ΔΕΗ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 09:02
UPD:23:58

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), ως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020), τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση με αριθ. 66/2.6.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 18η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00' για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 18η εταιρική χρήση (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις, 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου -Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς του ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ:  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 19ης Ιουνίου 2020, ημέρας Παρασκευής (5η ημέρα προ έναρξης συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων (άυλων τίτλων) της ΔΕΗ Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  ΑΕ (ΕΛΚΑΤ)». Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται, κατ' άρθρο 124, παρ. 6, εδάφιο δ' του ν. 4548/2018, με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, κατά την έννοια του ν. 4659/2018. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία, εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 6, θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά την έναρξη της 19ης Ιουνίου 2020, ημέρας Παρασκευής, ήτοι, την (5η) ημέρα προ έναρξης της αρχικής πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία (αρχική Ημερομηνία Καταγραφής).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν κατ' άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού έναν (1) αναπληρωτή του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (δήλωση συμμετοχής-εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] στην οποία πρόσβαση έχουν ο κ. Κων. Τσοκανάς, Γραμματέας του Δ.Σ. και η κα. Χρυσούλα Τσιάκα, Τομεάρχης Υπηρεσίας Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00'. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της δήλωσης συμμετοχής-εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία και υποβάλει εγγράφως δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, η οποία, ως προαναφέρθηκε, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, και υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00'.

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της δήλωσης συμμετοχής- εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα  αποσταλεί στον μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα παραπάνω αντιπρόσωπό του αμελλητί, με μήνυμα (sms) στoν αριθμό κινητού τηλεφώνου, που θα έχει δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, ο μοναδικός ανά μέτοχο κλειδάριθμος, που θα χρησιμοποιήσει για την ψηφοφορία.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει, δύναται να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία το έντυπο ψηφοφορίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr και να το υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00'. Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβάλει την ψήφο του μία (1) μόνον φορά αποστέλλοντας στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] νέο έντυπο ψηφοφορίας έως τη λήξη της συνεδρίασης.  

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, από την έναρξή της, ώρα 15:00' της 24ης.6.2020 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link), που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής – μεταξύ άλλων - δικαιώματα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 121, 122, 123, 124 και 141 του ν. 4548/2018, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι :

(α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρο 141 και την παράγραφο 4, του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

(β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dei.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

ε) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων μαζί με επεξηγήσεις για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, έντυπο ψηφοφορίας και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας.

 

 

 

 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα