Skip to main content

Attica Bank: Νέα σελίδα ανοίγουν οι συζητήσεις με τη Thrivest

H Thrivest είναι στρατηγικός επενδυτής της Παγκρήτιας και ενδεχόμενη συμμετοχή της και στην Attica Bank θα οδηγήσει σε δεύτερο χρόνο στη συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Νέα σελίδα φαίνεται να ανοίγει για την Attica Bank, καθώς το χθεσινό τρίωρο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε την έναρξη των συζητήσεων για τη συμμετοχή της Thrivest Holdings Ltd στην τράπεζα μετά τη λήψη επιστολής εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος από την εταιρεία.

Η έναρξη των συζητήσεων αρχίζει με την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τον ενδιαφερόμενο σε σχέση με τη συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Attica Bank, σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέχρι σήμερα, δεν έχει ληφθεί καμία πρόταση ή απόφαση περί συγχώνευσης της τράπεζας με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η απάντηση αυτή δίδεται από την τράπεζα με δεδομένο πως η Thrivest είναι ο στρατηγικός επενδυτής της Παγκρήτιας και ευλόγως η συμμετοχή της στην Attica Bank θα οδηγήσει σε δεύτερο χρόνο στη συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, όπως προκύπτει και από την απάντηση της Attica Bank προς την Κεφαλαιαγορά, δεν είναι του παρόντος. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το σχέδιο για συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων προγραμματίζεται για την επόμενη χρήση, εφόσον φυσικά ευοδωθεί η είσοδος της Thrivest στην ΑΜΚ της Attica Bank.

Το πλήρες νέο Business & Capital plan της τράπεζας στο πλαίσιο της κεφαλαιακής της ενίσχυσης θα υποβληθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2022 εγκρίθηκαν η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank έως 473,3 εκατ. ευρώ και η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για έκδοση/διάθεση warrants. Η πλευρά της Thrivest (Μπάκος-Καϋμενάκης-Εξάρχου) φέρεται να έχει επανακάμψει ως προς το ενδιαφέρον της για την Αttica Bank, ευρισκόμενη σε παράλληλη συζήτηση και με την Ellington. Υπενθυμίζεται ότι η Thrivest είχε αυτοκλήτως δηλώσει στα μέσα Δεκεμβρίου ότι παρακολουθούσε το θέμα της ΑΜΚ της Αttica Bank, εξετάζοντας αν άξιζε να ασχοληθεί επενδυτικά, σε περίπτωση που κάποιος εκ των βασικών μετόχων δεν συμμετείχε στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ιστορία 98 χρόνων

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925 και έχει απασχολήσει με τη λειτουργία της τα τελευταία χρόνια την οικονομική ζωή του τόπου. Η τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2018, η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, καθώς και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας της. Με την έλευση της κρίσης στην Ελλάδα το 2010 έκλεισαν 15 τράπεζες. Από την Αγροτική και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μέχρι διάφορες ιδιωτικές. Η Attica Bank, αν και τη γονάτισε η κρίση, είναι η μοναδική μη συστημική τράπεζα που επιβίωσε. Τον Ιούνιο του 2010 η κρίση βρήκε την Attica Bank με ένα σύνολο χορηγήσεων 3,8 δισ. ευρώ. Στα τέλη του 2021 το πράσινο δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας υπολογιζόταν στα 960 εκατ., ενώ με τις εκκρεμείς τιτλοποιήσεις και αυτές που προηγήθηκαν έφυγαν (και φεύγουν) από τα βιβλία της τράπεζας κόκκινα δάνεια που η αξία τους υπερβαίνει κατά τι τα 3 δισ.

Στις 30 Ιουλίου 2018 ανακοινώθηκε -και τον Φεβρουάριο 2019 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- η συμμετοχή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank σε ποσοστό 32,50%. Όμως οι συνεχείς κεφαλαιακές ενισχύσεις και τα αλλεπάλληλα σχέδια εξυγίανσης της Attica Bank δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο ορκωτός ελεγκτής της τράπεζας, η KPMG, ανέφερε ότι στο τέλος του 2020 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είχε υποχωρήσει στο 8,2%, δηλαδή κάτω του εποπτικού ορίου. Η KPMG τότε δεν υπέγραφε τον ισολογισμό, αν προηγουμένως δεν εξασφάλιζε δέσμευση των εποπτικών αρχών ότι η τράπεζα μπορεί ως το 2022-2023 να καλύψει το έλλειμμα στα κεφαλαία της. Στο μεταξύ, η μετοχή της Attica Bank τέθηκε τότε εκτός διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. μέχρι να γίνει η συμφωνία και (επιτέλους) εκδοθούν οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας. Το 2021, η Attica Bank προχώρησε στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27α του ν.4172/2013 (DTC) και την έκδοση παραστατικών τίτλων (warrants) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις 19 Οκτωβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η μετατροπή των warrants σε κοινές μετοχές. Η μετοχική σύνθεση της τράπεζας, κατόπιν της μετατροπής παραστατικών τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), διαμορφώθηκε ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 68,2%, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 14,7% και Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ποσοστό 10,3% επί του συνόλου των μετοχών της τράπεζας. Επιπρόσθετα, τον Δεκέμβριο του 2021 η Attica Bank προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη. Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 244.845.889 ευρώ και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία.

Η μετοχική σύνθεση της τράπεζας διαμορφώθηκε ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 62,9%, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 14,7%, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ποσοστό 10,3% και RINOA Ltd – Ellington Solutions με ποσοστό 9,9% επί του συνόλου των μετοχών της τράπεζας. Η τράπεζα ωστόσο στο πλαίσιο διευρυμένων απωλειών προχώρησε σε νέα γενική συνέλευση και απόφαση για καινούργια αύξηση ύψους 473,3 εκατ. ευρώ. Και ενώ οι ιδιώτες μέτοχοι (όλοι πλην ΤΧΣ) εξέφρασαν το καλώς έχει για τη συμμετοχή τους, η Ellington Solutions δηλώνει το ενδιαφέρον της, όπως όλα δείχνουν, με αιρέσεις. Στη φάση αυτή εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου η Thrinvest, το σχέδιο της οποίας συζητήθηκε χθες από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.