πανδημία» Την επισήμανση αυτή κάνει η Costamare Participations της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, με ανακοίνωσή της σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 09.11.2021 με την οποία ζητούνταν από τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν όψει της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης σε συνδυασμό με την εξάπλωση του COVID-19.

H εταιρεία μέσω των θυγατρικών της, στις οποίες κατέχει το 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου, συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω μακροχρόνιων ναυλώσεων.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται από την Costamare, η αυξημένη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και λοιπών προϊόντων έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών  μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δια θαλάσσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των εταιρειών τακτικών γραμμών (liner companies) που ναυλώνουν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και την επακόλουθη βελτίωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Τονίζει επίσης ότι  η πανδημία COVID-19 δεν είχε μέχρι σήμερα κάποια αρνητική επίπτωση στις μακροχρόνιες ναυλώσεις των πλοίων του ομίλου, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Δεν παρατηρήθηκε ουσιώδης αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων του Ομίλου λόγω της πανδημίας. 

Αναφορικά με την παρούσα ενεργειακή κρίση, η μεγαλύτερη επίπτωση της στον κλάδο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αφορά στο κόστος των καυσίμων. Ο όμιλος δεν έχει υποστεί κάποια αρνητική επίπτωση, καθώς σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων χρονοναύλωσης το κόστος καυσίμων το επωμίζονται οι ναυλωτές των πλοίων.

Η εταιρεία

Η Costamare  ήταν η πρώτη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία της ποντοπόρου ναυτιλίας, εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο που προχώρησε σε έκδοση ομολόγου στο ελληνικό χρηματιστήριο,

Η έκδοση της «Costamare Participations PLC», με την εγγύηση της εταιρείας «Costamare INC» υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιμοποιηούνται ως ακολούθως:

(i) ποσό 85,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός ενός μηνός, για την αγορά τριών υπό εξαγορά εταιρειών.

(ii) ποσό 9,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός 18 μηνών, για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων, και

(iii) ποσό 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 18 μηνών για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εκδότριας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Εγγυήτρια του ομολόγου είναι η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, που ελέγχει έναν στόλο από 82 πλοία και έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα μια εντυπωσιακή πορεία μεγέθυνσης, αξιοποιώντας την πολύ ισχυρή ρευστότητά της.