ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008 00:00
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008 και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας, Κομνηνών 26 - 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για την διαχειριστική χρήση 01.01.-31.12.2007, καθώς επίσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή. 2. Υποβολή των ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την ίδια χρήση. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2008. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2007 και προέγκριση αυτών για το 2008. 6. Εκλογή δύο νέων μελών για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τροποποίηση άρθρων 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31 και 33 του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή τους προς τις διατάξεις του Ν. 3604/2007. 8. Έγκριση για τη χρησιμοποίηση έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού παλαιών χρήσεων, ως ίδια συμμετοχή σε επιχορηγούμενες επενδύσεις. 9. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Οι σχετικές βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών όπως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας (Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, αρμόδια κα Παπάτσα, τηλ. 2310 366-870) μέσα στην ίδια προθεσμία. Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και το Ετήσιο Δελτίο βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στα γραφεία της Εταιρείας, Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη (χωρίς κόστος). Επίσης το έγγραφο πληρεξουσίου αντιπροσώπευσης είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.hellenicfabrics.com.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα