Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 09:06
UPD:23:53

Αθήνα 7 Απριλίου 2017

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 

  • Αύξηση Κύκλου εργασιών κατά 14% σε 3288 εκατ. ευρώ έναντι 3242 εκατ. ευρώ το 2015
  • Αύξηση EBITDA* κατά 42% σε 873 εκατ. ευρώ έναντι 838 εκατ. ευρώ  το 2015
  • Αύξηση EBIT*  κατά 142% σε 499 εκατ. ευρώ έναντι 437 εκατ. ευρώ το 2015
  • Προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 011 ευρώ ανά μετοχή

 

Η χρήση του 2016 επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά την σταθερή και κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας ενώ χαρακτηρίστηκε από την έμπρακτη στήριξή της στις ευαίσθητες οικονομικά ομάδες που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

 

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 3288 εκατ. ευρώ  από 3242 εκατ. € το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46 εκατ. ευρώ  (+14%). Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 55 εκατ. ευρώ (+17%) επιβεβαιώνοντας την αξιόπιστη  λειτουργική αποδοτικότητά της.

 

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας  αυξήθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ  (+42%) και  διαμορφώθηκαν στα  873 εκατ. ευρώ  από  838 εκατ. ευρώ  το 2015. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση  κατά 62 εκατ. ευρώ  (+142%) και διαμορφώθηκαν στα 499 εκατ. ευρώ  από 437 εκατ. ευρώ  το 2015.

 

Τα κέρδη μετά φόρων για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν στα 241 εκατ. ευρώ  από 437 εκατ. ευρώ  το 2015           (-449%). Σημαντική επίπτωση στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα είχε η αναγνώριση ζημιάς απομείωσης ύψους 181 εκατ. ευρώ  λόγω της μείωσης της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Τράπεζας Αττικής καθώς και η αύξηση του φόρου εισοδήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη χρήση του 2015 η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% είχε επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015 μέσω του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό των 108 εκατ. ευρώ  περίπου.

 

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ ετήσια διανομή μερίσματος θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 11.715.000 ευρώ (011 ευρώ ανά μετοχή μεικτό).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης.

Βλέπε ενότητα Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης στην ετήσια οικονομική έκθεση 2016 που είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα