15,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας

Έως τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις χρηματοδότησης
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 18:30
δελτίο τύπου

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, αλλά και την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, παρέχουν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου τα μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας. 

Ήδη η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα συγκεκριμένα μέτρα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα επενδυτικά σχέδια των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15 Νοεμβρίου. 

Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των δύο δράσεων ανέρχεται στα 15,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχειρήσεις και τον τόπο που δραστηριοποιείται. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από 20 χιλ. ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο των δύο μέτρων θα δοθεί προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, έναντι 30% που είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Μεγαλύτερο κίνητρα δίνονται για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στα χαρακτηρισμένα ως «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», καθώς το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 85%. 

Ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα παρέχονται σε επενδύσεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον, δηλαδή έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπου το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο των δύο μέτρων, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης, αποστολής και αποκελύφωσης οστρακοειδών.
 • Εκσυγχρονισμός ή και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης, αποστολής και αποκελύφωσης οστρακοειδών.
 • Κατασκευή νέων ιχθυογεννητικών σταθμών και παραγωγής γόνου, επέκταση ή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ιχθυογεννητικών σταθμών και παραγωγής γόνου.
 • Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.
 • Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
 • Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
 • Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όροι και προϋποθέσεις

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του προγράμματος θεωρούνται ως επιλέξιμες, μεταξύ άλλων, οι εξής δαπάνες:

1. Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

 • Η επιλέξιμη δαπάνη απόκτησης της εδαφικής έκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει την αντικειμενική αξία της, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Στις περιπτώσεις εδαφικών εκτάσεων για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, η επιλέξιμη δαπάνη απόκτησης της εδαφικής έκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει την εμπορική αξία της, όπως αυτή πιστοποιείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα.
 • Η έκταση δεν ανήκει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Η επιλέξιμη δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

2. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν, αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κ.λπ.).

3. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

4. Λιμενικά έργα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς, καθώς και τη μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.

5. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτηριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτηρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι) κ.λπ.

6. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων).

7. Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυογεννητικών σταθμών και των μονάδων παραγωγής γόνου, καθώς και των υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων.

8. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

9. Βελτίωση - προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχηματισμών) και τεχνητών λιμνών, κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κ.λπ. σε φυσικά ιχθυοτροφεία.

10. Αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης σε τεχνητές λίμνες και λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας.

11. Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές.

12. Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απροβλέπτων), εφόσον αυτή αφορά ίδρυση νέων μονάδων και επέκταση υφιστάμενων. Από την ενίσχυση της δαπάνης για την προμήθεια γόνου εξαιρούνται οι μονάδες των εταιρειών που διαθέτουν ιχθυογεννητικό σταθμό. Από την ενίσχυση της δαπάνης για την προμήθεια γεννητόρων εξαιρούνται οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί των εταιρειών που διαθέτουν μονάδες πάχυνσης / εκτροφής.

13. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους.

14. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού.

15. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η επιλέξιμη δαπάνη της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

16. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης - λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων.

17. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

18. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας κ.λπ.). Ειδικά για Πράξεις των Μέτρων 3.2.2 και 6.2.3 ισχύει η προϋπόθεση ότι η ισχύς των ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.

19. Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή ή/και την εμπορία, τη μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής.

20. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων χερσαίων ή πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε έτη.

Σημειώνεται ότι κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες της μίας ενέργειας με εξαίρεση την ενέργεια της ίδρυσης νέας παραγωγικής εγκατάστασης, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από κοινού με ενέργειες εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή μετεγκατάστασης της ίδιας εγκατάστασης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.  

Ο φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησης από τα μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους εξής όρους:

 • Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
 • Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
 • Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε μέτρου ορίζεται η 23η Μαρτίου 2018. Σε κάθε περίπτωση, για να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία) στις απαραίτητες άδειες του έργου κατά τον χρόνο κτήσης των αγαθών και μέχρι λήξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα