ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα επιχορήγησης 2.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2005 17:43

Δύο νέα ειδικά προγράμματα επιχορήγησης συνολικά 2.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Μέσω των προγραμμάτων αυτών, που προβλέπουν επιδότηση αυξημένη από 33% έως και 66,5% σε σχέση με τα κοινά προγράμματα, επιδιώκεται η επίτευξη των εξής στόχων:

Α) H στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για ανέργους - μέλη οικογενειών με τουλάχιστον 3 τέκνα (εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι ανήλικο) καθώς και

Β) H διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας των ανέργων, για την εκμετάλλευση των προσφερόμενων ευκαιριών ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιοχές εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, το πρώτο πρόγραμμα με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα Πολυμελών Οικογενειών», αφορά στην επιχορήγηση 1.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 64 ετών, οι οποίοι είναι μέλη (γονείς ή τέκνα) οικογενειών με τουλάχιστον τρία τέκνα εκ των οποίων, τουλάχιστον το ένα είναι ανήλικο. Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στα 12.000 ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένο κατά 33% σε σχέση με τα κοινά προγράμματα.

Το δεύτερο πρόγραμμα, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματική Αποκέντρωση», αφορά στην επιδότηση 1.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 64 ετών, μακροχρόνια ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση σε άλλους νομούς της χώρας (τουλάχιστον 100 χιλ. απόσταση από τις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 12.000 ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένο κατά 33% σε σχέση με τα κοινά προγράμματα, ενώ προβλέπεται και εφάπαξ καταβολή επιπλέον 3.000 ευρώ (με την επιδότηση να αυξάνεται περίπου κατά 66,5% σε σχέση με τα κοινά προγράμματα), εάν η επιχείρηση διατηρήσει τη λειτουργία της 6 μήνες μετά την ετήσια διάρκεια του προγράμματος.

Τα δύο νέα ειδικά προγράμματα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών προβλέπεται ότι θα προκηρυχθούν εντός του Φεβρουαρίου 2006.

Οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων, οι οποίοι θα εξειδικευθούν περαιτέρω με την προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχουν ως εξής:

Βασικοί Οροι (κοινοι)

To 60% των θέσεων και των δύο προγραμμάτων θα καλυφθεί από γυναίκες. Δύνανται να υπαχθούν στα προγράμματα μέχρι και τρία μέλη εταιρειών, των εξής κατηγοριών: Ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, ΕΠΕ, με την προϋπόθεση πως έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα, μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο και Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες. Δύνανται ακόμη να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και 5 μέλη Συνεταιρισμών.

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο στάδια: α) Την προέγκριση, δηλαδή την αποδοχή από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνης δήλωσης» από τον ενδιαφερόμενο και β) την υπαγωγή, δηλαδή την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία, ύστερα και από τη θετική εισήγηση του πρώτου επιτόπιου ελέγχου.

Οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής των ενδιαφερομένων στα προγράμματα στο στάδιο της προέγκρισης είναι οι εξής:

1) Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους,

2) Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον εργασιακό σύμβουλο ή τον αρμόδιο υπάλληλο και τους ίδιους και

3) Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολυμελών Οικογενειών»

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 12.000 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ σε 2 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 4.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Στο πρόγραμμα μπορεί να υπαχθεί μόνο ένα μέλος της οικογένειας.

Προϋποθέσεις και ποσό επιδότησης για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Αποκέντρωση»

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 12.000 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ σε 2 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 4.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Εφόσον διατηρήσουν την επιχείρηση τους για 6 μήνες πέραν των 12 μηνών της διάρκειας επιχορήγησης, θα λάβουν επιπλέον εφάπαξ το ποσό των 3.000 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα