Skip to main content

Οι κίνδυνοι από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG

Από την έντυπη έκδοση

Του Πάνου Βαλαντάση, MSc, CISA, FCCA, CIA*

Οι πληροφορίες σχετίζονται με πολλές στρατηγικές, διοικητικές και επενδυτικές αποφάσεις που παίρνονται εντός ενός οργανισμού ή εκτός αυτού, π.χ. από τους επενδυτές. Οι Οργανισμοί πρέπει να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα κανάλια επικοινωνίας για να δίνουν έγκαιρες, σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ΠΚΔ) τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική επικοινωνία.

Η εσωτερική επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αντίληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τους δείκτες ΠΚΔ σε όλο τον Οργανισμό, τη διαχείρισή τους και στην καλύτερη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Από την άλλη, η εξωτερική επικοινωνία σε σχέση με τους δείκτες ΠΚΔ αγγίζει πολλές κανονιστικές ρυθμίσεις και προϊόντος του χρόνου γίνεται κρίσιμο στοιχείο για τις αποφάσεις των επενδυτών.

Στο άρθρο αυτό δεν θα αναλύσουμε τους διάφορους τρόπους αξιοποίησης των δεικτών ΠΚΔ για καλύτερη λήψη αποφάσεων εντός και εκτός του οργανισμού. Θα σταθούμε όμως στην αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων για την άντληση των δεδομένων που διαμορφώνουν τους δείκτες ΠΚΔ.

Σκέψεις πάνω στα δεδομένα ΠΚΔ

Οι περισσότεροι μεγάλοι / καλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν αξιόπιστα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα ή ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ERP) για τις οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες. Ωστόσο, η συλλογή, επεξεργασία και αναφορά δεδομένων που σχετίζονται με τους δείκτες ΠΚΔ είναι λιγότερο διαδεδομένη.

Εστιάζοντας στο θέμα των αναφορών δεικτών ΠΚΔ, θα αναφέρουμε εδώ επιγραμματικά ότι σε ένα περιβάλλον όπως αυτό του κλάδου των επενδύσεων που είναι αυστηρά ρυθμισμένος η ακρίβεια των πληροφοριών είναι κρίσιμη, καθώς τόσο οι τοποθετήσεις όσο και οι δημοσιοποιήσεις πληροφοριών πρέπει να στηρίζονται στη διαφάνεια. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προτύπων και κανονιστικών απαιτήσεων για τις αναφορές των δεδομένων ΠΚΔ που χρειάζονται σύγκλιση. Ωστόσο, ο βαθμός υιοθέτησης των δεικτών ΠΚΔ είναι ταχύτερος από τη σύγκλιση αυτών των προτύπων και κανονισμών. Έτσι τα ίδια στοιχεία ενδέχεται να πρέπει να δημοσιοποιηθούν με διάφορους τρόπους (π.χ., σε επίπεδο εταιρείας, ομίλου, γεωγραφικής περιοχής κ.λπ.).

Διακυβέρνηση δεδομένων

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι οργανισμοί που υποχρεούνται ή προθυμοποιούνται να αναφέρουν δείκτες ΠΚΔ θα πρέπει να έχουν μία εξαιρετικά ενορχηστρωμένη Διακυβέρνηση Δεδομένων, σύμφωνα και με το υπόδειγμα Διακυβέρνησης Δεδομένων που παραθέτουμε.

Σημαντικό ρόλο στη Διακυβέρνηση Δεδομένων παίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών που πρέπει να πάρουν αποφάσεις γύρω από τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ΠΚΔ). Για αυτό τα δεδομένα ΠΚΔ πρέπει να λαμβάνονται εξίσου σοβαρά με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που αξιοποιούνται στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Άρα τα Διοικητικά Συμβούλια θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι υπάρχει ένα επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα είναι υπό έλεγχο (under control).

Παράμετροι Διακυβέρνησης Δεδομένων

Σε ένα αξιόπιστο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των δεδομένων ΠΚΔ θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, ασφαλιστικές δικλίδες (controls) και επαρκείς διαδρομές ελέγχου (audit trails) που θα αποδεικνύουν την πιστή εφαρμογή και συμμόρφωση.

Παραθέτουμε με τη μορφή πίνακα κάποιες επιμέρους παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι Επικεφαλής Διακυβέρνησης Δεδομένων

Συμπεράσματα

Ένα καλό σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων ΠΚΔ προϋποθέτει ένα πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων που εξελίσσεται όπως αλλάζουν οι συνθήκες και το εξωτερικό περιβάλλον. Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν τις ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών των δεδομένων ΠΚΔ, τις τεχνολογικές ή κανονιστικές εξελίξεις. Οι πολιτικές και οι ασφαλιστικές δικλίδες θα πρέπει και αυτές να εξελίσσονται ώστε να παραμένουν ο συνεκτικός κρίκος της Διακυβέρνησης Δεδομένων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτό που λέει ο Οργανισμός ότι κάνει, περιλαμβανομένων των θεμάτων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ΠΚΔ), πράγματι να το κάνει. Είναι αρκετές δυστυχώς οι περιπτώσεις κατάρρευσης Οργανισμών που άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν.

Πηγές:
1. COSO-WBCSD ESG ERM Guidance https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf (πρόσβαση 2/4/2021),

2. ESG Data Integration: Important considerations for Investment and Wealth firms https://www.ipe.com/download?ac=90562 (πρόσβαση 2/4/2021),

3. Data Governance: The Next Big ESG Controversy

https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/02/04/data-governance-the-next-big-esg-controversy/?sh=55aa726e1545 (πρόσβαση 2/4/2021),

4. Is data governance the next ESG battleground? https://www.federatedinvestors.com/insights/article/is-data-governance-the-next-esg-battleground.do (πρόσβαση 2/4/2021).

Πάνος Βαλαντάσης είναι διευθύνων εταίρος στη συμβουλευτική εταιρεία Aegean Experts και μέλος (μεταξύ άλλων Επαγγελματικών Οργανισμών) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνου.

* Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνου (ΠΑΣΥΣΔΙΚ) / Hellenic Association of Risk Managers (H.A.RI.MA.) ιδρύθηκε το 2019 με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, ως μια πρωτοβουλία ομάδας ανωτάτων στελεχών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης κινδύνων. Ο Σύνδεσμος φιλοδοξεί να καταστεί το συλλογικό όργανο όλων των στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων, ανεξαρτήτως κλάδων και ειδικοτήτων απασχόλησης στο Risk Management και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη της διαχείρισης των κινδύνων από την αγορά, διεξάγοντας έρευνες για τον βαθμό ετοιμότητας και ανταπόκρισης των οργανισμών σε ζητήματα ρίσκου. Ο ΠΑΣΥΣΔΙΚ είναι μέλος της FERMA (Federation of European Risk Management Associations), του αντιπροσωπευτικού οργανισμού όλων των εθνικών συνδέσμων στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων στην Ευρώπη.