Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Ποσά που δύνανται να καλύψουν τεκμήρια

Οι κατωτέρω κατηγορίες ποσών δεν θεωρούνται εισόδημα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων. Τα συγκεκριμένα ποσά, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1.

  • Έσοδα από την πώληση ακινήτων
  • Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Το τίμημα από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων  Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν και πρώην κατοίκους αλλοδαπής
  • Δάνεια
  • Κληρονομιές
  • Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος)
  • Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ. Αποζημίωση για ηθική βλάβη
  • Υποτροφίες
  • Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων
  • Λοιπά ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, όπως οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Απαλλαγή επαγγελματικής εκπαίδευσης από ΦΠΑ

Σύμφωνα με τις παραγράφους ιβ και ιγ του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ: ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987 και την ΕΔ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1282/23.12.1992 διευκρινίστηκε ότι, στην έννοια της απαλλασσόμενης από ΦΠΑ εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και η επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και η επιμόρφωση ή επανακατάρτιση. Ως επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται εκείνη η οποία επιδιώκει να μεταδώσει στους σπουδαστές τεχνικές ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις ή γνώσεις επαγγελματικές και να καλλιεργήσει σε αυτούς επιδεξιότητες, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα. Αντίθετα, δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή εκπαίδευσης ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Συμμετοχή στη διοίκηση Α.Ε. δεν μεταβάλλει τη φορολογική κατοικία

Όπως έγινε δεκτό με την υπ’ αριθ. 418/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η συμμετοχή στη διοίκηση Ανωνύμου Εταιρείας δεν συνεπάγεται ενεργή ανάμιξη του προσώπου στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αλλά μπορεί να περιορίζεται στην απλή συμμετοχή στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης ή κατόπιν απλής περιφοράς των πρακτικών, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του. Η φορολογική αρχή πρέπει να συνεκτιμά όλα τα πρόσφορα στοιχεία, όπως, την ύπαρξη στέγης, τη φυσική παρουσία του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του, τον τόπο άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τον τόπο των περιουσιακών συμφερόντων, τον τόπο των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς) και τον τόπο ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων.

Δημοφιλή ερωτήματα

Ένα βασικό ερώτημα που ανακύπτει πολλές φορές είναι κατά πόσον μπορεί να εισφερθεί σε μία προσωπική εταιρεία ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει κεφαλαιουχικό χαρακτήρα, όπως είναι π.χ. το ακίνητο. Την απάντηση μας δίνει η υπ’ αριθ. 11026/2020 Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τα νέα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.Με βάση αυτή την Υπουργική είναι δυνατή η εισφορά σε είδος σε προσωπική εταιρεία και μάλιστα δεν απαιτείται η αποτίμηση της εισφοράς αυτής με βάση το άρθρο 17 του ν. 4548/2018