ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008 00:00
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 14/5/2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/06/2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί διάθεσης κερδών της χρήσης 2007 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο της χρήσης 2008, και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση και επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλου νέου μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. 8. Αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 6.6.2007. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. 9. Εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο. 10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό τους Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ) - και να προσκομίσουν, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι - Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα