Τράπεζα Πειραιώς: Επιδόσεις με εταιρική υπευθυνότητα

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:36
UPD:15/12/2017 10:23

Άποψη της λίμνης Στυμφαλίας και του Μουσείου Στυμφαλίας του ΠΙΟΠ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, έχει σημαίνοντα ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που απορρέει από τη λειτουργία της, προσαρμόζεται και εξελίσσεται συνεχώς σε όρους αειφορίας, μέσα στο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο της παρούσας κατάστασης.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενστερνιζόμενη τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ορίζει την Εταιρική Υπευθυνότητα ως την «ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία», ενσωματώνει σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στις επαφές της με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Αρμονικές σχέσεις με τους φορείς της κοινωνίας

Έχοντας ως πυξίδα τις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, που έχει υιοθετήσει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, η Τράπεζα Πειραιώς επιστρέφει στους φορείς της κοινωνίας με προτεραιότητα τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, μέρος της δημιουργούμενης αξίας της.

Ο Όμιλος, μέσω στρατηγικά σχεδιασμένων δράσεων που έχουν κίνητρο την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, τις συνέργειες με μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και με προγράμματα χορηγιών και δωρεών, στηρίζει εμπράκτως φορείς υγείας, εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού. Η συνεισφορά αυτή σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα αναλογεί, για το 2016, στο 1,7% επί των ετήσιων κερδών προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου.

Ανθρώπινο δυναμικό και εργασιακές πρακτικές 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, με περισσότερους από 17 χιλιάδες εργαζομένους συνεχίζει να είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς απασχόλησης στη χώρα.

Αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών του στόχων και στη διαχείριση των προκλήσεων, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς επενδύει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους εργαζομένους, στη συνεχή βελτίωση και στην προαγωγή άριστου εργασιακού περιβάλλοντος.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ανθρώπινου δυναμικού με πρωτοποριακά προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και υποστήριξής του.

Μέσα από τις καθημερινές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργεί το πλαίσιο για την παροχή ίσων ευκαιριών στην κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών, κυρίως με εσωτερική ανακατανομή του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, ως κομβικό σημείο της φιλοσοφίας του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος εφαρμόζει πολιτικές, οι οποίες ενισχύουν τα επίπεδα εμπιστοσύνης, αφοσίωσης, ομαδικού πνεύματος και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. 

Παράλληλα ενισχύει την ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία και τη δέσμευση των εργαζομένων του, ώστε να βιώνουν τις αξίες και το όραμα του Ομίλου στην εργασιακή τους καθημερινότητα.

Προαγωγή του Πολιτισμού 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) επιτελεί εξαιρετικό έργο, διαχειριζόμενο ένα Δίκτυο εννέα Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια και μέσω του οποίου τηρούνται σημαντικές δεσμεύσεις της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου. Το ΠΙΟΠ καταγράφει και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα του τόπου, στοχεύοντας στη διάσωση της παραδοσιακής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας μας και εντέλει στη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Τα εννέα θεματικά τεχνολογικά μουσεία του ΠΙΟΠ λειτουργούν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αποτελούν εστίες πολιτισμού και διά βίου μάθησης, διοργανώνοντας πολιτιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις. 

Με τα δύο νέα μουσεία του ΠΙΟΠ που εγκαινιάστηκαν το 2016, το Μουσείο Μαστίχας στη Χίο και το Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών κατά 49,36%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 70% των 219.930 επισκέψεων κατά το 2016 πραγματοποιήθηκαν με δωρεάν παρεχόμενα εισιτήρια.

Ταυτόχρονα, η δυνατή περιβαλλοντική συνείδηση του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς διαπερνά το ΠΙΟΠ, καθώς είναι το μοναδικό πολιτιστικό ίδρυμα στην Ελλάδα το οποίο εφαρμόζει για όλες τις κτηριακές του υποδομές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), πιστοποιημένο κατά τον ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS και ISO 14001 και Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης στα μεγαλύτερα κτήριά του, πιστοποιημένο κατά ΙSO 50001.

Προστασία του Περιβάλλοντος 

Με κινητήρια δύναμη την Περιβαλλοντική Πολιτική, η Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει, εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, προγράμματα και δράσεις με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας.  

Η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα άρτια οργανωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο πιστοποιείται κάθε χρόνο από το 2011 σύμφωνα με τον αυστηρό ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Με το ΣΠΔ, η Τράπεζα παρακολουθεί συστηματικά και λεπτομερώς την περιβαλλοντική επίδοση κάθε κτηριακής υποδομής ξεχωριστά και σχεδιάζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, εκτός από σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος έχει και οικονομικό, το οποίο ανέρχεται στα 5 εκατ. € ετησίως. Το ΣΠΔ της Τράπεζας Πειραιώς βαθμολογείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια με 100/100 από τον πιο αναγνωρισμένο παγκόσμιο δείκτη αειφορίας Dow Jones Sustainability Index, ενώ διακρίθηκε στην πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο, και στα τέσσερα καλύτερα συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στην ίδια διοργάνωση η Τράπεζα απέσπασε διάκριση και για τις πρωτοβουλίες στο πεδίο της προστασίας της φύσης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας (περιοχή Natura 2000) και την αειφόρο διαχείρισή της. 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ακολουθώντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές, προχώρησε με ετοιμότητα και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός νέου ενιαίου Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social ManagementSystem - ESMS). Το νέο ενιαίο Σύστημα περιλαμβάνει το υφιστάμενο ΣΠΔ αλλά και το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης των κινδύνων οι οποίοι δύναται να προκύψουν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των χρηματοδοτούμενων πελατών.

Διαρκής αξιολόγηση και επιβεβαίωση της δέσμευσης

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε μια πορεία συνεχούς αξιολόγησης και εξέλιξης της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες και δείκτες εταιρικής αειφορίας, επικυρώνοντας την αδιάλειπτη δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης στην Αειφορία.

Ενδεικτικά, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συνυπογράφει το Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων (Positive Impact Manifesto) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (UNEP FI) για τη μετάβαση στην χωρίς αποκλεισμούς πράσινη οικονομία. Δημοσιοποιεί ετησίως τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της στο CDP και συμμετέχει στο δείκτη FTSE4Good. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα που απέσπασε την υψηλότερη διάκριση Diamond στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRI), για την εξαιρετική επίδοσή της σε υπεύθυνες πρακτικές, ακόμα και στην απαιτητική περίοδο των οικονομικών προκλήσεων.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη