Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 13:58

Σε αναστολή το Κτηματολογικό Γραφείο σε Αγ. Στέφανο, Διόνυσο, Ροδόπολη και Σταμάτα

Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) με την οποία μετατρεπόταν σε Κτηματολογικό Γραφείο το υποθηκοφυλακείο για τις περιοχές Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας Αττικής, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Της Τέτης Ηγουμενίδη,

tigoum@naftemporiki.gr

Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) με την οποία μετατρεπόταν σε Κτηματολογικό Γραφείο το υποθηκοφυλακείο για τις περιοχές Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας Αττικής, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές πρέπει να συνεχίσουν να διενεργούνται με βάση τη διαδικασία της κτηματογράφησης και την καταχώρηση των πράξεων στο Υποθηκοφυλακείο, αφού κατά το ΣτΕ δεν έχει περαιωθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, ενώ δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με πράξεις που πιθανότατα έχουν γίνει στο μεταξύ.

Αναλυτικότερα, στις 31/7/2017 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε την υπ. αρ. 34.186 Απόφαση, με την οποία  ορίστηκε η 11η/8/2017 ως ημέρα έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου και μετατροπής του Υποθηκοφυλακείου σε Κτηματολογικό Γραφείο αναφορικά με τις προαναφερόμενες περιοχές, οι οποίες ανήκουν στον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου Αττικής.

Ο Δήμος Διονύσου προσέφυγε στο ΣτΕ καταθέτοντας την ίδια μέρα (11/8/2017) Αίτηση Ακυρώσεως και ταυτόχρονα Αίτησης Αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, με Αίτημα εκδόσεως Προσωρινής Διαταγής για άμεση αναστολή εφαρμογής της Απόφασης αυτής. Το ΣτΕ προσδιόρισε δικάσιμο για την Αίτηση Ακυρώσεως την 6/12/2017 που θα συνεκδικασθούν και οι αναβληθείσες για τους δασικούς χάρτες υποθέσεις που εκκρεμούν και αφορούν ολόκληρη την κτηματογράφηση του 2008.

Σε σχέση με την Αίτηση Αναστολής και την Προσωρινή Διαταγή, το ΣτΕ εξέδωσε στις 16/8/2017 Προσωρινή Διαταγή Αναστολής εκτελέσεως της υπ. αρ. 34.186 Απόφασης του ΥΠΕΝ, την οποία υπέγραψε ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Διακοπών του ΣτΕ Ι. Β. Γράβαρης. Η έκδοση Προσωρινής Διαταγής σημαίνει ότι δεν υφίσταται Κτηματολογικό Γραφείο για τις παραπάνω περιοχές και επομένως οι συναλλαγές συνεχίζουν να διενεργούνται με βάση τη διαδικασία της κτηματογράφησης και την καταχώρηση των πράξεων στο Υποθηκοφυλακείο, αφού κατά το ΣτΕ δεν έχει περαιωθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.

Όπως διαπιστώνεται από το δικόγραφο της Αίτησης Ακυρώσεως του Δήμου Διονύσου, αλλά και της Αίτησης Αναστολής, εκτός της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης προσβαλλόταν και η οφειλομένη να έχει προηγουμένως εκδοθεί ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί υπαγωγής των κτηματογραφημένων παραπάνω περιοχών (Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας Αττικής) στη διαδικασία λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου από αυτήν του Υποθηκοφυλακείου.

Στα παραπάνω δικόγραφα (Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής) δεν αναγράφεται ο αριθμός αυτής της ΚΥΑ και τούτο διότι δεν έχει υπογραφεί τέτοια Απόφαση. Και μόνο από αυτό το γεγονός η υπ. αρ. 34.186 Απόφαση του ΥΠΕΝ είναι αυτοδικαίως άκυρη, γιατί η τελευταία αυτή Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο υπ. αρ. 2.818/11-8-2017 ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο εξεδόθη καθ΄ υπέρβαση αρμοδιότητας από τον Υπουργό ΥΠΕΝ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου  90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπου ορίζονται και οι αρμοδιότητες του κάθε Υπουργού, δηλ. ο κάθε Υπουργός είναι αρμόδιος για τις υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο του και εφόσον οι υπηρεσίες ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία θα πρέπει να εκδίδεται κοινή Υπουργική Απόφαση για οποιαδήποτε αλλαγή, κατάργηση ή μετατροπή.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα περυσινά ΦΕΚ που αφορούσαν τη λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου στις περιοχές του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, του Δήμου Άνοιξης, του Δήμου Εκάλης και του Δήμου Ν. Ερυθραίας Αττικής (βλ. αρ. 1.812/21-6-2016 ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο, με το οποίο δημοσιεύτηκε η υπ. 28.351 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία έγινε έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις αμέσως παραπάνω περιοχές). Στην Απόφαση αυτή (28.351) αναφέρεται με αριθμό 8, ως προαπαιτούμενο, η προηγουμένως εκδοθείσα υπ. αρ. 24.558/16-5-2016 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είχε δημοσιευθεί στο υπ. αρ. 1.469/2016 ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο. Η Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και ΥΠΕΝ είναι απαραίτητη, γιατί το Υποθηκοφυλακείο που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετατρέπεται με τη λειτουργία του Κτηματολογίου σε Κτηματολογικό Γραφείο, το οποίο πλέον υπάγεται στο ΥΠΕΝ. Συνεπώς, για να γίνει αυτή η μετατροπή πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί, όπως συνέβη  στην περυσινή Απόφαση (28.351) η παραπάνω αναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ωστόσο, από τα περυσινά ΦΕΚ προκύπτει ότι ναι μεν η υπ’ αρ. 28351 Απόφαση αναφέρει ότι είχε προεκδοθεί η ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και ΠΕΚΑ (24558), όμως διαβάζοντας το ΦΕΚ δημοσίευσής της (1469) διαπιστώνεται ότι αυτή η Απόφαση αφορά τους Δήμους Αγ. Βαρβάρας και Αιγάλεω Αττικής και όχι τις περιοχές της Άνοιξης, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης. Αυτό το γεγονός καθιστά τη λειτουργία Κτηματολογίου στις περιοχές Άνοιξης, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης Αττικής (η πρώτη ανήκει στο Δήμο Διονύσου και οι άλλες δύο στο Δήμο Κηφισιάς) νομικά ανυπόστατη με τις συνακόλουθες συνέπειες εις βάρος όλων των πολιτών που καταχώρησαν πράξεις (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομίας, προσημειώσεις, υποθήκες κλπ.) στο Κτηματολόγιο των παραπάνω περιοχών.