ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσης 2009

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2011 17:14
Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ. ιβ του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2009. Για την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να καθιστούν ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος. Κατόπιν τούτου για την διαχειριστική αυτή περίοδο ο φορολογικός έλεγχος έκρινε τα τηρηθέντα βιβλία ως ειλικρινή. Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι, ύψους 728.257,06 ευρώ, οι οποίοι και συμψηφίσθηκαν με απαίτηση της εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου από παρακρατημένους στη πηγή φόρους. Από το ανωτέρω ποσό και μετά την αφαίρεση της πρόβλεψης που έχει γίνει, προκύπτει ποσό 553.257,06 ευρώ που θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2011.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα