ΧΑ: Aνακοινώσεις (2)

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2004 18:48
UPD:19:01

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατά το 2003 έναντι αυτών της αμέσως προηγούμενης χρονιάς, ως απόρροια, και των ευνοϊκών συνθηκών που επικράτησαν στη διεθνή, αλλά και την εγχώρια αγορά χάλυβα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την προηγούμενη χρήση είχε ενοποιηθεί πλήρως η εταιρία ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, σε αντίθεση με τη χρήση 2003 που η ενοποίηση έγινε βάσει της καθαρής της θέσης, τα βασικά ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρίας κατά το τρέχον έτος διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: Τα ενοποιημένα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετόχων της μειοψηφίας, ανήλθαν το 2003 σε 1.233.975,04 ευρώ, έναντι 182.484,92 ευρώ το 2002. Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνονται από διαφορές φορολογικού ελέγχου πέντε προηγούμενων χρήσεων ύψους 594.618,72 ευρώ. Οπότε, τελικά, προ φόρων εισοδήματος και δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σε 538.531,88 ευρώ. Εντούτοις, η βελτίωση, εν συγκρίσει προς τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2002, παραμένει σημαντική, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα εκείνα ήσαν αρνητικά κατά 496.683,24 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15% ανερχόμενος στα 113.680.571,98 ευρώ το 2003, έναντι 98.796.183,54 ευρώ του 2002, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του κύκλου εργασιών της εταιρίας ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕΒΕ. Επισημαίνεται ότι, εάν η ενοποίηση της συγκεκριμένης εταιρίας γινόταν όπως και στη χρήση του 2002 (ολική ενοποίηση) τότε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα διαμορφωνόταν σε 144.474.985,92 ευρώ έναντι 127.387.193,49 ευρώ του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%. Σημαντική ήταν και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ως ανεξάρτητου νομικού προσώπου, τα οποία ανήλθαν, προ φόρων, σε 896.640,69 ευρώ, έναντι ζημιών 657.643,90 ευρώ της χρήσης του 2002. Σημαντική ήταν, τέλος, η βελτίωση των αποτελεσμάτων των δύο κύριων μεταλλουργικών εταιριών του ομίλου (Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ και Μπήτρος Μεταλιμπέξ ΑΕΒΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου κατά 80% περίπου. Τα αποτελέσματα προ φόρων των δύο αυτών εταιριών διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2003 σε 2.505.185,71 ευρώ. Η σημαντικότατη αυτή βελτίωση πρέπει να αποδοθεί, κυρίως, στις ευνοϊκές συνθήκες, που επικρατούν στη διεθνή αγορά του χάλυβα από τα μέσα του 2003, συνθήκες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν αμετάβλητες στο προβλεπτό μέλλον. Έτσι θεωρείται απολύτως βάσιμη η προσδοκία ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2004 θα παρουσιάζουν περαιτέρω βελτίωση.›

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Κύκλο εργασιών 200,6 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 10,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε στη διάρκεια του 2003 η κατασκευαστική εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία παράλληλα κατά την παρελθούσα οικονομική χρήση μείωσε αισθητά το σύνολο των υποχρεώσεών της τόσο σε εταιρική όσο και σε ενοποιημένη βάση. Όσον αφορά στην πορεία των οικονομικών μεγεθών για το 2003, σύμφωνα με τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της επιχείρησης ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στο ποσό των 200,6 εκατ. ευρώ έναντι 212,1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2002 (μείωση σε ποσοστό 5,4%), ενώ τα προ φόρων κέρδη άγγιξαν τα 10,2 εκατ. ευρώ από 11,6 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 12,3%). Σε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιημένος τζίρος της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ήταν πέρυσι 210,2 εκατ. ευρώ από 226,6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο (μείωση κατά 7,2%), με την κερδοφορία της να διαμορφώνεται στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι των 12,3 εκατ. ευρώ του 2002. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2003 οι υποχρεώσεις της εταιρίας εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με εκείνες που υπήρχαν πριν από ένα χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των υποχρεώσεων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ήταν το 2003 109,2 εκατ. ευρώ έναντι 127,9 εκατ. ευρώ το 2002 (μείωση σε ποσοστό 14,6%). Σε ενοποιημένη βάση, οι συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 6,43% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 127,8 εκατ. ευρώ το 2003 έναντι 136,6 εκατ. ευρώ το 2002. Εν τω μεταξύ, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ υπέγραψε συμφωνητικό κατασκευαστικής κοινοπραξίας με ποσοστό 25%, με τις εταιρίες ¶κτωρ και J&P - ¶βαξ που εκτελούν το έργο της επέκτασης της λεωφόρου Κύμης από τον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό συνολικού προϋπολογισμού 48,4 εκατ. ευρώ, και το έργο της κατασκευής του τμήματος από χιλ. 1+400 έως χιλ. 3+060 της λεωφόρου Κηφισού συνολικού προϋπολογισμού 83,1 εκατ. ευρώ.›

ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Το Δ.Σ. της Κεράνης Συμμετοχών Α.Ε. συνεχίζοντας την πολιτική για την πλήρη εξυγίανση της εταιρίας και θέλοντας να πληροφορήσει αντικειμενικά και με πλήρη διαφάνεια το επενδυτικό κοινό για την πραγματική εικόνα του ομίλου, εμφάνισε στις οικονομικές καταστάσεις το σύνολο των ζημιών προηγούμενων χρήσεων που αφορούν στη μητρική Κεράνης Συμμετοχών Α.Ε. και στην Καπνοβιομηχανία Κεράνης Α.Β.Ε.Ε. και προέβη σε ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων όπως αυτές είχαν καταγραφεί από τον ορκωτό λογιστή σε προηγούμενες χρήσεις. Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. της Κεράνης Συμμετοχών Α.Ε. με βάση τις διατάξεις του νόμου 3229/ 2004 αρθ. 15 προέβη σε αποτίμηση της αξίας των ακινήτων (οικόπεδα, κτίρια ) στην εύλογη αξία τους. Επίσης, για την οριστική αντιμετώπιση των συνεπειών του αρθ. 47 του Κ.Ν. 2190/ 1920 το Δ.Σ. θα προτείνει στις επόμενες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση των εγγεγραμμένων ζημιών έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα και απαλλαγμένες από βάρη του παρελθόντος τις δραστηριότητες της. Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Κεράνης Συμμετοχών Α.Ε, όπως διαμορφώθηκαν στις 31.12.03 παρουσιάζουν πτώση σε σχέση με αυτά της ίδιας περιόδου του 2002. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε 16.852.928,47 Ευρώ από 24.465.751,00 Ευρώ, ενώ παρουσιάστηκε ζημιά 8.421.020,13 Ευρώ έναντι κερδών 75.002,58 Ευρώ. Αναλυτικά η διαμόρφωση της ζημίας σε αυτά τα μεγέθη δημιουργήθηκε από τους εξής παράγοντες: Α. λογισμός αποσβέσεων 1.942.427,26 Ευρώ έναντι 229.963,67 Ευρώ ήτοι επιβάρυνση 1.712.463,59 Ευρώ. Β. Υποτίμηση αποθεμάτων 1.291.134,00 Ευρώ (διαγραφές απαξιωμένων αποθεμάτων). Γ. Τακτοποίηση λογαριασμών παγίων (κτίρια) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 225.934,24 Ευρώ. Δ. Αποζημιώσεις 276.340 Ευρώ. Ε. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που πρόκειται να αποχωρίσει στην επόμενη χρήση 138.710,21 Ευρώ. Στ. Τακτοποίηση επισφαλών απαιτήσεων πελατών εξωτερικού 394.171,57 Ευρώ. Ζ. Μεταφορά στα αποτελέσματα ποσού 367.192,30 Ευρώ από μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Πέραν της γενικότερης πίεσης που δέχεται ο κλάδος και το τσιγάρο ως προϊόν, τόσο στις εγχώριες, όσο και στις ξένες αγορές, λόγοι στους οποίους οφείλεται η μείωση των πωλήσεων της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας, οι οποίοι ήδη ίσχυαν από το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, είναι αφενός η μείωση της ισοτιμίας του Αμερικανικού Δολαρίου έναντι του ευρώ, η οποία συρρίκνωσε τα έσοδα της εταιρίας, αφού το σύνολο των εξαγωγών της πληρώνεται σε δολάρια Η.Π Α. και αφετέρου η κρίση στο Ιράκ, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρία. Πέραν τούτων, πρόβλημα στο ύψος των εξαγωγών της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας δημιουργήθηκε και από το πάγωμα των παραγγελιών του σήματος WILDE HORSE για τις Η.Π.Α., επειδή ο εκεί πελάτης της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αρχές (λόγω MSA), μέχρι τη διευθέτηση των οποίων εμποδίζεται να διαθέτει εισαγόμενα προϊόντα στην αγορά. Η Διοίκηση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα καθώς ήδη επετεύχθη η εξαγωγή των προϊόντων της σε νέες αγορές (Ρουμανία, Ιράν ,Δ. Αφρική) ενώ και η πορεία των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά είναι πλέον καλύτερη. Επιπρόσθετα δε έχει λάβει αποφάσεις για αναδιοργάνωση και μείωση λειτουργικών εξόδων ώστε στο 2004 η πορεία του ομίλου να είναι πλέον καλή.›

COMPUCON Α.Β.Ε.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία COMPUCON ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Η εταιρία ανακοινώνει ότι ο κύκλος εργασιών για το έτος 2003 διαμορφώθηκε σε 4,52 εκ. ευρώ έναντι 5,52 εκ ευρώ το 2002. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 456 χιλ. ευρώ έναντι 1,89 εκ. ευρώ το 2002. Η υστέρηση των μεγεθών οφείλεται κυρίως στην κάμψη των πωλήσεων του λογισμικού για κεντητικές μηχανές, που αποτελεί το βασικό τομέα δραστηριότητας της εταιρίας, λόγω της στασιμότητας που εμφάνισε ο κλάδος του ρούχου παγκοσμίως, στην κρίση των Ασιατικών αγορών το πρώτο εξάμηνο της χρήσης όπου πραγματοποιείται το 25% του κύκλου εργασιών, αλλά και στην παρατεταμένη ύφεση του κλάδου της πληροφορικής. Στο σκέλος της κερδοφορίας η εταιρία επλήγη από την διαρκώς επιδεινούμενη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και ευρώ/γιεν καθώς το 50% του κύκλου εργασιών αφορούσε συναλλαγές σε δολάρια και 12% συναλλαγές σε γιεν. Παράλληλα τη χρονιά αυτή διενεργήθηκαν αποσβέσεις υψηλότερες κατά 48% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 8,97 εκ. ευρώ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αναφορικά με την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας και ειδικότερα του κονδυλίου των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες (3,88 εκ. ευρώ έναντι 2,12 εκ. ευρώ το 2002), αυτή οφείλεται στις ανάγκες κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στο υπό εξέλιξη Επενδυτικό Σχέδιο. Η εταιρία δεν προέβη στη διανομή κερδών με συνέπεια να μην καταβληθεί μέρισμα προς τους μετόχους και αμοιβές προς το Δ.Σ. Η μη διανομή των κερδών οφείλεται στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2190/1920 (άρθρο 43, παρ. 3, περίπτωση δ' και παρ. 4, περίπτωση α'), οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διανομή κερδών εάν υπάρχει μεγάλο ποσό αναπόσβεστων εξόδων πρώτης εγκατάστασης και αναδιοργάνωσης. Καθώς η εταιρία ανεξάρτητα από τις έως τώρα αρνητικές εξελίξεις στη διεθνή αγορά συνεχίζει να υλοποιεί το Επενδυτικό της Σχέδιο, προέκυψαν επενδύσεις που επηρέασαν σημαντικά τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Τα ποσά που προορίζονταν για τη διανομή μερίσματος και αμοιβών Δ.Σ. οδηγήθηκαν στη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού Νόμου 2601/98 στον οποίο υπάγεται μεγάλο μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας. Η Διοίκηση της Compucon εκφράζει την πεποίθησή της ότι το 2004 η εταιρία θα επανέλθει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των μεγεθών της βασιζόμενη: α). στην ανοδική πορεία των πωλήσεων στο παραδοσιακό κομμάτι των δραστηριοτήτων της (λογισμικό για κεντητικές μηχανές) και β). στη συμμετοχή στο συνολικό κύκλο εργασιών των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων στους τομείς των μηχανών laser κοπής-χάραξης, στις ολοκληρωμένες λύσεις τηλεματικής και στην πλατφόρμα διαδικτυακής παρουσίας, SiteCosmos.›

ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Θετικά έκλεισαν τα αποτελέσματα του 12μήνου του 2003 για την μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. παρόλο τον έντονο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό. Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, χαμηλά σε απόλυτα μεγέθη, σημείωσαν αύξηση κατά 20% ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο υπερδιπλασιάστηκαν. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,15% με την εσωτερική αγορά να παρουσιάζει αύξηση 5,46% αντισταθμίζοντας έτσι την μείωση κατά 16,55% την οποία εμφάνισαν οι εξαγωγές και η οποία προήλθε από την συνεχιζόμενη διεθνή πίεση των τιμών λόγω του ενισχυμένου ευρώ. Θετικές εξελίξεις είναι επίσης η ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και η μείωση των αποθεμάτων. Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις του 12μήνου: -Οι πωλήσεις της εισηγμένης στο Χ.Α. μητρικής εταιρίας, ανήλθαν στα 149.310 χιλ. Ευρώ έναντι των 147.611 χιλ. Ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος και ήταν αυξημένες όπως προαναφέρθηκε κατά 1,15%, ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στα 18.082 χιλ. Ευρώ από 17.146 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,46% και με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 12,11% από το 11,61%. -Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 429 χιλ. Ευρώ έναντι των 355 χιλ. Ευρώ του περυσινού 12μήνου. -Σε ενοποιημένη βάση, με την συμμετοχή και των θυγατρικών ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΒΕΤΕ και, για πρώτη φορά, της εταιρίας ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε., οι πωλήσεις ανήλθαν στα 156.051 χιλ. Ευρώ από 152.539 χιλ. Ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων, και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 702 χιλ. Ευρώ έναντι 321 Ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τέλος, σημειώνεται ότι οι επενδύσεις του έτους 2003 ανήλθαν στο ύψος των 20.500.000 Ευρώ και, στο μεγαλύτερο μέρος τους, έχουν αρχίσει την παραγωγική τους λειτουργία. Οι κυριότερες από αυτές είναι η μονάδα εμποτισμού χαρτιού -film- μελαμίνης και η μονάδα επένδυσης τεχνητής ξυλείας με καπλαμάδες. Οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτούνται με την έκδοση, εντός των προσεχών ημερών, 10ετούς ομολογιακού δανείου, ύψους 18.000.000 Ευρώ, με την Τράπεζα Πειραιώς.›

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το έτος 2003 ανήλθε σε Ευρώ 9.515 χιλ. έναντι Ευρώ 10.327 χιλ. το 2002, παρουσιάζοντας μια πτώση 7,8%. Η πτώση αυτή οφείλεται στις μειωμένες πωλήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού, ενώ οι πωλήσεις βιβλίων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1.034 χιλ. (αύξηση 14,2%) έναντι του 2002. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 629 χιλ. έναντι Ευρώ 2.085 χιλ το 2002, λόγω της μείωσης των πωλήσεων εκπαιδευτικού λογισμικού που αποφέρουν και υψηλότερο μικτό κέρδος, όπως είχε έγκαιρα προβλεφθεί (Ετήσιο Δελτίο 2002).›

ΔΟΛ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΔΟΛ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν οι πωλήσεις και η κερδοφορία του Ομίλου ΔΟΛ κατά τη χρήση 2003. Το 2003 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 286,5 εκατ. ευρώ έναντι 260,2 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,1%, ενώ το κόστος πωληθέντων το 2003 συγκρατήθηκε στα επίπεδα των 201,1 εκατ. ευρώ έναντι 195,7 εκατ. ευρώ το 2002, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ΔΟΛ να βελτιωθεί σημαντικά και να διαμορφωθεί σε 29,8% το 2003 από 24,8% το 2002. Η παραπάνω θετική εξέλιξη συνέβαλε ουσιαστικά στην περαιτέρω βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου ΔΟΛ δεδομένου ότι τα ενοποιημένα κέρδη εκμεταλλεύσεως προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 35,5%, ανερχόμενα το 2003 σε 27,5 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ το 2002. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 44% παρουσίασαν και τα συνολικά προ αποσβέσεων ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου ΔΟΛ τα οποία ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ το 2003 έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το 2002 ενώ αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας υπερτριπλασιάσθηκαν ανερχόμενα σε 8,3 εκατ. ευρώ το 2003 έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το 2002 παρουσιάζοντας αύξηση 277,2%. Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου ΔΟΛ το 2003 σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και σε επίπεδο Ομίλου οφείλεται τόσο στην επιτυχή και κερδοφόρα πορεία των εντύπων του Ομίλου ΔΟΛ, τα οποία το 2003 αύξησαν εντυπωσιακά τα μερίδια τους στην αγορά των εφημερίδων και των περιοδικών, άλλα και στην ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων καθετοποίησης του εκτυπωτικού κλάδου του και την ποιοτική αναδιάρθρωση των παρεχομένων υπηρεσιών από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Ο Όμιλος ΔΟΛ διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τις απαιτούμενες υποδομές, προχωρώντας τολμηρά σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές εξορθολογισμού και αναδιοργάνωσης των εντύπων και των παρεχομένων υπηρεσιών, επενδύοντας συστηματικά σε τεχνογνωσία και ενδυναμώνοντας ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό του, ισχυροποιεί τη θέση του στην αγορά παραμένοντας διαρκώς πρωτοπόρος. Η ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΔΟΛ για το έτος 2003, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη επιτυχή πορεία ανάπτυξης που τον έχει καθιερώσει στην κορυφαία θέση της ελληνικής αγοράς.›

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO AE με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντικά θετικά τα συνολικά αποτελέσματα της MODA BAGNO και του ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2003. Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 9,78% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου MODA BAGNO κατά τη λήξασα χρήση 2003, έναντι του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους, (33.013,7 έναντι 30.072,6 χιλιάδων ΕΥΡΩ). Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας παρουσιάζει για το ίδιο διάστημα αύξηση κατά 6,92% (30.300,2 έναντι 28.340,4 χιλιάδων ΕΥΡΩ). Σημαντική επίσης βελτίωση παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου με πραγματοποίηση, για πρώτη φορά σε αντίστοιχη περίοδο στην τριετία, κερδών προ φόρων 181,1 χιλιάδων ΕΥΡΩ έναντι ζημίας -162,7 χιλιάδων ΕΥΡΩ της αντίστοιχης περυσινής χρήσης. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής κατά τη χρήση 2003 ανήλθαν στα 631,8 έναντι 526,0 χιλιάδων ΕΥΡΩ του προηγούμενου έτους (μεταβολή 20,11%). Τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν τις προβλέψεις της εταιρίας για θετική πορεία όλων των επιχειρήσεων του ομίλου, ειδικότερα των επιχειρήσεων του εξωτερικού (ΤΟΥΡΚΙΑ και ΚΥΠΡΟΣ). Γιατί, με την πάροδο του χρόνου με συνετή πολιτική και με σταθερά βήματα εδραιώνουν τη θέση τους στις εκεί αγορές, παρά τις όποιες αντιξοότητες των τοπικών αγορών κατά το διαρρεύσαν διάστημα. Σημειώνεται ότι η εταιρία του ομίλου MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURIZM VE SANAYI A.S., με έδρα την Κωνσταντινούπολη Τουρκίας, διανύει το τρίτο έτος παρουσίας της στην εκεί αγορά, η, δε, εταιρία του ομίλου N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, μόλις το δεύτερο έτος.›

ARROW Α.Ε.Ε.Χ.

03. 03. 2004

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Η εταιρία ARROW ΑΕΕΧ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Με την παρούσα ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της εταιρείας μας, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 31/1/2004, η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,02 Ευρώ (2 λεπτά) ανά μετοχή και ΟΧΙ 0,20 Ευρώ όπως εσφαλμένα αναγράφεται σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον οικονομικό και πολιτικό τύπο. Εξάλλου, η εταιρεία μας έχει ήδη ενημερώσει, επίσημα, το επενδυτικό κοινό με το από 3/2/2004 δελτίο τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2003 και το προτεινόμενο μέρισμα, το οποίο δημοσιεύθηκε τόσο στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. όσο και στον τύπο.›

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «H Logismos, Εταιρεία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για την χρήση 2003. Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.619 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 4,5% σε σχέση με την χρήση 2002 που ήταν 1.696 χιλ. Ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 3.683 χιλ. Ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 10% έναντι της χρήσης 2002 που ήταν 4.094 χιλ. Ευρώ. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων προϊόντων τρίτων. Η μείωση των πωλήσεων προϊόντων τρίτων με παράλληλη αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών ανήκει στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το μεικτό περιθώριο κέρδους. Κατά την χρήση 2003 η μείωση των πωλήσεων προϊόντων τρίτων ανήλθε σε 60% και η αύξηση πωλήσεων υπηρεσιών σε 22%. Η αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, εάν δε υπήρχε καθυστέρηση στις προκηρύξεις προγραμμάτων από το Γ' ΚΠΣ και ειδικότερα της προκήρυξης του Β' κύκλου του προγράμματος 'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά' που έληξε την 21/11/2003. Στο πρόγραμμα αυτό η Logismos όπως έχει, ήδη, ανακοινώσει υπέβαλε προτάσεις συνολικού ύψους 5.000 χιλ. Ευρώ που αφορούν έργα πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, διαχείρισης σχέσεων πελατείας, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων κ.α. Για την χρήση του 2004 η Logismos, πέρα από το κύριο προϊόν της που είναι το Momentum ERP και τις νέες εφαρμογές που συμπληρώνουν τις λειτουργίες του, θα εγκαθιστά και θα υποστηρίζει και την εφαρμογή ERP Microsoft? Business Solutions-Navision?, ώστε να διατηρήσει την δεσπόζουσα θέση στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, έχοντας ήδη εγκαταστήσει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις. Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.›

LAVIPHARM Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία LAVIPHARM ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Με αύξηση πωλήσεων έκλεισε το οικονομικό έτος 2003 για τον Όμιλο Lavipharm και την εισηγμένη Lavipharm AE, παρά τη μη ενοποίηση των πωλήσεων της κοινοπρακτικής εταιρείας Lavicosmetica. Συγκεκριμένα, άνοδο κατά 6,3% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα Ευρώ 324 εκατ. από Ευρώ 304,8 εκατ. που ήταν το 2002. Οι ίδιες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα Ευρώ 201,4 εκατ. από Ευρώ 211,5 εκατ. που ήταν το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς, κυρίως, όπως προαναφέρθηκε, λόγω της μη ενοποίησης της Lavicosmetica, της οποίας οι πωλήσεις το 2002 ανήλθαν στα Ευρώ 27,1 εκατ. Χαρακτηριστικά των ενοποιημένων αποτελεσμάτων αποτελούν η αύξηση των πωλήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων στα Ευρώ 36,0 εκατ. από Ευρώ 32,1 εκατ., ποσοστό αύξησης 12,2%, καθώς και η άνοδος των εσόδων από υπηρεσίες κατά 5,7%, δηλαδή από Ευρώ 6,1 εκατ. που ήταν το 2002 στα Ευρώ 6,5 εκατ. το 2003. Ταυτόχρονα, άνοδο παρουσίασαν και οι πωλήσεις τρίτων κατά 31,4%, φθάνοντας τα Ευρώ 122,6 εκατ. από Ευρώ 93,3 εκ. που ήταν το 2002, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα Ευρώ 12,8 εκατ. από Ευρώ 17,1 εκατ. το 2002. Στην περίπτωση κατά την οποία αναμορφωθεί το EBITDA του 2002 ώστε να είναι απόλυτα συγκρίσιμο με αυτό του 2003, λόγω μη ενοποιήσεως της κοινοπρακτικής Lavicosmetica, τότε σημειώνεται αύξηση του EBITDA το 2003 κατά 5,8% στα Ευρώ 12,8 εκατ. από Ευρώ 12,1 εκατ. το 2002. ¶νοδο κατά 2,2% σημείωσε και ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης εταιρείας "Lavipharm AE" ο οποίος ανήλθε σε Ευρώ 165,6 εκατ. από Ευρώ 162,1 εκατ.. Οι ίδιες πωλήσεις της μητρικής εταιρείας το 2003 ανήλθαν σε Ευρώ 26,7 εκατ. από Ευρώ 27,0 εκατ. το 2002. Κύρια χαρακτηριστικά τα οποία επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2003, πέραν της αύξησης του συνολικού κύκλου εργασιών, για τη "Lavipharm ΑΕ" υπήρξαν: (α) Η βελτίωση του μικτού περιθωρίου από 7,3% το 2002 σε 8,5% το 2003, (β) Η αύξηση των αποσβέσεων από Ευρώ 2,9 εκατ. σε Ευρώ 3,7 εκατ. και (γ) Η περαιτέρω επιβάρυνση της εταιρείας με συναλλαγματικές διαφορές ύψους Ευρώ 2,9 εκατ. λόγω ανατιμήσεως του Ευρώ έναντι του $. Σε επίπεδο EBITDA η "Lavipharm AE" διατήρησε τη λειτουργική της κερδοφορία η οποία ανήλθε σε Ευρώ 9,6 εκατ. Για το 2004 εκτιμάται περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών, μείωση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δαπανών και βελτίωση της κερδοφορίας. Αναμένονται επίσης νέες αποδοτικές συνεργασίες και σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις. Αύξηση πωλήσεων εμφάνισαν και οι θυγατρικές εταιρείες και συγκεκριμένα: Η "Pharma Logistics" σημείωσε αύξηση πωλήσεων στα Ευρώ 5,9 εκατ. έναντι Ευρώ 0,8 εκατ. το 2002 (ήτοι αύξηση 623%). Αντίστοιχη αύξηση σημείωσαν και τα αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 943 k έναντι Ευρώ 130 k το 2002. Η "Pharma Logistics" είναι ηγέτιδα εταιρεία στην Ελληνική αγορά στον κλάδο της διανομής φαρμάκων έχοντας στο ενεργητικό της συμβόλαια διανομής μεγάλων εταιρειών όπως η GlaxoSmithKline, Aventis, Βoehringer Ingelheim και Sanofi Synthelabo. Για το 2004 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση των μεγεθών της Pharma Logistics και ιδιαιτέρως της κερδοφορίας της καθώς αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά από τη δημιουργία του νέου ενιαίου κέντρου διανομής στην Αττική, το οποίο θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και θα μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες. Οι πωλήσεις της "Lavipharm Hellas" επίσης σημείωσαν ανοδική πορεία φθάνοντας τα Ευρώ 25,9 εκατ. από Ευρώ 24,3 εκατ., ποσοστό αύξησης 6,6%, ενώ σημαντική ήταν και η μεταβολή στα αποτελέσματα καθώς η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους Ευρώ 648 k από ζημίες Ευρώ 2,4 εκατ. το 2002. Για το 2004 αναμένεται περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας της. Ο Όμιλος "Lavipharm Alliance Sante" (LAS), με 6 κέντρα διανομής σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα), διατήρησε την ηγετική του θέση στον κλάδο των φαρμακαποθηκών παρουσιάζοντας κύκλο εργασιών της τάξεως των Ευρώ 152,3 εκατ. από Ευρώ 145,9 εκατ. το 2002 (αύξηση 4,6%). Εντός του 2003 ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο κέντρο διανομής της Newpharm στα Ιωάννινα καλύπτοντας έτσι πιο ολοκληρωμένα και την περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Ο Όμιλος LAS εμφάνισε το 2003 για πρώτη φορά ζημίες ύψους Ευρώ 754 k έναντι κερδών Ευρώ 1.387 k το 2002 κυρίως λόγω μειώσεως των εξαγωγών που οφείλεται σε λόγους συγκυριακούς σχετιζόμενους με τον κλάδο. Για το 2004 εκτιμάται περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων και ισοσκέλιση αποτελεσμάτων ως απόρροια εσωτερικών διοικητικών αναδιαρθρώσεων και επίτευξης συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων.›

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2003, με σημαντική αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα. Μητρική Εταιρεία: Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας αυξήθηκε κατά 7,8% και ανήλθε στα 193,5 εκατ. ευρώ έναντι 179,5 εκατ. ευρώ το 2002. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 53,2 εκατ. ευρώ έναντι 42,0 εκατ. ευρώ το 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το περιθώριο λειτουργικού κέρδους αυξήθηκε από 23,4% σε 27,5%, εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, ανετράπη πλήρως η αρνητική εικόνα των δύο προηγούμενων ετών με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 1,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε επίσης ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας δεν περιλαμβάνουν κέρδη ποσού 1,5 εκατ. ευρώ περίπου από την αποτίμηση ορισμένων συμμετοχών, που θα καταγραφούν με τη δημοσίευση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων. Όμιλος εταιρειών: Το σύνολο των εσόδων του Ομίλου ανήλθε σε 194,2 εκατ. ευρώ έναντι 180,0 εκατ. ευρώ το 2002. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 24,5% και διαμορφώθηκαν σε 53,4 εκατ. ευρώ έναντι 42,9 εκατ. ευρώ το 2002. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (περιθώριο EBITDA) αυξήθηκε στο 27,5% από 23,8% το 2002, γεγονός που οδήγησε σε καθαρά ενοποιημένα κέρδη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ. Αδριατική - Ενίσχυση μεριδίων αγοράς: Παρά το γεγονός ότι το έτος 2003 παρατηρείται οριακή μείωση της κίνησης στη συνολική αγορά της Αδριατικής η Εταιρεία μας, μέσω του ανασχεδιασμού των δρομολογίων και των συντονισμένων προσπαθειών στον εμπορικό τομέα κατάφερε να αυξήσει τις πληρότητες των πλοίων γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των μεριδίων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του στόλου των Μινωικών Γραμμών που απεικονίζεται στο υψηλό περιθώριο της λειτουργικής κερδοφορίας, ενισχύει τις προσπάθειες υγιούς ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας που η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχους για το 2004.

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Αύξηση κερδών για τον Όμιλο ΑΛΚΟ κατά 67%. Στα 120,7 εκατ. Ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΛΚΟ σε ενοποιημένο επίπεδο. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 9,9 εκατ. Ευρώ (προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) και σε 5,7 εκατ. Ευρώ (μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας), αυξημένα κατά 67 % και 61,5% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2002. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι πωλήσεις ανήλθαν σε 23,9 εκατ. Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 1,22 εκατ. Ευρώ στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Σημειώνεται ότι σε ενοποιημένο επίπεδο της εταιρείας, περιλαμβάνονται η μητρική εταιρεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και οι εξής θυγατρικές: α) ΓΚΡΟΥΠΑΛ - ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. β) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. γ) ALCO ROM TRADE SRL δ) HERMANN GUTMANN WERKE AG ε) GARTNER EXTRUSION GMBH (νεοϊδρυθείσα) η οποία ενσωματώθηκε φέτος στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση. Κατά 60 εκατ. ευρώ το 2004 αναμένεται να ενισχυθεί ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΑΛΚΟ από τη βιομηχανική δραστηριότητα της GARTNER EXTRUSION GMBH, η οποία απασχολεί 276 άτομα και δραστηριοποιείται στη διέλαση, επεξεργασία, ηλεκτροστατική βαφή και ανοδείωση προφίλ. Η βιομηχανική παραγωγική δυνατότητα του Ομίλου ΑΛΚΟ αναμένεται να φτάσει τους 60.000 τόνους ετησίως το 2004. Το 90 % του συνολικού κύκλου εργασιών απορροφάται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτέλεσμα το οποίο ενισχύει τη διεθνή δραστηριότητα της ΑΛΚΟ.›

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2003 ήταν τα ακόλουθα: Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 414,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,6% σε σύγκριση με το περυσινό διάστημα. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 39,1 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 11,0 % σε σύγκριση με το περυσινό διάστημα. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 30,4 εκ. Ευρώ, μειωμένα κατά 22,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση των ενοποιημένων λειτουργικών κερδών οφείλεται κυρίως στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που αφορούν την εξαγορά από την Philip Morris. Η μείωση στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων οφείλεται επίσης και στα έξοδα που αφορούν την αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου στη Ρουμανία.›

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Οικονομικά αποτελέσματα της Intertech για το 2003: - Αύξηση εσόδων κατά 35% και κερδών προ φόρων κατά 12%. Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή 0,17 ευρώ. Θετική ήταν η πορεία των οικονομικών μεγεθών της Intertech για το 2003. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,47 εκατ. ευρώ έναντι 60,25 εκατ. ευρώ το 2002 (+35%). Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε 7,31 εκατ. ευρώ, από 4,64 εκατ. ευρώ το 2002 σημειώνοντας έτσι αύξηση 58%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,81 εκατ. ευρώ από 6,09 εκατ. ευρώ το 2002 (+12%). Σημαντικό ρόλο στην θετική πορεία των μεγεθών της Intertech μέσα στο 2003 διαδραμάτισε ο εμπλουτισμός του προϊοντικού καταλόγου (product mix) της εταιρείας που διεύρυνε τις πηγές εσόδων. Επίσης, η υψηλή ζήτηση προϊόντων τηλεπικοινωνιών (συσκευές κινητής, τηλεφωνικά κέντρα, ασύρματες συσκευές τηλεφώνων κλπ.), επηρέασαν θετικά τα μεγέθη της εταιρείας. Τέλος, σημαντική ήταν και η αύξηση της συμβολής των εσόδων από τα προϊόντα αυτοματισμού γραφείου. Με βάση τα αποτελέσματα του 2003 η διοίκηση της Intertech θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την διανομή μερίσματος 1,91 εκατ. ευρώ ή 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 14% σε σχέση με το μέρισμα της χρήσης του 2002, όταν η εταιρεία διένειμε μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Στην οικονομική χρήση του 2004, η διοίκηση της Intertech εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα διευρυνθεί με ρυθμό της τάξης του 5%. Καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση αυτή θα διαδραματίσει το γενικότερο κλίμα που θα διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά και οικονομία, αλλά και η έκβαση της διαδικασίας υλοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η Intertech είναι αντιπρόσωπος της ιαπωνικής κατασκευάστριας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας Panasonic στην Ελλάδα για τα προϊόντα αυτοματισμού γραφείου και τηλεπικοινωνιών.›

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2003, σημαντική βελτίωση παρουσίασαν βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας, τόσο σε επίπεδο της μητρικής όσο και σε ενοποιημένο όπως προέβλεπε η διοίκηση της Εταιρίας. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της μητρικής παρουσίασε αύξηση 13,8% και διαμορφώθηκε σε 63,1 εκατ. Ευρώ έναντι 55,4 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αναλυτικότερα παρουσιάσθηκε αύξηση των εσόδων κυκλοφορίας κατά 19,9% έναντι της προηγούμενης χρήσης και αύξηση των διαφημιστικών εσόδων κατά 22,8%. Η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης του κλάδου ανήλθε σε 19,36% (πηγή media services). Η αναμενόμενη μείωση του κόστους εκτύπωσης των εντύπων μας, λόγω της βελτίωσης οργάνωσης της λειτουργίας και της επίτευξης οικονομίας κλίμακας της εκτυπωτικής εταιρίας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ, στην οποία η εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 30%, βελτίωσε το Λειτουργικό Αποτέλεσμα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ο συντελεστής μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 30,32% έναντι 27,99% της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η εμφανιζόμενη αύξηση του τραπεζικού δανεισμού οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση αύξησης του ποσοστού συμμετοχής στην ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής 22,46%) σε ποσόν περίπου 19 εκατ. Ευρώ. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας και ειδικότερα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 117,5 εκατ. Ευρώ έναντι 26 εκατ. Ευρώ του συνόλου των υποχρεώσεων. Έτσι ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ανέρχεται σε 0,22 έναντι 0,15 της προηγούμενης χρήσης. Να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρία στο πλαίσιο εξυγίανσης των οικονομικών καταστάσεων δημιούργησε πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχής ύψους 1,5 εκατ. Ευρώ ποσό το οποίο έχει μειώσει ισόποσα τα κέρδη προ φόρων. Αντίστοιχα θετικά εμφανίζονται και τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 131,9 εκατ. Ευρώ έναντι 100,3 εκατ. Ευρώ αυξημένος κατά 31,5%. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 45,7 εκατ. Ευρώ έναντι 35,2 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 29,8%. Τα κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,7 εκατ. Ευρώ έναντι 78 χιλ. Ευρώ την χρήση 2002. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας στη για πρώτη φορά ενοποιούμενη εταιρία Sport Plus AEE επέλεξε να συμπεριλάβει στο κόστος διάθεσης ποσόν τουλάχιστον 500.000 Ευρώ που αφορά έξοδα προώθησης και διαφήμισης της αθλητικής εφημερίδας "Goal News" πριν την περίοδο έναρξης της κυκλοφορίας της. Η κατάταξη της εφημερίδας "Goal News" μεταξύ των πρώτων θέσεων κυκλοφορίας των αθλητικών εφημερίδων και η υψηλή απορρόφηση διαφημιστικών εσόδων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην επόμενη χρήση η συνεισφορά της Sport Plus ΑΕ στα κέρδη προ φόρων αναμένεται να είναι σημαντική σε αντίθεση με την τρέχουσα χρήση. Τέλος εκτιμάται ότι και το αναμενόμενο μέρισμα από την εταιρία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ θα βελτιώσει τα αποτελέσματα για την τρέχουσα χρήση τόσο της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ όσο και τα ενοποιημένα.

IPIROTIKI Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία IPIROTIKI ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική αύξηση Οικονομικών Μεγεθών για το 2003: Με αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών της έκλεισε τη χρήση 2003 η Ipirotiki Software & Publications S.A., οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τις 10 Ιουλίου 2003 στον Κλάδο της Πληροφορικής. Όπως προκύπτει από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η Εταιρία, για τη χρήση 01/01/2003 - 31/12/2003 η Εταιρία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 8.072.775,67 ευρώ έναντι 6.559.653.90 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2002, επιτυγχάνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 23.07%. Όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων, η Εταιρία έκλεισε τη χρήση 2003 με κέρδη 3.120.505.19 ευρώ έναντι 2.660.217.90 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2002, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 17.31%.›

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

03. 03. 2004

Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. των Επιχειρήσεων Αττικής ανακοινώνει ότι παραδόθηκε την 27/2/2004 στους νέους ιδιοκτήτες του, την Εταιρεία Atlantic Navigazione συμφερόντων Grimaldi Group, Napoli το πλοίο Superfast I του οποίου η πώληση είχε συμφωνηθεί τον Ιανουάριο, 2004.

ΑΣΤΡΑ Α.Ε.Ε.Χ.

03. 03. 2004

Γνωστοποιήσεις

Α/ Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Ε.Κ. 5/204/14.11.2000 η εταιρία γνωστοποιεί ότι ο κ. Νικόλαος Γκούμας με επιστολή του προς την Εταιρεία στις 27/02/2004, υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής. Στην θέση του παραιτηθέντος κ Νικόλαου Γκούμα καθήκοντα μέλους Επενδυτικής Επιτροπής ανέλαβε σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ της Εταιρίας υπ’ αρ. 77-27/2/2004, ο κ. Δημήτριος Κουζιώνης του Νικολάου, Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επενδύσεων και Εργασιών.Σύμφωνα με τα ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας αποτελείται από τους εξής: Ιωάνννη Ηλιόπουλο, Δημήτριο Κουζιώνη, Ιωάννη Νοικοκυράκη.

Β/ Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, η εταιρία γνωστοποιεί ότι κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας Ν.76 της 27/02/2004 εγκρίθηκε ο ορισμός της υπαλλήλου της Εταιρίας κας Καλλιόπης Γαϊτανάρου ως υπεύθυνης του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας. Η κα Ιωάννα Μπρούμα παραμένει υπεύθυνη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων.

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Το Δ.Σ. της εταιρείας INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ανακοινώνει τα κάτωθι στοιχεία, που αφορούν τα αποτελέσματα της χρήσης 2003. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε 11.752.412,51 ευρώ αυξημένος κατά 39,10% σε σχέση με την χρήση 2002.Τα καθαρά κέρδη προ φόρων εμφανίζονται μειωμένα κατά 22,10%. Σε σχέση με τις προβλέψεις των αποτελεσμάτων χρήσης 2003 όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας κατά την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑ διαπιστώνεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17,11%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 23,23%. Η ποσοστιαία μείωση των καθαρών κερδών σε σχέση με τα προβλεφθέντα, οφείλεται στο ότι στη χρήση, η εταιρεία αύξησε αναλογικά περισσότερο το τμήμα του κύκλου εργασιών της από εμπορική δραστηριότητα (ΣΤΑΚΟΔ 513.8) στην οποία το ποσοστό μικτού κέρδους είναι 7,19%, ενώ της παραγωγικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 050.2) 31%. Το Δ.Σ. εκτιμά ότι η προαναφερθείσα ποσοστιαία μείωση της κερδοφορίας δεν θέτει κανένα πρόβλημα στην υγιή και αναπτυξιακή πορεία. Αντιθέτως μάλιστα, η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (και πέρα από τις αρχικές προβλέψεις) υποδηλώνει την σταθερά ανοδική και ελπιδοφόρα πορεία της εταιρείας.›

HITECH Α.Ε.

03. 03. 2004

Τροποποίηση Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η εταιρία ΗΙΤΕCH SNT A.E. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, μετατοπίστηκε χρονικά η χρήση ποσού 223.328 Ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τα αντληθέντα κεφάλαια στη δημόσια εγγραφή των μετοχών της και 247.338 Ευρώ από τα ίδια κεφάλαιά της, από το τελευταίο τρίμηνο του 2003 στο πρώτο εξάμηνο του 2004. Η χρονική αυτή μετατόπιση οφείλεται στη μη ολοκλήρωση αγοράς του ακινήτου εντός του 2003, στο οποίο θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τον κίνδυνο απαξίωσής του εάν αγοραζόταν προγενέστερα.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε.

03. 03. 2004

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Σε απάντηση της από 17/2/2004 επιστολής του Χ.Α., η εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Γενική διευκρινιστική τοποθέτηση: Όπως είναι γνωστό η εταιρία μας έχει σαν αντικείμενο την οργάνωση γυμναστηρίων και την ανάπτυξη τρόπων και συστημάτων παροχής υπηρεσιών από αυτά, την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας γυμναστηρίων προς τρίτους (τους δικαιοδόχους) έτσι ώστε τα γυμναστήρια αυτά να είναι ομοιόμορφα ως προς την φιλοσοφία ανάπτυξης χώρων, εμφάνισης και λειτουργίας τους. Η εταιρία μας κατέχει σημαντική τεχνογνωσία (know how) και εμπειρία στον τομέα οργάνωσης και λειτουργίας τέτοιων γυμναστηρίων και παροχής υπηρεσιών από αυτά.στα πλαίσια μιας ομοιόμορφης οργάνωσης λειτουργίας τους. Έχει, τέλος, αναπτύξει διάφορες ειδικές τεχνικές εκπαίδευσης προσωπικού, διοίκησης, marketing, ποιοτικού ελέγχου και άλλες διαδικασίες και μεθόδους λειτουργίας τέτοιων γυμναστηρίων. Όλη η ανωτέρω τεχνογνωσία (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ιδιαίτερης φήμης κλπ) συμπυκνώνεται σ’ ένα σύνθετο σύστημα δικαιόχρησης (franchise) για την χρήση κι εκμετάλλευση τού οποίου η εταιρία μας παρέχει σε τρίτους ανεξάρτητους επιχειρηματίες-δικαιοδόχους την απαραίτητη συμβατική άδεια. Το σύνολο αυτών των ανεξάρτητων επιχειρηματιών-δικαιοδόχων πού επένδυσαν σ’ ένα πετυχημένο μοντέλο σύγχρονου γυμναστηρίου, αποτελούν το δίκτυο δικαιόχρησης τής εταιρίας μας. Μέσα από τα γυμναστήρια τού δικτύου της εταιρίας μας παρέχονται επίσης και πακέτα άλλων υπηρεσιών, ευκαιριών και προνομίων (π.χ. αισθητικής, κομμωτικής, οικογενειακές εγγραφές, δωρεάν χρήσης όλων των γυμναστηρίων τού δικτύου, μεταφοράς έδρας σε αλλά γυμναστήρια τού δικτύου, παγώματος χρόνου σε περιπτώσεις ανάγκης, ταξιδιωτικής χρήσης τού δικτύου κλπ) σε πελάτες των γυμναστηρίων αυτών πού με ειδική σύμβαση (δηλαδή πέραν της βασικής σχέσης τους με τα γυμναστήριά τους) γίνονται και διακεκριμένα μέλη τους για χρονικό διάστημα μίας τριετίας με την καταβολή συγκεκριμένης αμοιβής είτε εφάπαξ είτε με δεσμευτική πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ατόκως σε 36 δόσεις. Η ιδιότυπη αυτή σχέση μέλους μπορεί να διακοπεί από τον πελάτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις (θάνατος, άλλη αποδεδειγμένη αδυναμία κλπ) όπου πολιτική τού δικτύου είναι να μην επιδιώκεται η είσπραξη τής συμβατικά προβλεπόμενης ρήτρας διακοπής για λόγους ανθρωπισμού. Ιστορικό προσφάτου δημοσιεύματος: Είναι αληθές ότι μέσα από πρόσφατο δημοσίευμα μερίδας τού οικονομικού τύπου, οργάνωση πού προστατεύει τα δικαιώματα καταναλωτών μετέδωσε ανυπόστατες πληροφορίες πού δυσφημούν την εταιρία μας και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στο καταναλωτικό αλλά και στο επενδυτικό κοινό πού σταθερά στηρίζει την καινοτόμα, συνεπή και αναπτυξιακή δραστηριότητα τής εταιρίας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε άμεσα σ’ αυτή την παραπληροφόρηση και στην εμφάνιση δήθεν στοιχείων με κάθε μέσο πού διαθέτουμε και θα σάς ενημερώσουμε σχετικά. Απάντηση στα επί μέρους ερωτήματά σαςΜάς ρωτήσατε: –Εάν το γεγονός ότι γυμναστήρια τού δικτύου μας έχουν ήδη κλείσει και πελάτες της εταιρίας μας, έχοντας υπογράψει συμβόλαια δεσμευτικής πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών εξακολουθούν να πληρώνουν συνδρομή χωρίς να εξυπηρετούνται, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η απάντησή μας: Στα πλαίσια της εποπτείας που ασκούμε επί των γυμναστηρίων τού δικτύου μας ως δικαιοπάροχος έχουμε πολλές φορές εγγράφως ζητήσει την συμμόρφωση ορισμένων επιχειρήσεων - γυμναστηρίων στους όρους που αφορούν την πλήρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών τους στους πελάτες τους. Οι συστάσεις αυτές, παρατηρήσεις ή επιπλήξεις μετατρέπονται σε κατάπτωση ποινικών ρητρών ή και καταγγελίες συμβάσεων δικαιόχρησης όταν ορισμένες επιχειρήσεις - γυμναστήρια δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις που τους έγιναν. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι από τις συμβάσεις μας με τα γυμναστήρια προβλέπεται η προστασία του καταναλωτή - πελάτη του κάθε γυμναστηρίου, αφού το γυμναστήριο έχει υποχρέωση και μετά την καταγγελία και την αποξήλωση των σημάτων μας να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πελάτες του, μέχρι λήξεως κάθε συνδρομής και τούτο διότι η κάθε επιχείρηση - γυμναστήριο έχει πληρωθεί από τον πελάτη του για την παρασχεθησόμενη από αυτό υπηρεσία. Όσον αφορά περιπτώσεις παύσης λειτουργίας γυμναστηρίων (προσωρινής ή οριστικής) από λόγους ανώτερης βίας (π.χ. πυρκαγιάς), παράλληλα με την συμβατική υποχρέωση του γυμναστηρίου να δώσει εναλλακτική και αξιόπιστη λύση στους πελάτες του, η εταιρεία μας δίνει το δικαίωμα στους πελάτες που εντάσσονται σε τέτοιες περιπτώσεις να μεταφέρουν την έδρα τους δωρεάν ή και να κάνουν χρήση του δικτύου παγώνοντας την συνδρομή τους και να τους παρέχονται υπηρεσίες από άλλα γυμναστήρια του δικτύου μέχρις ότου αποκατασταθεί το σημείο, χωρίς κόστος γι' αυτούς. Εάν παρόλα αυτά πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την συνδρομή του, η επιχείρηση - γυμναστήριο υποχρεούται να προχωρήσει στην ακύρωση αυτή, ούτως ώστε να λυθεί η σύμβασή του με τον πελάτη του. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η εταιρεία μας σε κάθε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης με γυμναστήριο του δικτύου, επιδιώκει όπως εντός μικρού χρονικού διαστήματος να αντικαταστήσει το σημείο με νέο δικαιοδόχο, ιδανικά δε ταυτόχρονα με την καταγγελία. Ειδικά στις περιπτώσεις που μετά την καταγγελία επακολουθήσει παύση λειτουργίας γυμναστηρίου, η εταιρεία μεριμνά ώστε ο νέος δικαιοδόχος να αναλάβει ρητά δέσμευση για την εξυπηρέτηση των πελατών τού πρότινος και ήδη μη λειτουργούντος γυμναστηρίου, και όλα αυτά στο πλαίσιο της εκφρασμένης θέσης της εταιρίας μας για την ακώλυτη και συμβατικά συνεπή εξυπηρέτηση των πελατών των γυμναστηρίων του δικτύου. Παύση λειτουργίας γυμναστηρίου μετά από μικρό χρονικό διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης με την εταιρεία μας, εμφανίσθηκε στην περιοχή τού Ρέντη όπου η αντίδραση τής εταιρίας μας ήταν ακαριαία. Σας παραθέτουμε απόσπασμα δελτίου τύπου - ανακοίνωσης της εταιρίας μας του Σεπτεμβρίου 2003: "Η εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Νέου Γυμναστηρίου UNIVERSAL STUDIOS στο Ρέντη. Μετά από μια σύντομη διακοπή, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο στην Ελλάδα θα είναι στη διάθεση των πελατών του στις 8 Σεπτεμβρίου 2003, με νέο δικαιοδόχο. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. θεωρώντας τους πελάτες του δικτύου των γυμναστήριων της ως βασική προτεραιότητά της, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και κατάφερε να περιορίσει το χρονικό διάστημα διακοπής της λειτουργίας του γυμναστηρίου σε 55 ημέρες μόνο. Παρά το γεγονός ότι η διακοπή αυτή ήταν ευθύνη, αποκλειστικά και μόνο της προηγούμενης δικαιοδόχου εταιρίας, η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε προσφέρει στους πελάτες του δικτύου της στον Ρέντη, με δική της δαπάνη, χρόνο διπλάσιο από αυτόν που το γυμναστήριο παρέμεινε κλειστό ως δώρο για την κατανόηση και την υποστήριξή τους. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. επιθυμεί να ευχαριστήσει τους πελάτες του δικτύου της τόσο για τη κατανόησή, όσο και για την συνεχιζόμενη προτίμησή τους." Επίσης, παύση λειτουργίας γυμναστηρίου μετά από την καταγγελία της σύμβασης με την εταιρεία μας, εμφανίσθηκε στις περιοχές τού Πειραιά, της Πετρούπολης και Ν. Κόσμου, όπου οι νέοι δικαιοδόχοι είχαν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν πριν την καταγγελία της σύμβασης με την εταιρεία μας και είχαν ήδη δοθεί προληπτικά στους πελάτες τα δικαιώματα χρήσης των νέων γυμναστήριων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τους. -Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τις απόψεις σας σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα σύμφωνα με το οποία, ο πελάτης της εταιρίας σας προκειμένου να μεταγραφεί σε γυμναστήριο του ιδίου δικτύου "πρέπει να πληρώσει σημαντικό penalty" Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ανωτέρω σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας σας, παραγρ. 4.3.3. "Πακέτα Υπηρεσιών" και ειδικότερα στα εξής σημεία: "..... αν και πελάτης έχει και άλλα δικαιώματα / προνόμια, κάποια εκ των οποίων είναι εναλλακτικά της ακύρωσης, όπως δικαίωμα μεταβίβασης, δικαίωμα παγώματος χρόνου, δικαίωμα μεταφοράς έδρας, ταξιδιωτικό δικαίωμα χρήσης τους δικτύου κ.α.". Και επίσης, "πολιτική πάντως του δικτύου είναι να μην επιδιώκεται η είσπραξη του 25% στις ακραίες αυτές περιπτώσεις". Η απάντησή μας: Α. Όπως σαφώς γνωστοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο τής εταιρίας μας (παράγρ. 4.3.3. Β.2, "Τριετές Πακέτο Παροχών", σελ. 99) το πακέτο παροχών στους πελάτες πού προσφέρεται από την εταιρία μας περιλαμβάνει το "δικαίωμα μεταφοράς έδρας (με μία μικρή επιβάρυνση) σε άλλο γυμναστήριο τού δικτύου, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας". Περαιτέρω, η ίδια άνω ρύθμιση προβλέπεται και στον ισχύοντα κανονισμό μεταφοράς έδρας σε περιπτώσεις αλλαγής διεύθυνσης οικίας ή εργασίας πού τοποθετεί τον πελάτη πλησιέστερα σε άλλη έδρα, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: "Με την παραλαβή της κάρτας μέλους "CLUB UNIVERSalis" ο "Πελάτης" δικαιούται να ζητήσει να μεταφερθεί σε άλλη έδρα του "CLUB UNIVERSalis" με βάση αυστηρή σειρά προτεραιότητας και υπό τον όρο της διαθεσιμότητας θέσεων κατά τα ανωτέρω, καταβάλλοντας στην νέα έδρα το τίμημα της μεταφοράς έδρας που θα ισχύει τότε. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ το σημερινό ισχύον τίμημα μεταφοράς έδρας για συνδρομή "CLUB UNIVERSalis" είναι 250 ευρώ για ατομικό "CLUB UNIVERSalis" και 100 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο σε περίπτωση οικογενειακού. Η επιπλέον χρέωση στο οικογενειακό ισχύει μέχρι δύο άτομα ενώ για μεγαλύτερο αριθμό ατόμων δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση)." Είναι, λοιπόν, προφανές ότι δεν πρόκειται περί τιμωρίας (penalty) αλλά, αντιθέτως, πρόκειται περί προνομίου αφού το δικαίωμα τού πελάτη, για δικούς του λόγους (αλλαγή διεύθυνσης οικίας ή εργασίας του) μεταφέρεται σε άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση γυμναστηρίου τού δικτύου σε άλλο γεωγραφικό σημείο τής Ελληνικής Επικράτειας πλησιέστερο στη νέα του διεύθυνση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και χωρίς ο πελάτης να πρέπει να ξαναπληρώσει ολόκληρη την συνδρομή του. Σημειωτέον ότι τα γυμναστήρια τού δικτύου τής εταιρίας μας είναι ανεξάρτητες και αυτόνομες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν υπ' ευθύνη των δικαιοδόχων ιδιοκτητών τους. Συνεπώς ο κάθε πελάτης, καταβάλλοντας την συνδρομή του, γίνεται μέλος του συγκεκριμένου γυμναστηρίου και μόνον αυτού. Τέλος, σε περίπτωση αλλαγής έδρας ο πελάτης δεν χάνει το δικαίωμα παράλληλης χρήσης τού παλαιού του γυμναστηρίου, εάν το επιλέξει, δηλαδή αποκτά δύο έδρες-γυμναστήρια. Αυτή τη ρύθμιση η εταιρία μας υπερήφανα την αποκαλεί «προνόμιο? πού απέχει πολύ από την έννοια τής τιμωρίας (penalty). Η εταιρία μας σταθερά και με συνέπεια επαναλαμβάνει την ανωτέρω προνομιακή ρύθμιση σε κάθε έγγραφο της είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος (Ενημερωτικό Φυλλάδιο), είτε για λόγους απόλυτης κατανόησης τού πελάτη μέσα από τα συμβατικά της κείμενα (Σύμβαση με πελάτη, Κανονισμός Μεταφοράς Έδρας). Αφήνουμε στην κρίση σας και στην κρίση τού επενδυτικού κοινού το γιατί η έκφραση «με μικρή επιβάρυνση? εκφράσθηκε στο επίμαχο δημοσίευμα ως "penalty". Β. Προνόμια, επίσης, αποτελούν το δικαίωμα ακύρωσης συνδρομής κάτω από ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες και με ειδικές διαδικασίες λεπτομερώς αναφερόμενες σε όλα μας τα συμβατικά με τούς πελάτες έγγραφα, το δικαίωμα παγώματος συνδρομής από πλευράς τού πελάτη για σοβαρούς προσωπικούς λόγους (π.χ. στρατιωτική θητεία, εγκυμοσύνη, λόγοι υγείας κ.α.), το δικαίωμα μεταβίβασης τού πακέτου τής συνδρομής από πελάτη σε συγγενείς του πρώτου και δευτέρου βαθμού χωρίς οικονομική επιβάρυνση τού πελάτη, το δικαίωμα δωρεάν χρήσης από τον πελάτη όλων των συμβεβλημένων με το δίκτυο τής εταιρίας μας γυμναστηρίων εντός τής ιδίας πόλης, το ταξιδιωτικό δικαίωμα δωρεάν χρήσης από τον πελάτη των εκάστοτε συμβεβλημένων με το δίκτυο της εταιρίας μας γυμναστηρίων εκτός τής πόλης-έδρας τού πελάτη κ.α. Μάς ρωτήσατε, τέλος: –Εάν, στα πλαίσια της εποπτείας που ασκεί η εταιρείας μας στις επιχειρήσεις της, έχουμε προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων σε γυμναστήριο δικτύου μας και εάν μέχρι σήμερα και σε σχέση με τα ανωτέρω έχει κατατεθεί οποιαδήποτε αγωγή εις βάρος της εταιρείας μας. Η απάντησή μας: Όπως ήδη αναφέραμε πιο πάνω, η εταιρία μας συνδέεται με συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) με τα επιμέρους γυμναστήρια, τα οποία αποτελούν το δίκτυο. Οι συμβάσεις μας με αυτά είναι από τις αυστηρότερες πού κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και σύμφωνες με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Στα πλαίσια της εποπτείας που ασκούμε ως δικαιοπάροχος (είναι δε αυτό και συμβατικό μας δικαίωμα) έχουμε πολλές φορές εγγράφως ζητήσει την συμμόρφωση ορισμένων επιχειρήσεων - γυμναστηρίων τού δικτύου μας στους όρους των μεταξύ μας συμβάσεων που αφορούν στην πλήρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών τους στους πελάτες τους. Οι συστάσεις αυτές, παρατηρήσεις ή επιπλήξεις σε ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπονται σε κατάπτωση ποινικών ρητρών ή και καταγγελίες συμβάσεων δικαιόχρησης όταν ορισμένες επιχειρήσεις - γυμναστήρια δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις που τους έγιναν. Η εταιρία μας, επίσης, είναι από τις λίγες εταιρίες διεθνώς που διαθέτουμε ειδικό τμήμα "Συνηγόρου του Πελάτη" από το έτος 1997. Αποκλειστικός σκοπός του τμήματος είναι η παρέμβαση, παρακολούθηση και επίλυση βάσιμων παραπόνων που μας κοινοποιούνται από τους πελάτες των γυμναστηρίων του δικτύου μας. Στην περίπτωση που κάποιο από τα γυμναστήρια δεν ανταποκρίνεται στην επίλυση βάσιμου πελατειακού παραπόνου, η εταιρία μας δικαιούται να επιβάλλει έως και την αποβολή του από το δίκτυο όπως αναφέρθηκε ήδη. ¶λλωστε, τα προνόμια και οι υποχρεώσεις των μελών των γυμναστηρίων του δικτύου μας είναι καταγεγραμμένα με σαφήνεια και εγκυρότητα προς ενημέρωση των καταναλωτών, των οργανώσεων που τους προστατεύουν και της πολιτείας. Επιπλέον, οι άνθρωποι της εταιρίας μας είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. Τέλος, επιβεβαιώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί οποιαδήποτε αγωγή σε βάρος τής εταιρίας μας σε σχέση με τα ερωτήματα πού μάς θέσατε. Ανεξάρτητα, όμως, από τα ανωτέρω η εταιρία μας συνεχίζει με συνέπεια να εφαρμόζει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα προς όφελος τού επενδυτικού κοινού. Αξίζει να σημειωθεί (και όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί από τον τύπο) ότι εντός του επομένου μηνός η εταιρία μας θα διαθέσει και στην Ελληνική αγορά το σύστημα "Being Best", ένα προϊόν νέας γενιάς που μεγιστοποιεί τα προνόμια και διευρύνει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Για την διαμόρφωση των τελικών όρων του νέου αυτού συστήματος, η εταιρία μας, εδώ και 6 μήνες συνεργάστηκε στενά και έλαβε υπόψη της τις γνώμες των καταναλωτικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τις απόψεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πιστεύοντας ότι τα ερωτήματά σας απαντήθηκαν πλήρως και ότι οι απαντήσεις μας αποτελούν πλήρεις διευκρινήσεις προς το επενδυτικό κοινό το οποίο με πείσμα και συνέπεια υπηρετούμε.›

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΛΑΒΙ
  • ΛΙΒΑΝ
  • ΛΟΓΟΣ
  • ΜΟΝΤΑ
  • ΜΠΤΚ
  • ΠΗΓΑΣ

Σχολιασμένα