ΟΑΕΔ: 17,28 εκατ.€ για τη μείωση της ανεργίας στο Ν.Θεσσαλονίκης

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2007 17:44

Αρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης που κατήρτισε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το Νομό Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.200 ανέργων του Νομού Θεσσαλονίκης ηλικίας 18-64 ετών σε νέες θέσεις εργασίας.

Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 17.280.000 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από τον κλάδο ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, δίνει προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων -τουλάχιστον κατά το 30% των συνολικών θέσεων- σε ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ήτοι, άνεργες γυναίκες μητέρες ανηλίκων τέκνων, μακροχρόνια ανέργους καθώς και ανέργους που έχουν προέλθει από μαζικές απολύσεις την τελευταία διετία. Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Τουλάχιστον το 65% των συνολικών θέσεων του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και μέχρι 35% στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ:

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της. Μόνον άνεργοι που ανήκουν σε μειονεκτική θέση μπορούν να προσληφθούν για την πλήρωση κενής θέσης που δημιουργήθηκε μετά από οικειοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, οικειοθελή μείωση του χρόνου εργασίας ή καταγγελία σύμβασης μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν.2190/1994 (συμπεριλαμβανομένων των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού), τα νυχτερινά κέντρα, οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη), οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης καθώς και οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

Όσοι προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης.

Όπως επισημαίνεται, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα ατόμων που κατά το τελευταίο 12μηνο είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν.2463/1998.

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται στους 24 μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν και τις παλαιές και τις νέες θέσεις για 30 μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται κατά τους πρώτους 12 μήνες απασχόλησης στα 22 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης και στα 26 ευρώ ημερησίως κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Η επιχορήγηση μειώνεται στο ήμισυ των αντίστοιχων ποσών για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον 4 ώρες και λιγότερο των 8 ωρών).

Η επιχορήγηση καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα πρόσληψης του επιχορηγούμενου στην επιδοτούμενη θέση και κατ’ ανώτατο όριο για μέχρι 25 ημέρες κάθε μήνα, εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα.

Το σύνολο των ενισχύσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτερο όριο των 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε περίοδο των τριών οικονομικών ετών για κάθε επιχείρηση (άρθρο 2, παρ.2 του Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής 1998/2006).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα